Regenerativna medicina in tkivni inženiring

Cilji in kompetence

• Študenti pridobijo znanja o regenerativni medicini, ki razvija metode za regeneracijo, popravljanje ali zamenjavo poškodovanih ali obolelih celic, organov ali tkiv in ki vključuje proizvodnjo in uporabo terapevtskih izvornih celic, tkivnega inženirstva in izdelave umetnih organov.
• Študenti spoznajo pomen interdisciplinarnega pristopa pri obnovi ali zamenjavi poškodovanih ali bolezensko spremenjenih tkiv ali organov.
• Študenti pridobijo kritičen odnos do različnih terapevtskih pristopov v regenerativni medicini, poznajo njihove perspektive in omejitve; morebitni etični pomisleki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Regenerativna medicina (uvod, pomen, translacijski pristopi)
Priprava celičnih kultur iz kirurških resektatov; metode izolacije, namnožitve in proučevanja celic; pomen ustreznih razmer in vitro.
Funkcionalne in strukturne študije celičnih kultur in celičnih resektratov
Biomateriali kot nosilci v tkivnem inženirstvu
Matične celice, njihove lastnosti in vloga, ter perspektive in omejitve
Totipotentne, pluripotentne in multipotentne celice
Induciranje pluripotentnih matičnih celic
Diferenciranje matičnih celic
Embrionalne matične celice
Uporaba matičnih celic v regenerativni medicini in tkivnem inženirstvu
Matične celice v očesu
Uporaba matičnih celic v regeneraciji epitela
Fibroblasti in njihova transformacija
Etični aspekti na področju regenerativne medicine

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo spoznali najnovejše napredke s področja regenerativne medicine. Spoznali bodo principe, ki definirajo lastnosti matičnih celic, diferenciacijo in reprogramiranje celic, kot tudi terapevtske pristope v regenerativni medicini.

Temeljna literatura in viri

  • Molecular Biology of the Cell, Editors: Alberts et al., Sixth edition, 2014, Garland Science, New York. Katalog E-gradivo
  • Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Aktivno udejstvovanje pri predavanjih (20%), seminar (30%) in končni izpit (50%): Projektno/Seminarsko delo predstavlja vmesni izpit. • Za seminar lahko študenti uporabijo vsakovrstne objavljene vire informacij, vendar ne osebne komunikacije. • Seminar bo ocenjen glede na: • Izvirnost • Moč znanstvenih argumentov • Znanstvena pravilnost • Preglednost pisne razlage Končni pisni izpit služil oceni razumevanja vsebin predmeta. Končni izpit je pisni izpit in obsega esejskih vprašanj, ki jih bodo udeleženci reševali samostojno.

Reference nosilca

Sofija Andjelić je docentka za področje fiziologije živali. Zaposlena je na Očesni kliniki UKC Ljubljana, kjer se raziskovalno ukvarja s humanimi očesnimi tkivi, lečo in roženico, v tkivnem inženirstvu. V okviru raziskav dr. Andjelić preučuje funkcionalne in strukturne značilnosti po-operativnega tkiva in kulture celic kot tudi Ca2 + signalizacijo v celicah, da bi boljše razumeli povezavo med homeostazo Ca2+ v posameznih celicah, medcelično komunikacijo, patologijo in možnostjo regeneracije.

Izbrane reference:

  1. KREUZER, Martin, DUČIĆ, Tanja, HAWLINA, Marko, ANDJELIĆ, Sofija. Synchrotron-based FTIR microspectroscopy of protein aggregation and lipids peroxidation changes in human cataractous lens epithelial cells. Scientific reports. 2020, 10:1-14. DOI: 10.1038/s41598-020-72413-9.
  2. ANDJELIĆ, Sofija, DRAŠLAR, Kazimir, HVALA, Anastazija, HAWLINA, Marko. Anterior lens epithelium in cataract patients with retinitis pigmentosa : scanning and transmission electron microscopy study. Acta ophthalmologica. 2017, 95(3):e212-e220. DOI: 10.1111/aos.13250.
  3. ANDJELIĆ, Sofija, DRAŠLAR, Kazimir, HVALA, Anastazija, LOKAR, Nina, ŠTRANCAR, Janez, HAWLINA, Marko. Anterior lens epithelial cells attachment to the basal lamina. Acta ophthalmologica. 2016, 94(3):e183-e188. DOI: 10.1111/aos.12902.
  4. ANDJELIĆ, S, DRAŠLAR, K, LUMI, X, YAN, X, GRAW, J, FACSKÓ, A, HAWLINA, M, PETROVSKI, G. Morphological and proliferative studies on ex vivo cultured human anterior lens epithelial cells-relevance to capsular opacification. Acta ophthalmologica, 2015, 93 (6): e499-e506.
  5. ANDJELIĆ, Sofija, LUMI, Xhevat, VERÉB, Zoltán, JOSIFOVSKA, Natasha, FACSKÓ, Andrea, HAWLINA, Marko, PETROVSKI, Goran. A simple method for establishing adherent ex vivo explant cultures from human eye pathologies for use in subsequent calcium imaging and inflammatory studies. Journal of Immunology Research, 2014, 1-10.