Zgodovina in teorija konservatorstva stavbne dediščine: principi in pristopi

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti razvijajo zavedanje o različnih pristopih v konservatorstvu in restavratorstvu na področju kulturne dediščine skozi različna obdobja, študenti spoznajo, kako se slednji odražajo v moderni teoriji in doktrini konservatorstva. Študenti bodo razvili kompetence, ki jim bodo omogočale uporabljati kulturno-kritične metode za prepoznavanje kvalitet na področju izražanja kulture, specifičnega za vsak posamezni obravnavani primer.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih predpogojev.

Vsebina

1) Uvod: Kaj je kulturna dediščina?
a) Terminologija: pomen splošnih pojmov kot so konservatorstvo, restavratorstvo, varovanje, v različnih jezikih v sedanjosti ter kako so slednji definirani v mednarodnih doktrinah.
b) Osnovni koncepti: kaj naredi objekt “kulturno dediščino” in kakšen je bil pomen kulturne dediščine skozi zgodovinska obdobja; to vključuje refleksijo pojmov “zgodovina” in “historiografija”, kot tudi pojma “dedovanje” in “dediščina”.

2) Vrednote dediščine in vrednotenje
a) Percepcija koncepa vrednost iz antičnih časov do sodobnosti; pozornost je posvečena različnim religijam; Vprašanje resničnosti in avtentičnosti
b) Prepoznavanje virov dediščine v sodobnosti, povezave med gospodarstvom in kulturo v skupnos
c) Metode ocenjevanja dediščine; proces definiranja pojma in pomena kraja in kako je slednji povezan s presojo vrednot; Navezava na analize ICOMOS Izjemne Univerzalne Vrednote (OUV), ter na ostale ustrezne vire;

3) Razvoj ohranjanja dediščine
a) Priznavanje dediščine od 15. do 19. stoletja; prepoznavanje:
i) Tradicionalni pristop; poudarek na uporabi vrednot ter na elementih spomina in spoštovanja;
ii) Ponovno odkritje in odkritje
zgodovinskosti spomenikov: italijanska renesansa, filozofski pristopi 18. stoletja;
iii) Pristopi stilističnega in zgodovinskega restavratorstva; vplivi pristopa Viollet-le-Duc ter ostalih pristopov v restavratorstvu;
iv) Konservatorsko gibanje; kritične debate pod inspiracijo Ruskina in Morrisa;
v) Filološki in znanstveni pristopi v restavratorstvu in konservatorstvu; prispevek Italije, vključno z Gustavom Giovannonijem;
vi) Sodobne teorije v konservatorstvu/restavratorstvu; razvoj v 2. polovici 20. stoletja.
vii) Ekološki pristop h kulturno in
okoljsko trajnostnem razvoju v kasnem 20. in zgodnjem 21. stoletju.

b) V povezavi z zgoraj navedenim, upoštevanje restavriranja Arheoloških spomeniških objektov v razvoju praks med 18. in 20. stoletjem.
c) Stilistično restavratorstvo srednjeveških stavbnih objektov; zgodnje prakse v restavratorstvu v različnih evropskih državah;
d) Konservatorsko gibanje in Moderno gibanje v arhitekturi; debata in kritična obravnava zgodnjih praks v restavratorstvu ter vpliv v različnih regijah sveta;
e) Konservatorstvo in restavratorstvo v 21. stopletju

4) Mednarodna doktrina in ohranjanje dediščine
a) Zgodnje iniciative na področju varovanja; osredotočenost na iniciative v obdobu med 18. in 20. stoletjem; Društvo narodov in sorodne organizacije
b) Razvoj mednarodnih organizacij po 2. svetovni vojni; aktivnosti organizacij UNESCO, ICOMOS, ICCROM ipd.
c) Varovanje na državni in regionalni ravni; navezava na formalne okvire v različnih državah;
d) Mednarodne doktrine (UNESCO, ICOMOS, COE);
e) Svetovna dediščina: kaj je OUV ter kakšne so zahteve za uvrstitev na seznam svetovne dediščine in upravljanje seznama;

