Mikrobiologija in geomikrobiologija I

Cilji in kompetence

Z napredkom naravoslovnih znanosti v zadnjih letih se je izkazalo, da je veliko procesov v podzemlju tesno vezanih na mikrobioto. Ob koncu tečaja je študent sposoben razlikovanja med mikroskopskimi oblikami življenja, zna ovrednotiti vpliv in vlogo mikrobiote v podzemlju (npr. nastajanje mineralov) ter njihovo vrstno pestrost, spozna se z indikatorskimi vrstami, ki kažejo na organsko obremenjenost podzemlja, ter dobi vpogled na mikroorganizme, ki so nevarni za človekovo zdravje pri raziskovalnem delu v podzemlju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Mikrobna diverziteta v podzemlju
• Geomikrobiologija in ekološke interakcije v jamah
• Mikrobi in naravni procesi v podzemlju
• Evtrofikacija podzemlja
• Jame kot vir novih vrst mikrobov
• Mikrobi v jamah, povezani s tveganjem za zdravje

Predvideni študijski rezultati

Jamska mikrobiologija je bila nedavno utemeljena kot novo interdisciplinarno področje mikrobiologije, geologije in kemije, ki preučuje mikroskopske oblike življenja v jamah in njihove vplive na tamkajšnje naravne procese. Študent je sposoben samostojne interpretacije (geo)mikrobioloških rezultatov, postavitve ciljanih poskusov, nauči se osnov aseptičnega dela na terenu v jamah in odvzema vzorcev, nauči se uporabe izbranih programskih orodij in aplikacij za analizo podatkov.

Temeljna literatura in viri

• Madigan M. T., Martinko J. M., Stahl D., Clark D. P. 2012: Brock biology of microorganisms. Pearson, cop., Boston. 10th ed. Katalog 9th ed. Katalog E-gradivo
• White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam. Katalog E-gradivo
• Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog
• Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost na terenskem delu, krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko, ki se lahko navezuje na njegovo doktorsko delo. 50/50

Reference nosilca

Pridruženi profesor za področje mikrobiologije.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230613_a4923235.htmln

MULEC, Janez, SKOK, Sara, TOMAZIN, Rok, LETIĆ, Jasmina, PLIBERŠEK, Tadej, STOPINŠEK, Sanja, SIMČIČ, Saša. Long-term monitoring of bioaerosols in an environment without UV and desiccation stress, an example from the cave Postojnska Jama, Slovenia. Microorganisms. 2023, vol. 11, issue 3, [article no.] 809, 12 str., ilustr., graf. prikazi. ISSN 2076-2607. https://www.mdpi.com/2076-2607/11/3/809, DOI: 10.3390/microorganisms11030809. [COBISS.SI-ID 146202115]

MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, HOLKO, Ladislav, PAŠIĆ, Lejla, KOPITAR, Andreja Nataša, ELERŠEK, Tina, MIHEVC, Andrej. Microbiota entrapped in recently-formed ice : Paradana Ice Cave, Slovenia. Scientific reports. 21 Jan. 2021, vol. 11, art. no. 1993, str. 1-12, ilustr. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-81528-6, DOI: 10.1038/s41598-021-81528-6 . [COBISS.SI-ID 48378115]

OARGA-MULEC, Andreea, SKOK, Sara, SIMČIČ, Tatjana, MULEC, Janez. Characteristics and impact of aged coal ash with slag emplaced in a karst cave : the case of Divaška jama, Slovenia. Scientific reports. 3 Dec. 2021, vol. 11, art. no. 23410, str. 1-10, ilustr. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-02842-7 , DOI: 10.1038/s41598-021-02842-7. [COBISS.SI-ID 88060419]

MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SKOK, Sara, ŠEBELA, Stanka, CERKVENIK, Rosana, ZORMAN, Tomaž, HOLKO, Ladislav, ELERŠEK, Tina, PAŠIĆ, Lejla. Emerging ecotone and microbial community of a sulfidic spring in the reka Ri ver near Škocjanske jame, Slovenia. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 12, str. 1-20, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/12/655, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7053, DOI: 10.3390/d13120655. [COBISS.SI-ID 88885251 ]

MULEC, Janez, SIMČIČ, Saša, KOTAR, Tadeja, KOFOL, Romina, STOPINŠEK, Sanja. Survey of Histoplasma capsulatum in bat guano and status of histoplasmosis in Slovenia, Central Europe. International journal of speleology. Jan. 2020, vol. 49, iss. 1, str. 1-10, [3] str. (appendix), ilustr. ISSN 0392-6672. DOI: 10.5038/1827-806X.49.1.2297. [COBISS.SI-ID 45788461 ]