Raziskovalno delo II

Cilji in kompetence

Sestavni element študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija je zagotovitev ustreznega vodenja študentov za razvoj individualnih osnovnih ali aplikativnih raziskovalnih projektov, ki bodo vodili do doktorske disertacije. Projekti so individualno delo študenta pod mentorjevim vodstvom. Projekti morajo imeti močno originalno in inovativno komponento in morajo vodili do objav rezultatov v ustreznih strokovnih revijah ali do priprave patenta.

Mentorji so odgovorni za praktično izobrazbo in usposabljanje študentov.
Predmet se izvaja pod vodstvom mentorja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Predstavitev in diskusija rezultatov projekta
• Napredno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja
• Individualno delo
• Raziskava literature
• Napredne tehnične sposobnosti
• Spretnosti v reševanju problemov
• Kritična analiza podatkov
• Identifikacija prihodnjega dela
• Delo za pripravo predloga teme doktorske disertacije
• Skupinsko delo

Predvideni študijski rezultati

V drugem letu, študent osvoji določeno stopnjo neodvisnosti in je sposoben uspešno izpeljati dodeljen projekt.

Od študentov se pričakuje, da pokažejo konkreten napredek v raziskovalnem projektu, s pomembnimi komponentami v analizi podatkov in njihovi interpretaciji. Projekt mora biti v nadaljevalni fazi in organiziran tako, da lahko vodi do predloga za doktorsko disertacijo. Študenti naj bi pridobili zadostne izkušnje in znanje, spretnosti z laboratorijskimi metodami in poznavanje raziskovanih metod in statistike.

Na koncu leta študent predstavi potek svojega raziskovalnega dela v javni ustni predstavitvi.
Ocenjuje se sposobnost neodvisnega razvoja novega znanja in reševanja najbolj zahtevnih problemov z eksperimentiranjem in izboljšavo že znanih rešitev ter odkritjem novih rešitev.

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo raziskovalnega napredka. 100%

Reference nosilca

Pod vodstvom mentorja.