5) Sodobne teorije v restavratorstvu
a) Razvoj konservatorskih pristopov
b) Izvor sodobne filozofije (Nietzsche, Croce, Heidegger, etc.)
c) Sodobna konservatorsko-
restavratorska teorija (Argan, Brandi
ipd.)
i) Kreativni proces
ii) Restavratorstvo običajnih izdelkov
iii) Kritični proces restavriranja (cilji restavriranja, restavriranje umetniških del)
iv) Temeljni koncepti (celota, potencialna enotnost, prostorskost, časovna premica skozi zgodovino)
v) Metodologija restavratorstva (arheološka najdišča, umetniška dela, zgodovinski objekti)
vi) Vprašanje rekonstrukcije

6) Nedavni razvoj politik
a) Vprašanje avtentičnosti in integritete
b) Ohranjanje zgodovinskih urbanih
področij (Italija, Francija, Združeno kraljestvo ipd)
c) Metodologija urbanega konservatorstva (integralno konservatorstvo, trajnostni razvoj)ù
d) Kulturne krajine in vernakularna dediščina
e) Upravljanje pozidanih in naravnih območij; Izzivi, ki jih prinaša globalizacija

7) Upravljanje območij dediščine
a) smernice na področju upravljanja svetovne dediščine
b) Integralni načrt upravljanja
c) Konkretni primeri načrtov upravljanja
d) Študije primerov v urbanem konservatorstvu

Predvideni študijski rezultati

Študenti v okviru predmeta usvojijo znanje in orodja, ki se uporabljajo za obravanvo kulturne dediščine. Pri predmetu obravnavajo študije primerov iz različnih sektorjev, vključno s primeri ohranjanja spomenikov in stavbne dediščine na splošno ter kulturnih in urbanih krajin. Študenti se nadalje spoznajo s strokovnim besediščem s področja kulture ter spoznajo procese odločevanja v upravljanju konservatorstva virov dediščine.

Temeljna literatura in viri

Izbrane publikacije s področja ohranjanjanja dediščine

Temeljna literature
− Jokilehto, J., 1999, A History of Architectural Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann, (objavljeno v številnih drugih jezikih; vključuje obsežen seznam virov/published also in several other languages; contains a substantial bibliography)
− Brandi, C. 1963, Teoria del Restauro, Rome: Edizioni di storia e letteratura; English edition: Brandi, C. 2005, Theory of Restoration, Rome: Nardini Editore (prevedeno več jezikov/translated in several other languages)
− ICOMOS Charters and other doctrinal texts available in PDF:
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
− UNESCO standard setting instruments, including international conventions, recommendations and declarations available in PDF: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
− Council of Europe treatises concerning the cultural heritage, available in PDF: http://www.conventions.coe.int/

