Razvojni izzivi na krasu

Cilji in kompetence

Cilji:
• predmet bo študentom na podlagi razvojnih izkušenj, pridobljenih na krasu in svežega krasoslovnega ter družbeno geografskega znanja, omogočil razumeti posebnosti kraške pokrajine in s tem pridobiti temelje za vključevanje v smiselno načrtovanje življenja na krasu;
• znanje bo podlaga za občinska, širša regionalna ter državna načrtovanja, prostorska planiranja, urbanizem, upravljanje z naravnimi značilnostmi in njihovo smiselno izkoriščanje, trajnostni razvoj in izpostavljanje naše mednarodno uveljavljene tradicije slovenskega krasa in krasoslovja.

Splošne kompetence:
• usposobljenost za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju geografije krasa;
• uporaba teoretskih in praktičnih raziskovalnih metod pri razumevanju in usmerjanju soodvisnosti med človekom in njegovim družbenim in naravnim okoljem;
• usposobljenost za načrtovanje sonaravnih razvojnih možnosti na področju krasa v Sloveniji in po svetu.

Predmetnospecifične kompetence:
• znanje in razumevanje temeljev sodobne geografije krasa kot izhodišče za dobro obvladovanje in usmerjanje sonaravnega razvoja;
• sposobnost krasoslovnega načrtovanja v kraških pokrajinah in njihovo varovanje;
• sposobnost reševanja izbranih razvojnih vprašanj z uporabo posebnih znanj, znanstvenih metod in drugih veščin.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet študentu omogoči, da na podlagi celostnega poznavanja in razumevanja trirazsežne kraške dediščine sodeluje pri krasoslovnem načrtovanju življenja na krasu in njegovem varovanju.

Poglavitne teme:
• prepoznavanje in razumevanje kraške pokrajine, razvoja rabe kraškega površja, jam, voda in drugih naravnih virov;
• predstavitev svežih, neposredno uporabnih krasoslovnih izkušenj in metod in njihov pomen.
• spoznavanje in zaščita naravne dediščine;
• smiselno načrtovanje življenje na krasu ob svojevrstnih kraških značilnostih, poselitev, oskrba s pitno vodo;
• posebnosti življenja na različnih vrstah krasa doma in po svetu;
• načrtovanje in nadzor večjih posegov (prometnice, kamnolomi, odlagališča odpadkov);
• urejanje in raba kraških značilnosti v turistične namene;
• varovanje kraškega površja, jam, voda;
• predstavljanje spoznanj in učenje o načrtovanju življenja na krasu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• študent spozna ob razumevanju sodobnih raziskovalnih pristopov posebnosti kraškega okolja;
• in povezanost naravno geografskih danosti krasa ter življenja na njem;
• ranljivost kraške pokrajine.
Uporaba :
• študent je usposobljen načrtovati življenje na krasu
• in ga varovati;
• študent je pripravljen na poučevanje o razvoju življenja na krasu.
Refleksija:
• študent spozna in nadaljuje z razvojem izjemne tradicije slovenskega krasa in krasoslovja, vezanih na našo, v mednarodnih pogledih posebno naravno in kulturno dediščino matičnega Krasa in klasičnega krasa;
• pridobi si sposobnost izražanja pomembnih spoznanj o krasu in načrtovanju življenja na njem.

Temeljna literatura in viri

• KRANJC, Andrej (ur.). Monitoring of karst caves, (Acta carsologica, ISSN 0583-6050, vol. 31, no. 1). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2002, str. 85-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 19860269] E-gradivo
•KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 9-22, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 27570477] E-gradivo
• MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 44-56, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 24609581]
• KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005, str. 283-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 23421741] https://doi.org/10.4236/ce.2012.37B009 E-gradivo
• GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, ISSN 0891-2556, 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. [COBISS.SI-ID 33278253] https://doi.org/10.1007/s13146-011-0072-3 E-gradivo
• KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 34280749] https://doi.org/10.1007/s12665-011-1506-x E-gradivo
• DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, letn. 41, št. 1, str. 115-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 34581805] E-gradivo
• PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011, str. 83-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 32912941] E-gradivo
• CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648] Katalog E-gradivo
• Izbrani članki iz znanstvenih in strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga 50/50.

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230302_a2912867.html

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3LDCA8J7, DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253], [JCR, SNIP, WoS do 4. 10. 2022: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.02, Scopus do 16. 10. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.02]