Starost kraških sedimentov v Sloveniji

Cilji in kompetence

V zadnjih letih so bili v Sloveniji z različnimi metodami datirani številni jamski sedimenti. Študent se seznani z rezultati datacij, starostjo jamskih sedimentov v Sloveniji in s tem tudi na razvojem krasa. Največ datacij sedimentov na krasu je bilo narejenih v jugozahodni Sloveniji. Študent se nauči, da je bila v tem delu zadnja morska sedimentacija v eocenu, ko so se tu odlagali flišni sedimenti. Sledila je kopna faza s prevladujočo denudacijo. Na površju se je ohranilo le malo sedimentov, ugoden sedimentacijski prostor pa so bile jame. V njih so se ohranile sige in različne vrste klastičnih sedimentov. V vhodnih delih jam so bile najdene holocenska in pleistocenska favna, v notranjih delih, v starejših sedimentih pa niso našli nobenih živalskih in rastlinskih ostankov, zato je bila njihova starost dolgo predmet različnih špekulacij. Boljše razumevanje starosti jamskih sedimentov in kronološka zaporedja speleoloških dogajanj so prinesla bolj zgoščena datiranja z U/Th in paleomagnetno metodo, ki je študentu podrobno predstavljena. Poseben poudarek je v spoznavanju študenta s starostjo jamskih sedimentov v izbranih jamah po Sloveniji

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Starost jamskih sedimentov v Sloveniji iz del arheologov, paleontologov in geografov pred Gospodaričem
• Kronostratigrafija jamskih sedimentov v Sloveniji po Gospodariču
• Prve absolutne datacijske metode s 14C, Th/U, ESR v Postojnski in Križni jami
• Datiranja z U/Th metodo v Sloveniji
• Datiranje s pomočjo geomorfološke primerjalne metode na izbranih primerih
• Uporaba paleomagnetne metode v izbranih jamah v Sloveniji
• Datacije sedimentov v izbranih primerih s slovenskega krasa
• Razvoj jam in krasa v Sloveniji glede na rezultate datacijskih metod

Predvideni študijski rezultati

Poseben poudarek je v spoznavanju študenta z starostjo jamskih sedimentov v izbranih jamah po Sloveniji. Študent si mora pridobiti znanje o času speleogeneze in razvoju krasa v Sloveniji, ter glede na pridobljeno znanje znati kritično ovrednotiti obstoječo literaturo o starosti kraških sedimentov in jo znati uporabljati pri svojem delu. S tem pridobijo znanja potrebna za samostojno raziskovalno delo.

Temeljna literatura in viri

• Ford, D. & Gospodarič, R., 1989: U series dating studies of Ursus spelaeus deposits in Križna jama, Slovenia. Acta carsologica, 18, 39-51, Ljubljana. E-gradivo
• Gospodarič, R., 1988: Paleoclimatic record of cave sediments from Postojna Karst. Annales de laq Société géologique de Belgique, T.111, 91-95, Liege. E-gradivo
• Mihevc, A., 2001: Speleogeneza Divaškega krasa. Zbirka ZRC, 27: 1-180. Ljubljana. E-gradivo
• Zupan, N., 1991: Flowstone datations in Slovenia. Acta carsologica, 20, 187-204, Ljubljana. E-gradivo
• Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P. & Bosak, P., 2008: Palaeonagnetism and magnetostratigraphy of karst sediments in Slovenia. Založba ZRC, Carsologica, 8, 1-266, Ljubljana. Katalog
• Bosák, P., Pruner, P., Zupan Hajna, N., Hercman, H., Mihevc, A. & Wagner, J., 2010: Križna jama (SW Slovenia): Numerical- and correlated- ages from Cave Bear-bearing sediments = Primerjava številčne in korelirane starosti sedimentov z ostanki jamskega medveda v Križni jami. Acta carsol., 39/3, 529-549. E-gradivo
• Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P. & Bosák, P., 2010: Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. Int. J. Speleol. (Ed. Ital.), 39/2, 47-60. E-gradivo
• Pruner, P., Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Bosák, P., Otakar, M., Schnabl, P. & Venhodová, D., 2010: Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia). Stud. Geophys. Geod., 2010, 54/1, 27-48. https://doi.org/10.1007/s11200-010-0002-1 E-gradivo
• Pruner, P., BOSÁK, Pavel, Zupan Hajna, N. & Mihevc, A., 2009: Cave sediments in Slovenia: results of 10 years of palaeomagnetic research. Slov. Kras, 2009, 47/2, 173-186.
• Zupan Hajna, N., Pruner, P., Mihevc, A., Schnabl, P. & Bosák, P., 2008: Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia) : evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone = Jamski sedimenti iz postojnsko-planinskega jamskega sistema (Slovenija) : priča večfaznega razvoja v epifreatični coni. Acta carsologica, 37/1, 63-86. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz zgodovine krasoslovja ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230216_a1661283.html

  1. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan, WAGNER, Jan, ČERMÁK, Stanislav, PAWLAK, Jacek, SIERPIEŃ, Paula, KDÝR, Šimon, JUŘIČKOVÁ, Lucie, ŠVARA, Astrid. Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments : Račiška pečina section (SW Slovenia). Quaternary international. [Print ed.]. 2021, str. 5-24, ilustr. ISSN 1040-6182. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.02.035. [COBISS.SI-ID 56517123]

  2. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

  3. PAWLAK, Jacek, HERCMAN, Helena, SIERPIEŃ, Paula, PRUNER, Petr, GĄSIOROWSKI, Michał, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, BŁASZCZYK, Marcin, WACH, B. Estimation of the durations of breaks in deposition - speleothem case study. Geochronometria. 2020, vol. 47, iss. 1, str. 154-170, ilustr. ISSN 1733-8387. DOI: 10.2478/geochr-2020-0022. [COBISS.SI-ID 52319235]

  4. ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19, ilustr. ISSN 1040-6182.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618219308419, DOI: 10.1016/j.quaint.2019.11.010. [COBISS.SI-ID 24203267]

  5. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]