Speleobiologija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije podzemeljskih habitatov, s pomočjo predstavitve tipov podzemeljskih habitatov, njihovih ekoloških značilnosti, biotskih značilnosti podzemeljskih organizmov in troglomorfoz ter prikaza osnovnih vzorčevalnih metod za ekološko raziskovalno delo v podzemeljskih habitatih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Predstavitev zgodovine speleobiologije in modernih trendov v njej
• Pregled podzemeljskih habitatov in fizičnih razmer v različnih tipih podzemeljskih habitatov
• Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija, varovanje
• Pregled splošnih značilnosti podzemeljskih živih bitij
• Adaptacije organizmov na podzemeljsko življenje
• Osnovne ekološke razmere v posameznih podzemeljskih tipih habitatov
• Predstavitev izbranih metod za ekološke raziskave in ekološko vzorčenje podzemeljskih habitatov
• Varovanje in zaščita podzemeljskih habitatov ter organizmov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji pridobijo znanje o ekoloških značilnostih podzemeljskih habitatov, biotskih značilnostih podzemeljskih organizmov, zgodovini speleobiologije in trendih v sodobnih znanstvenih raziskavah, poznajo osnovne vzorčevalne metode v podzemeljskih habitatih, prepoznajo troglomorfoze ter so usposobljeni za ekološko raziskovalno delo v podzemeljskih habitatih.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford. Katalog

Dodatna: * Culver D. C., Kane T. C., Fong D. W. 1995: Adaptation and Natural Selection in Caves. The Evolution of Gammarus minus. Harvard Univ. Press, Cambridge. E-gradivo * Gaberščik A. 2003: Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana. * Griffiths H. I., Kryštufek B., Reed M. 2004: Balkan Biodiversity. Pattern and Process in the European Hotspot. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. E-gradivo * Gibert J., Danielopol D. L., Stanford J. A. 1994: Groundwater Ecology. Academic Press, San Diego. E-gradivo * Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana. E-gradivo Katalog * White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam. Katalog E-gradivo * Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog * Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje Krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230418_a4271459.html

CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, PIPAN, Tanja, BEDOS, Anne. An overview of subterranean biodiversity hotspots. Diversity, ISSN 1424-2818, 2021, vol. 13, iss. 10, 8 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/487, doi: 10.3390/d13100487. [COBISS.SI-ID 81063171]

PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity, ISSN 1424-2818, 2020, vol. 12, iss. 7, 16 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/269, doi: 10.3390/d12070269. [COBISS.SI-ID 22691331]

CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2019. XX, 301 str., ilustr. ISBN 978-0-19-882076-5. ISBN 978-0-19-882077-2. [COBISS.SI-ID 44574765]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Shallow subterranean habitats. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier. cop. 2019, str. 896-908, ilustr. [COBISS.SI-ID 44674093]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The unity and diversity of the subterranean realm with respect to invertebrate body size. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society, ISSN 1090-6924, 2017, vol. 79, no. 1, str. 1-9, ilustr. https://caves.org/pub/journal/PDF/V79/cave-79-01-full.pdf. [COBISS.SI-ID 41823533]