Dinarski kras

Cilji in kompetence

Dinarski kras je eno večjih sklenjenih kraških področij na svetu. Obenem je tudi referenčno kraško območje pomembno za razvoj znanosti o krasu. Slušatelji spoznajo osnovne Dinarskega krasa. Spoznajo značilnosti posameznih področij dinarskega krasa, ter ob tem spoznajo tudi zgodovino proučevanja krasa. Spoznajo rabo krasa skozi zgodovino.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Zgodovina raziskovanja krasa na dinarskem krasu
• Geologija, morfologija in hidrologija dinarskega krasa
• Pomembne jame
• Raba dinarskega krasa skozi zgodovino

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje kompleksnega kraškega območja. Poznavanje Dinarskega krasa kot referenčnega tipa krasa. Študent je sposoben samostojnega pregledovanja in ocenjevanja literature in virov.

Temeljna literatura in viri

 • Bonacci, O., 1987: Karst Hydrology.- Springer-Verlag, 184 pp, Berlin, Heidelberg.
 • Gams, I., 1973: Slovenska kraška terminologija, 1973, Ljubljana. Katalog
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana. Katalog
 • Gunn, J., (editor) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science.- Fitzroy Dearborn, 902 p., New York, London. Katalog E-gradivo
 • Herak, Milan & Stringfield, V.T., 1972: Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere.- XIV + 1-551, Amsterdam etc. Katalog E-gradivo
 • Jakucs, L., 1977: Morphogenetics of karst region, Budapest.Katalog
 • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst 1-254, Ljubljana (159906) Katalog
 • Mihevc, A. 2001: Speleogeneza Divaškega krasa. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. Katalog
 • Milanović, P.T., 1979: Hidrogeologija karsta.- HE Trebišnjica, 302 pp, Trebinje.
 • Nicod J., 2003: Les karsts dinariques : paysages et problemes : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro = Slovenija, Hrvaška, Bosna-Hercegovina,Črna gora / Jean Nicod. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Nîmes : Association Française de Karstologie, 183 str. Katalog
 • Roglič, J., 1957: Zaravni u vapnencima. Geografski glasnik 19, 103-134, Zagreb. E-gradivo
 • Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost na terenskem delu, krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230216_a1661283.html

ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19, ilustr. ISSN 1040-6182. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618219308419, DOI: 10.1016/j.quaint.2019.11.010. [COBISS.SI-ID 24203267]

ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst - geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 353-362, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44672813]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]