Ekologija krasa

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije in ekologije kraških ekosistemov, s pomočjo predstavitve izbranih primerov organizmov in združb ter habitatov od koder so predstavljene združbe organizmov, ter biotskih procesov, ki vladajo v tem edinstvenem ekosistemu. Poudarek je tudi na varovanju in upravljanju s kraškimi ekosistemi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Ekologija in biologija kraških površinskih in podzemeljskih habitatov in njihova biodiverziteta
• Mokrišča na krasu: tipi presihajočih jezer, turloughs
• Viri energije v podzemeljskih okoljih
• Ekološki in evolucijski pregled organizmov
• Biotske interakcije in struktura združb
• Kolonizacija in speciacija v podzemeljskih okoljih: alopatrična in parapatrična speciacija, vikarianca in disperzija
• Biogeografija
• Varovanje in zaščita površinskih in podzemeljskih habitatov ter organizmov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji pridobijo znanje o ekologiji kraških ekosistemov in podzemeljskih habitatov ter njihovi biodiverziteti, biotskih procesih v kraških ekosistemih, ekologiji združb in biogeografiji. Usposobijo se za analitično vrednotenje in interpretiranje kraških ekosistemov ter razumevanje energijskih, strukturnih in funkcionalnih povezanosti med komponentami kraških ekosistemov ter posledice antropogenega vpliva.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford. Katalog

Dodatna: * Culver D. C., Kane T. C., Fong D. W. 1995: Adaptation and Natural Selection in Caves. The Evolution of Gammarus minus. Harvard Univ. Press, Cambridge. E-gradivo * Gaberščik A. 2003: Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana. * Griffiths H. I., Kryštufek B., Reed M. 2004: Balkan Biodiversity. Pattern and Process in the European Hotspot. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. E-gradivo * Gibert J., Danielopol D. L., Stanford J. A. 1994: Groundwater Ecology. Academic Press, San Diego. E-gradivo * Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana. E-gradivo Katalog * White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam. Katalog E-gradivo * Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog * Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje Krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230418_a4271459.html

CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, PIPAN, Tanja, BEDOS, Anne. An overview of subterranean biodiversity hotspots. Diversity, ISSN 1424-2818, 2021, vol. 13, iss. 10, 8 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/487, doi: 10.3390/d13100487. [COBISS.SI-ID 81063171]

PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity, ISSN 1424-2818, 2020, vol. 12, iss. 7, 16 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/269, doi: 10.3390/d12070269. [COBISS.SI-ID 22691331]

CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2019. XX, 301 str., ilustr. ISBN 978-0-19-882076-5. ISBN 978-0-19-882077-2. [COBISS.SI-ID 44574765]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Shallow subterranean habitats. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier. cop. 2019, str. 896-908, ilustr. [COBISS.SI-ID 44674093]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The unity and diversity of the subterranean realm with respect to invertebrate body size. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society, ISSN 1090-6924, 2017, vol. 79, no. 1, str. 1-9, ilustr. https://caves.org/pub/journal/PDF/V79/cave-79-01-full.pdf. [COBISS.SI-ID 41823533]