Izbrana poglavja iz biomedicine in biotehnologije

Cilji in kompetence

Študenti poglobijo svoje znanje na specifičnih področjih molekularne genetike, molekularne biologije, biomedicine in biotehnologije. Izbira posameznega področja je prilagojena raziskovalni tematiki posameznega študenta.

Glavni namen tega predmeta je dati študentom možnost poglabljanja svojega znanja na področju, ki je bliže njihovim osebnim interesom in raziskovalnim projektom, s katerimi se ukvarjajo. Študentom se omogoči, da se udeležijo tudi drugih relevantnih aktivnosti v okviru letnega programa na UNG ali ICGEB. Ta dejavnost podpira povezovanje in izmenjavo s fakultetami in različnimi znanstvenimi ustanovami, kar predstavlja pomembno komponento pri izmenjavi in pridobivanju znanstvenih izkušenj. Priložnost sodelovanja z drugimi sodelavci je še posebej pomembna za razvoj in napredek študentove kariere, prav tako pa tudi poveča možnosti zaposlitve. Dopolnilne vsebine študijskih aktivnosti zunaj predmeta mora potrditi nosilec predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Izbrane tematike s področij:
• molekularne genetike
• molekularne biologije
• biomedicine
• biotehnologije
• prenosa tehnologij
• Intelektualne lastnine

Specifična vsebina predmeta se določi vsako leto sproti, glede na zanimanje in kompetence prijavljenih študentov. V primeru individualnega izvajanja se obravnavana tematika uskladi s študentom in njegovim mentorjem.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poglobljen študij izbranih tematik s področja biomedicine in biotehnologije izboljša študentove sposobnosti v:
• Poznavanju sodobnih trendov na področju biomedicine in vlogo biotehnologije pri tem
• Poznavanju teoretičnega ozadja specifičnih tem, ki so vezane na študentovo raziskovalno delo
• Tehničnem znanju, potrebnem za raziskovanje izbranih področij
• Samostojnem delu na izbranih problemih biomedicine in biotehnologije
• Razpravah in kritičnem razmišljanju

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura z posameznega področja.

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje (20%) in končni izpit (80%)

Reference nosilca

Lawrence Banks je redni profesor s področja molekularne biologije na Univerzi v Novi Gorici in generalni direktor ICGEB. Od leta 1990 vodi skupino za Tumorsko virologijo na ICGEB, ki je ena izmed svetovno najprepoznavnejših skupin na področju biologije virusov HPV in virusne onkogeneze.

Izbrane reference:

  1. Zacchigna S, Marcello A, Banks L. Spotlight on COVID-19: from biology to therapy and prevention. FEBS J. 2020, 287(17):3606-3608. doi: 10.1111/febs.15530.
  2. Siddiqa A, Massimi P, Pim D, Banks L. Diverse Papillomavirus Types Induce Endosomal Tubulation. Front Cell Infect Microbiol. 2019, 28(9):175. doi: 10.3389/fcimb.2019.00175. eCollection 2019.
  3. Thomas M, Banks L. Upsetting the Balance: When Viruses Manipulate Cell Polarity Control. J Mol Biol. 2018, 430(19):3481-3503. doi: 10.1016/j.jmb.2018.04.016.
  4. Siddiqa A, Massimi P, Pim D, Broniarczyk J, Banks L. 2018. Human Papillomavirus 16 Infection Induces VAP-Dependent Endosomal Tubulation. J Virol. 92(6).
  5. Thomas, M., Myers, M. P., Massimi, P., Guarnaccia, C., Banks, L. 2016. Analysis of multiple HPV E6 PDZ interactions defines type-specific PDZ fingerprints that predict oncogenic potential. PLoS Path.,12, e1005766
  6. Ganti, K., Massimi, P., Manzo-Merino, J., Tomaic, V., Pim, D., Playford, MP., Lizano, M., Roberts, S., Kranjec, C., Doorbar, J., Banks, L. 2016. Interaction of the Human Papillomavirus E6 oncoprotein with sorting nexin 27 modulates endocytic cargo transport pathways. PLoS Path., 12; e1005854