Raba in varovanje kraških vodnih virov

Cilji in kompetence

Študent se zaveda pomena kraških vodnih virov za oskrbo z vodo in velike ranljivosti kraških vodonosnikov. Seznani se s pomenom in značilnostmi hidrogeoloških raziskav, ki so predpogoj za ustrezno izkoriščanja vodnih virov. Spozna osnovne metode za kartiranje ranljivosti in tveganja na onesnaženje. Sposoben je samostojno ovrednotiti, interpretirati in prikazati dobljene rezultate.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Kraški vodonosniki so zelo pomemben vir za oskrbo z vodo. Okrog 25 % svetovne populacije pije kraško vodo, nekateri strokovnjaki pa predvidevajo, da bodo do leta 2025 kraški vodonosniki pokrivali kar 80 % potreb po pitni vodi. V Sloveniji je ta delež okrog 50 %. Po drugi strani je kras tudi zelo ranljivo okolje, ki ga ogrožajo različne človekove dejavnosti. Vodni viri se lahko hitro onesnažijo. Voda s površja hitro odteče v podzemlje, kjer se potem hitro pretaka po dobro prepustni mreži kraških kanalov in razpok. Škodljive snovi v vodi se lahko v kratkem času prenesejo na velikih razdaljah in posledica je zmanjšanje kakovosti kraške vode. Del vode pa se v podzemlju dalj časa zadržuje v slabše prepustnih conah in posledica je dolgotrajno onesnaženje. Govorimo o veliki ranljivosti krasa in njegova ustrezna zaščita mora temeljiti na dobrem poznavanju značilnosti krasa in razumevanju zakonitosti njegovega delovanja. Posebne značilnosti krasa in njihovo upoštevanje pri načrtovanju človekovih dejavnosti na krasu predstavljajo za raziskovalce in upravljavce velik izziv. Zato potrebujejo osnovno znanje o kraški hidrologiji, ki pa mora biti ustrezno nadgrajeno.

Predvideni študijski rezultati

Študent spozna različne tipe kraških vodonosnikov, njihove značilnosti in pomen za izrabo. Seznani se z raziskavami za oskrbo z vodo in spozna različne načine zajetja vodnih virov. Seznani se s pojmom ranljivosti vodonosnikov in obravnava različne vire onesnaževanja. Razume splošne značilnosti prenosa škodljivih snovi v kraških vodonosnih sistemih. Faktorje ranljivosti in obremenjenosti poveže v analizo tveganja za onesnaženje vodnih virov. Seznani se z zakonodajo na področju varovanja voda ter spozna trenutno stanje in prognoze za izrabo in varovanje kraških vodnih virov v Sloveniji in po svetu.

Temeljna literatura in viri

  • Stevanović, Z. (ed.) (2015): Karst aquifers - Characterization and engineering, Series: Professional Practice in Earth Science, Springer International Publishing, 692 pp., Cham, Heidelberg, NY, Dordrecht, London Katalog
  • Hartmann, A., N. Goldscheider, T. Wagener, J. Lange, and M. Weiler. "Karst water resources in a changing world: Review of hydrological modeling approaches." Reviews of Geophysics 52, no. 3 (2014): 218-242. https://doi.org/10.1002/2013RG000443 E-gradivo
  • Ravbar, Nataša, and Stanka Šebela. "The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes: insights from Slovenia." Environmental Science & Policy 51 (2015): 106-116. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.02.013 E-gradivo
  • Stevanović, Zoran. "Karst waters in potable water supply: a global scale overview." Environmental Earth Sciences 78, no. 23 (2019): 662. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8670-9 E-gradivo
  • Ravbar, Nataša, Janez Mulec, Cyril Mayaud, Matej Blatnik, Blaž Kogovšek, and Metka Petrič. "A comprehensive early warning system for karst water sources contamination risk, case study of the Unica springs, SW Slovenia." Science of The Total Environment 885 (2023): 163958. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163958 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustno izpraševanje 100%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija :

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230339_a5282659.html

RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka. A comprehensive early warning system for contamination risk assessment of karst water sources, case study of the Unica springs, SW Slovenia. Science of the total environment. Aug. 2023, vol. 885, [article no.] 163958, 13 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723025792, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163958. [COBISS.SI-ID 151149315]
ĆUK, Marina, PETRIČ, Metka, JEMCOV, Igor, MULEC, Janez, MAZEJ, Zdenka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research. November 2022, vol. 58, issue 11, e2021wr031831, str. 1-20, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0043-1397. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021WR031831, DOI: 10.1029/2021WR031831. [COBISS.SI-ID 130909443]
RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693. [COBISS.SI-ID 61336323]
OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world's fastest-flowing groundwater. Scientific data. 20 Feb. 2020, 7, article no. 59, ilustr. ISSN 2052-4463. https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, DOI: 10.1038/s41597-019-0346-5. [COBISS.SI-ID 45966637]
KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and quantification of the effects of climate and vegetation cover change on karst water sources : case studies of two springs in South-Western Slovenia. Water. 2020, letn. 12, št. 3087, str. 1-20, ilustr. ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w12113087, DOI: 10.3390/w12113087. [COBISS.SI-ID 35802883]