Kraški sistemi v ledeniškem in obledeniškem okolju

Cilji in kompetence

Namen predmeta je, da študentje spoznajo razvoj kraških sistemov (površinskih in podzemeljskih) v mrzlem okolju, tako na zaledenelih ozemljih kot na ozemljih s permafrostom. Zavedati se morajo, da je danes slabih 10 % zemeljskega površja pokritega z ledom in preko 15 % ima stalno zamrznjena tla. Ne smemo pa pozabiti, da je bilo tekom pleistocena preko 30 % kopnega prekritega z ledeniki in ledenim pokrovom. Uvod v ledeniške in obledeniške procese lahko bistveno pripomore k poznavanju razvoja krasa v takem okolju. Študentje morajo biti sposobni spoznati take oblike na terenu in se zavedati odnosa med krasom, ledeniki in obledeniškimi sistemi. Vpliv poledenitve in stalno zamrznjenih tal na razvoj krasa je predstavljen na primerih recentnega in preteklega okolja na Svalbaardih, v Siberiji, na Irskem in Poljskem, v visokogorju idr.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Uvod v poznavanje ledeniških in obledeniških okolij
• Osnove ledeniške hidrologije
• Današnja in nekdanja poledenitev na zemlji
• Površinska morfologija in osnove speleogeneze na poledenelih ozemljih in na permafrostu
• Glaciokarst
• Vpliv poledenitve in obledeniških procesov na morfologijo krasa
• Odziv krasa in ledeniškega okolja na klimatske spremembe
• Pomen preučevanje krasa in ledeniških sistemov za paleookolje

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje ledeniškega in obledeniškega okolja s poudarkom na karbonatni osnovi, ledeniške hidrologije in nekdanje ter današnje poledenitve na svetu. Študent obvlada morfološke in speleologenetske procese na poledenelih ozemljih, na obledeniškem svetu in na permafrostu. Poudarek je na glaciokarstu, na poznavanju vplivov poledenitve in obledeniških procesov na razvoj površinskih in podzemeljskih kraških oblik. Obvladano snov mora študent znati uporabljati pri interpretiranju paleookolja.

Temeljna literatura in viri

• Benn, D. I. & D. J. A. Evans, 1998: Glaciers and Glaciation. Hodder Arnold, London. E-gradivo
• French, H. M., 1976: The Periglacial Environment. Longman. E-gradivo
• French, H. M., 2007: The Periglacial Environment. Wiley. E-gradivo
• Ford, D. & Williams, P., 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology.- [Rev. Ed.], John Wiley & Sons, Ltd., 562 str., Chichester. Katalog E-gradivo
• Salomon, J.-N. & M. Pulina, 2005: Les karsts des régions climatiques extrêmes. Karstologia - Mémoires, 14, Bordeaux.
• Washburn, A. L., 1973: Periglacial Processes and Environments. Arnold. E-gradivo
• Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Docent za področje geografije

Bibliografija:

Błaszczyk M., Hercman H., Pawlak J., Gąsiorowski M., Matouškova Š., Aninowska M., Kicińska D. & Tyc A. 2018 – Low to Middle Pleistocene paleoclimatic record from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland) based on isotopic and calcite fabrics analyses, Geochronometria, 45, 1, 185-197.

Gradziński M. & Tyc A. 2017 – Hypogene speleogenesis in the karst of Poland: regional review. In: Hypogene Karst Regions and Caves of the World, Springer, 349-362.

Tyc A., Słupińska M. & Kocot-Zalewska J. 2017 – The dynamics of air temperature changes in the Niedźwiedzia Górna Cave (Częstochowa Upland) in years 2015-2017, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum Szafera, 27, 119-130.

Urban J., Tyc A., Kasza A. & Ślusarczyk M. 2017 - Scientific documentation required during the exploration of caves and technical work carried out in tourist show caves ‒ examples from central Poland, Geotourism, 1-2 (48-49), 47-60.

Otonicar B., Dublyanski Y., Osborne R.A., Tyc A. & Philipp S. 2016 – Cave inception in dedolomite (a case study from central Slovenia). In: Proceedings of DeepKarst 2016: origins, resources and management of hypogene karst, Carlsbad, New Mexico, USA, 189-198.