Sledenje kraških voda

Cilji in kompetence

Za ugotavljanje smeri in značilnosti podzemnega toka je v krasu še posebej razvita in pogosto uporabljena metoda sledenja z naravnimi in umetnimi sledili. Študent se seznani s pomenom metode v kraški hidrologiji. Spozna možnosti uporabe naravnih in umetnih sledil v enostavnih in kombiniranih sledilnih poskusih v različnih tipih vodonosnih sistemov. Seznani se z načini injiciranja sledila, vzorčenja in analiz vzorcev. Uporabi različne kvalitativne in kvantitativne metode interpretacije rezultatov sledenja. Seznani se z različnimi primeri uporabe sledilnih poskusov pri preučevanju kraških vodonosnikov v Sloveniji in v tujini.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih in vajah ter krajši pisni izdelek (5 do 10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz hidrologije krasa ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo ali vsebino doktorskega dela.

Vsebina

• Razvoj metode sledenja kraških voda skozi zgodovino raziskav na krasu
• Uporabnost metode v različnih tipih vodonosnikov
• Vrste in značilnosti naravnih in umetnih sledil
• Potrebne predhodne raziskave in izdelava načrta poskusa
• Izvedba sledilnega poskusa
• Dokumentiranje in prikaz rezultatov
• Interpretacija rezultatov
• Primeri uporabe metod sledenja v hidrogeološki praksi

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• študent pozna teoretične osnove metod sledenja kraških vod
• študent je sposoben izbrati primerno metodo sledenja za izvajanje načrtovane raziskave
• s pomočjo ustrezne literature je študent sposoben v praksi uporabiti izbrano metodo
• študent je sposoben samostojno ovrednotiti, interpretirati in prikazati dobljene rezultate.

Temeljna literatura in viri

• Bakalowicz, M., 1994: Water Geochemistry: Water Quality and Dynamics.- In: Gilbert, J., D.L. Danielopol & J.A. Stanford (Ed.): Groundwater Ecology, 97-129, Academic Press, San Diego etc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-050762-0.50011-5 E-gradivo
• Behrens et al., 2001: Toxicological and ecotoxicological assessment of water tracers. Hydrogeology Journal 9: 321–325. https://doi.org/10.1007/s100400100126
• Goldscheider, N. & D. Drew , 2007: Methods in Karst Hydrogeology.- International Contributions to Hydrogeology, Taylor & Francis, 276 pp, London. Katalog
• Goldscheider, N., Meiman, J., Pronk, M., Smart, C., 2008. Tracer tests in karst hydrogeology and speleology. International Journal of Speleology, 37 (1), 27-40. Bologna. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.37.1.3
• Gospodarič, R. & P. Habič, 1976: Underground water tracing. Investigations in Slovenia 1972-1975.- Institute for Karst Research SAZU, 312 pp, Ljubljana.
• Käss, W., 1998: Tracing Technique in Geohydrology.- A.A. Balkema, 581 pp, Rotterdam.
• Kranjc, A. (Ed.), 1997: Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia.- Acta carsologica, 26/1, 388 pp, Ljubljana. E-gradivo
• Taylor, C.J., Greene, E.A., 2008: Hydrogeologic Characterization and Methods Used in the Investigation of Karst Hydrology. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 80%. Ocenjen je pisni izdelek. 20%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230457_a3714659.html

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina, 2020. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, vol. 118, 8 p, doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191.

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin, 2020. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction: the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia). Acta carsologica, 49/1, p. 63-80, doi: 10.3986/ac.v49i1.8582.
PETRIČ, Metka, 2019. The use of artificial tracer tests in the process of management of karst water resources in Slovenia. In: YOUNOS, Tamim (ed.), et al. Karst water environment: advances in research, management and policy, (The handbook of environmental chemistry, vol. 68). Cham: Springer. cop. 2019, p. 133-156, doi: 10.1007/978-3-319-77368-1_5

TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko, 2018. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management, 2018, vol. 32, 6/2, 16 p., doi: 10.1007/s11269-017-1882-4

PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, 2016. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences, 75/22, p. 1-13, doi: 10.1007/s12665-016-6255-4.