Zgodovina teorij o krasu (hidrologija krasa)

Cilji in kompetence

Predmet Zgodovina teorij o krasu (hidrologija krasa) je neke vrste nadaljevanje oziroma poglobitev predmeta Zgodovina krasoslovja. Namenjen je predvsem študentom, ki bi za doktorat izbrali bolj zgodovinsko temo oziroma študentom, ki bi se usmerili v hidrologijo krasa bolj s teoretičnega vidika in bi morali poznati tudi razvoj teorij, ki razlagajo nastanek in razvoj kraške hidrološke mreže in kraških vodonosnikov – hidrologijo krasa. Študent mora obvladati sodobne teorije in razlage razvoja kraške hidrološke mreže tako na površju kot tudi v kraškem podzemlju, predvsem pa teorijo kraških vodonosnikov. Sposoben mora biti ustrezno primerjati sodobno poznavanje kraške hidrologije s starejšimi teorijami in biti sposoben slediti razvoju teorije o razvoju kraške vodne mreže, na površju in v podzemlju. Teoretična spoznanja imajo v hidrologiji zelo velik pomen, saj pomagajo pri reševanju praktičnih nalog, kot je zagotavljanje zdrave pitne vode, preprečevanje onesnaževanja in pri samih raziskovalnih tehnikah.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Poznavanje in zaznavanje kraških voda in njihovih posebnosti ter značilnosti v različnih zgodovinskih obdobjih, od antike do razsvetljenstva
• Prve teorije o razvoju kraške hidrologije in kraških vodnih pojavov
• B. Hacquet in njegov pomen za hidrologijo krasa
• Pomen raziskav slovenskega Dinarskega krasa za kraško hidrologijo krasa
• Vključevanje spoznanj z različnih tipov krasa po svetu v kraške hidrološke teorije

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje starejših del (od antike do srednjega veka) o kraških vodah (izviri, ponori, podzemeljske vodne zveze), dela predhodnikov krasoslovja (od Da Vincija preko Valvasorja do Hacqueta) in razvoj moderne teorije kraške hidrologije. Študent pozna raziskave Dinarskega krasa, ki so bistveno pripomogle k poznavanju kraške hidrologije kot tudi sodobne poglede in metode pri nadaljnjem razvijanju teoretičnih modelov pretakanja vode v krasu.

Temeljna literatura in viri

• Bögli, A., 1978: Karsthydrographie und physische Speläologie. 292 str., Springer-Verlag, Berlin etc.
• Herak, M. & V. T. Stringfield, eds, 1972: Karst, Important karst regions of the Northern Hemisphere, Elsevier 25–83. E-gradivo
• Kraus, F., 1894: Höhlenkunde.- Carl Gerold’s Sohn, 308 pp. Wien. E-gradivo
• Kyrle, G., 1923: Grundriss der teoretischen Speläologie. –Speläol. Monographien, B. I, str. XVIII + 353, Wien.
• Pfeiffer, D., 1963: Die geschichtliche Entwicklung der Anchaunngen über das Karstgrundwasser. Beih. geol. Jb., 57, 1-111.
• Sweeting, Marjorie M. (edit.), 1981: Karst geomorphology.- Benchmark Papers in Geology, 59, 427 pp., Hutchinson Ross Publ. Comp., Stroudsburg, Pennsylvania.
• Trimmel, Hubert, 1968: Höhlenkunde.- Die Wissenschaft, Friedr. Vieweg & Sohn, 126, VIII + 300, Braunschweig.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit ali pisni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz osnov krasoslovja ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230049_a3419491.html

ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin, ČAR, Jože. Linear features on karst surfaces: an example from Krk Island. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2021, vol. 74, no. 2, str. 139-151. ISSN 1330-030X. DOI: 10.4154/gc.2021.13. [COBISS.SI-ID 76428803]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]