Raba in varstvo kraškega površja

Cilji in kompetence

Slušatelj spozna zgodovinski razvoj poselitve na različnih kraških področjih. Spozna prevladujoče rabe zemlje za vsako obdobje ter stopnjo obremenitve krasa. Spozna sedanje razmere ter sedanje trende v poselitvi in rabi krasa.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Kras kot kulturna pokrajina
• Zgodovina poselitve krasa in rabe tal na krasu
• Primeri dobrih in slabih praks posegov in rabe krasa

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje zgodovine poselitve krasa in različnih zgodovinskih načinov rabe kraškega površja. Sedanji načini rabe zemlje in pritiski na kraški ekosystem.

Temeljna literatura in viri

• Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana. Katalog
• Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst 1-254, Ljubljana (159906) Katalog
• Nicod J., 2003: Les karsts dinariques : paysages et problemes : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro = Slovenija, Hrvaška, Bosna-Hercegovina,Črna gora / Jean Nicod. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Nîmes : Association Française de Karstologie, 183 str. Katalog

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230216_a1661283.html

ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia: Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19, ilustr. ISSN 1040-6182. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618219308419, DOI: 10.1016/j.quaint.2019.11.010. [COBISS.SI-ID 24203267]

ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst - geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 353-362, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44672813]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]