Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je razvijati komuniciranje v znanosti, s poudarkom na kritični analizi rezultatov in pravilni predstavitvi raziskovalnih dosežkov. V ta namen študent razvija sposobnost ustne predstavitve pred strokovno javnostjo.

Pri predmetu pridobi študent naslednje kompetence:
• zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
• sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
• sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
• sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
• sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

V tretjem letu študija mora študent po koncu prvega semestra predstaviti svoje celotno raziskovalno delo v obliki ustne predstavitve. Pričakuje se ustrezna količina in izvirnost pridobljenih rezultatov ter poznavanje naprednih metodoloških tehnik. Predstavitev služi pripravi na zagovor doktorskega dela, zato mora vsebovati podobne prvine; predstavitev raziskovalnega problema in pregled dosežkov s področja, predstavitev metod dela, predstavitev rezultatov in kritično diskusijo o rezultatih z glavnimi zaključki. Prav tako naj predstavitev vključuje smernice za nadaljevanje dela.

Ocenjevanje pri predmetu zajema oceno pisnega izdelka in oceno ustne predstavitve pred komisijo, ki jo potrdi Znanstveni svet programa. Mentor je vključen kot podpisnik pisnega izdelka , prav tako je navzoč tudi pri ustni predstavitvi.
Ocena pisnega izdelka in ustne predstavitve je ovrednotena v razmerju 1:3. Podrobna struktura ocene je sledeča:
• Pisno poročilo o raziskovalnem projektu (največ 3 točke) – kvaliteta raziskovalnega dela (kvaliteta rezultatov in izvirnost; največ 1 točka), družbeno-ekonomski pomen (največ 1 točka), raziskovalni dosežki (publikacije, konference, povzetki; največ 1 točka)
• Ustna predstavitev raziskovalnega dela (največ 7 točk) – kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo; največ 4 točke), sposobnost ustrezne znanstvene diskusije (največ 2 točki), komunikacijske sposobnosti (največ 1 točka).

Vsi študenti bodo po predstavitvi prejeli pisno poročilo Komisije z evalvacijo svojega pisnega in ustnega dela. Študenti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno, bodo pozvani, da svoj pisni in ustni izdelek izboljšajo in v treh mesecih predstavitev svojega raziskovalnega dela ponovijo.

Ocena 8 predstavlja minimalno zahtevo za predložitev in zagovor doktorske disertacije.

Predvideni študijski rezultati

V tretjem letu študent javno predstavi dosežke svojega celotnega raziskovalnega dela, vključno s kritičnim ovrednotenjem dobljenih rezultatov, reševanjem morebitnih težav in s predlogom dela za naprej. Predstavitev raziskovalnega dela omogoča študentom razvijati komunikacijske sposobnosti in jih usposobi za pravilno in uspešno predstavitev svojega dela na zagovoru doktorske disertacije.

Temeljna literatura in viri

  • Writing Academic English, 2006, Fourth Edition, The Longman Academic Writing Series, Level 4. Katalog E-gradivo
  • Schimel J. Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, 2012, Oxford University Press. Katalog
  • Patience G., Boffito D., Patience P. Communicate Science Papers, Presentations, and Posters Effectively. 2015, Elsevier Academic Press. Katalog E-gradivo
  • Alley M. The Craft of Scientific Presentations. 2013. Springer, New York. Katalog E-gradivo
  • Relevantna literatura s področja raziskovalnega dela študenta.

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev (70%) in pisno poročilo (30%).

Reference nosilca

Martina Bergant Marušič je docentka s področja molekularne in celične biologije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

  1. CARSE, Sinead, BERGANT MARUŠIČ, Martina, SCHÄFER, Georgia. Advances in targeting HPV infection as potential alternative prophylactic means. International journal of molecular sciences. 2021, 22(4):1-26.
  2. BRONIARCZYK, Justyna, MASSIMI, Paola, PIM, David, BERGANT MARUŠIČ, Martina, MYERS, Michael P., GARCEA, Robert L., BANKS, Lawrence. Phosphorylation of human papillomavirus type 16 L2 contributes to efficient virus infectious entry. Journal of virology. 2019, 93(13):1-16.
  3. BERGANT MARUŠIČ, Martina, PETERNEL, Špela, PIM, David, BRONIARCZYK, Justyna, BANKS, Lawrence. Characterizing the spatio-temporal role of sorting nexin 17 in human papillomavirus trafficking. Journal of General Virology. 2017, 98(4):715-725.
  4. ZAVAŠNIK-BERGANT, Tina, BERGANT MARUŠIČ, Martina. Exogenous Thyropin from p41 Invariant chain diminishes cysteine protease activity and affects IL-12 secretion during maturation of human dendritic cells. PloS one. 2016, 11(3):0150815-1-0150815-26.
  5. BERGANT MARUŠIČ, Martina, BANKS, Lawrence. SNX17 facilitates infection with diverse papillomavirus types. Journal of virology. 2013, 87(2):1270-1273.