Uporaba in varstvo kraških jam

Cilji in kompetence

Znanje o kraških jamah in krasu v celoti se nadgrajuje zasledujoč cilj smiselnega načrtovanja uporabe in varovanja kraških jam. Uvodno se povzame in utrdi znanje o jamskih značilnostih, o vrsti in obliki jam, njihovih oblikovnih, hidroloških, geoloških, mikroklimatskih posebnostih ter vsebini (naplavine, siga) in položaju v vodonosniku, razvoju ter zgodovini uporabe jam in njihovega varovanja. Študent nadgradi znanje v smislu načrtovanja uporabe jam v znanstvenoraziskovalne namene za temeljno spoznavanje krasa in njegovega razvoja (jamski laboratoriji, redno merjenje lastnosti in kakovosti vode, mikroklimatskih kazalcev), uporabe jam pri načrtovanju izkoriščanja vode za oskrbo, uporabe jam v izobraževalne namene (učne poti) in uporabe jam v turistične namene. Znanje se uporabi za varovanje jam kot pomembnega dela naše naravne dediščine, tudi v smislu zakonodaje, pri načrtovanju različnih posegov v kras (gradnja prometnic, večja zemeljska dela, kamnolomi) in pri urejanju jam v turistične namene.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Uvodna predstavitev
Kraška jama in kraški vodonosnik
• Jame kot pomemben del naravne in kulturne dediščine
• Uporaba kraških jam
• Varstvo kraških jam
Razpoznavanje značilnosti in posebnosti kraških jam
Uporaba kraških jam
• Zgodovina uporabe
• V znanstveno raziskovalne namene
• V izobraževalne namene
• Pri oskrbi z vodo
• V turistične namene
Varstvo kraških jam
• Načini sledenja sprememb zaradi našega vplivanja (merjenje različnih kazalcev, hidrološki, mikroklimatski)
• Zakonsko varovanje kraških jam
• Varovanje jam pri različnih posegih
• Pri njihovem urejanju v turistične namene

Predvideni študijski rezultati

Študent temeljno znanje o kraških jamah, njihovi obliki, vsebini, procesih in dejavnikih, ki jih oblikujejo in njihovem razvoju poveže z vedenjem o vplivih poseganja v jame in turističnega obiskovanja. Spoznanja nadgradi v zmožnost samostojnega in smiselnega načrtovanja varovanja in uporabe kraških jam.

Temeljna literatura in viri

• Culver, D. C., B. Debevc, M. Knez, G. Kovačič, A. Kranjc, J. Mulec, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, A. Semeja, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna (2012): Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu 2, gradnja, turizem, ekologija, varovanje; Karstology and Development Challenges on Karst 2, construction, tourism, ecology, protection.- Založba ZRC, p. 199. Katalog
• Educating for Sustainable Tourism, Proceedings of the International Conference held in Slovenia, September 17-24, 1992, 1992.
• Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času. - Založba ZRC, p.515, Ljubljana. Katalog
• Geotechnical and Environmental Applications of karst Geology and Hydrology. Proceedings of the Eight Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karsts, Louisville/Kentucky/1-4 April 2001, Balkema, 2001.
• Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge. E-gradivo
• Grimes, K.G. & Hamilton-Smith, E. & Spate, A.P: Southeast Karst province of South Australia, Australian Caves & Karst Management Association, 1995.
• International Symposium on the Exploitation and Protection of Karst and Cave Scenic Tourist resources, Aug. 22-26 1994, 1994.
• Knez, M. & T. Slabe, 2002: Karstology and the Opening of the Caves during Motorway Construction in the Karst Region of Slovenia.- Implication of Speleological Studies for Karst Subcidence Hazard Assessment, International Journal of Speleology 31, 159-169. E-gradivo
• Monitoring of Karst caves, 2002: Acta carsologica 31, Ljubljana. E-gradivo
• Prelovšek, M., N. Zupan Hajna (eds.), 2011: Pressures and Protection of the Underground Karst.- Karst Research Institute ZRC SAZU, p. 194. E-gradivo
• Use of Modern Technologies in the Development of caves for Tourism, 2002.- 4th International ISCA Congress, Postojna, 21st 27th October 2002, Postojna.
• Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga. 50/50

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230302_a2912867.html

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]
BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) = Litologija, skalni relief in zakrasevane [!] otoka Minamidaito (Japonska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]

SLABE, Tadej, HADA, Asami, KNEZ, Martin. Laboratory modeling of karst phenomena and their rock relief on plaster, subsoil karren, rain flutes karren and caves = Laboratorijsko modeliranje kraških pojavov in njihovega skalnega reliefa na mavcu : podtalne škraplje, dežni žlebiči in jame. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 187-204, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4623/4397, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4623. [COBISS.SI-ID 40739885]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]