Mentorji

Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

prof. dr. Ario de Marco

prof. dr. Ario de Marco

Raziskovalna področja: Skupina za molekularne interakcije je specializirana za identifikacijo rekombinantnih protiteles, ki so lahko uporabljena za prikaz ali modulacijo celičnih receptorjev. Razvili smo primerne vektorje za izražanje označevalcev sklopljenih s protitelesi, ki poenostavijo njihovo uporabnost. Sodelujemo s strokovnjaki za nanodelce in biosenzorje za izrabo diagnostičnih in terapevtskih potencialov za izbrana protitelesa. Do sedaj smo se osredotočali predvsem na molekule, ki sodelujejo v napredku tumorjev, vendar pričakujemo, da bo plastičnost našega pristopa presajanja protiteles s celimi celicami uporabna za pridobivanje protiteles uporabnih v velikem spektru znanstvenih vprašanj.

E: ario.demarco@ung.si
W: Osebna stran

izr. prof. dr. Martina Bergant Marušič

bergant-martina

Raziskovalno področje: Molekularna in celična biologija, virologija, znotrajcelični transport
Trenutno raziskovalno delo je osredotočeno na proučevanje infekcije z golimi virusi DNA s stališča njihovega vstopa v celice in znotrajceličnega transporta, s posebnim poudarkom na humanih virusih papiloma (HPV). Še zlasti nas zanimajo molekularni mehanizmi, ki omogočajo prenos virusne DNA do jedra gostiteljske celice. Proučujemo tudi nestrukturne lastnosti plaščnega proteina L2 virusa HPV, njegove post-translacijske modifikacije in vlogo L2 pri nastanku virusnega plašča. V prihodnosti načrtujemo uporabo pridobljenega znanja o znotrajceličnem transportu snovi in procesih znotrajceličnega recikliranja v študijah napredovanja rakavih obolenj.

E: Martina.Bergant@ung.si
W: Osebna stran

Informacije

Direktorica programa
doc. dr. Martina Bergant Marušič