Dodatna literatura
− Ashurst, J. (ed.) 2007, Conservation of Ruins, Oxford: Butterworth-Heinemann
− Bandarin, F. and Van Oers, R. (eds.), 2012, The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century, Oxford: Wiley-Blackwell
− Cleere, H. 1989, Archaeological Heritage Management in the Modern World, [One World Archaeology Series, no. 9] London: Unwin Hyman
− Feilden, B.M. 1982 (3rd edition in 2003), Conservation of Historic Buildings, Oxford: Butterworth
− Feilden, B.M. and Jokilehto, J., 1993, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, Rome: ICCROM (reprinted in 1998, and published in several other languages)
− Galla, Amareswar (ed.), 2012, World Heritage: Benefits Beyond Borders, UNESCO, Cambridge: Cambridge University Press
− Jokilehto, J., 2011, ICCROM and the Conservation of Cultural Heritage; A History of the Organization’s First 50 Years, 1959-2009, ICCROM Conservation Studies 11, Rome
− Larsen, K.E. (ed.), 1995, Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, Nara-Japan, Proceedings, Trondheim: Tapir Publishers
− Larsen, K.E. and Marstein, N. (eds.), 1994, Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, Preparatory Workshop, Bergen, Norway, Proceedings, Riksantikvaren, Norway, Trondheim: Tapir Publishers
− Larsen, K.E. and Marstein, N., 2000, Conservation of Historic Timber Structures: An Ecological Approach, Oxford: Butterworth and Heinemann
− Marks, S. (ed.), 1996, Concerning Buildings, Studies in Honour of Sir Bernard Feilden, Oxford: Architectural Press
− Philippot, P., Mora, Laura & Paolo, 1977, La conservation des peintures murals, ICCROM, Bologna: Editrice Compositori (English edition: The Conservation of Mural Paintings, London: Butterworth)
− Proceedings of the International conferences of ICOMOS Theory Committee (Florence 2007, Vienna 2008, Florence 2009, Prague 2010, Florence 2011, Baku 2012), published with the support of Fondazione Romualdo del Bianco, Florence, and other sponsors, printed by Polistampa; (http://www.fondazione-delbianco.org/inglese/index_i.htm)
− Schnapp, A. 1993, La conquête du passé : Aux origines de l’archéologie, Paris : Éditions Carré (English edition: The Discovery of the Past)
− Stanley-Price et al. (eds.), 1995, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Los Angeles: The Getty Conservation Institute
− Stubbs, J., 2009, Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, John Wiley & Sons, USA
− The Getty Conservation Institute, 2000, Values and Heritage Conservation, Research Report by E. Avrami, R. Mason, and M. de la Torre, Los Angeles: GCI
− UNESCO, 2006, Proceedings of the International Conference on the Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: Towards an Integrated Approach, Nara, Jana, 2004, Paris: UNESCO
− Vershuuren, B. et al. (eds.), 2010, Sacred Natural Sites: Conserving Nature and Culture, London: Earthscan
− Von Droste, B. et al. (eds.), 1998, Linking Nature and Culture … ; Report of the Global Strategy Natural and Cultural Heritage Expert Meeting, Amsterdam 1998; UNESCO
− Warren, J. et al. (eds.), 1998, Context: New Buildings in Historic Settings, Oxford: Architectural Press
Dodatna literatura na spletu/Optional publications available online
− ICCROM publications available in PDF: http://www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml
− UNESCO World Heritage Publications available in PDF: http://whc.unesco.org/en/publications/ See especially: Resource Manuals: Managing Cultural World Heritage (2013), Managing Natural World Heritage (2012), Managing Disaster Risks for World Heritage (2010), Preparing World Heritage Nominations (2011); Paper Series: No. 27, Van Oers, R. (ed.), 2010, Managing Historic Cities, UNESCO; No. 26. Mitchell, N., et al., 2009, World Heritage Cultural Landscapes: a Handbook for Conservation and Management, UNESCO Paris; No. 13, Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage, Conference Proceedings 2003, UNESCO 2004;
− ICOMOS Publications available in PDF: http://www.icomos.org/en/ See especially: Monuments and Sites XII, 2005, The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future, ICOMOS, Munich; Monuments & Sites XVI, 2008, What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, Munich; Monuments & Sites I, 2004, International Charters for Conservation and Restoration, ICOMOS, Munich

Mednarodne znanstvene revije s področja konservatorstva kot dopolnilna literatura, npr.:
− Bulletin Monumental (Société Française d’Archéologie)
− Change Over Time: an International Journal of Conservation and the Built Environment (University of Pennsylvania Press)
− City and Time (CECI, Brazil)
− Conservation and Management of Archaeological Sites (Maney Publishing, UK)
− Cultural Heritage Management and Sustainable Development, IJHS (Emerald)
− ICOMOS Monumentum, The International Journal of Architectural Conservation (historical)
− ICOMOS-ICLAFI E-Journal in Heritage conservation
− International Journal of Heritage Studies (Taylor & Francis, UK)
− Journal of Architectural Conservation (Taylor & Francis, UK)
− Museum International (UNESCO)
− Studies in Conservation (IIC, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)
− The Art Newspaper (Italy)

Načini ocenjevanja

  • Ocena samostojnega raziskovalnega dela in diskusija vsebine v okviru skupine. - Pisni izpit, ki ocenjuje znanje osnovnih konceptov. 75/25

Reference nosilca

Trenutne funkcije:
− Izredni professor na Univerzi v Novi Gorici (Slovenija).
− Posebni svetovalec glavnega direktorja ICCROM-a,
− Mednarodni svetovalec na področju arhitkturnega in urbanega konservatorstva, vključno s svetovanjem organizacijam ICCROM, ICOMOS in UNESCO.
− Bivši predsednik Mednarodnega odbora za usposabljanje v okviru ICOMOS-a (1993-2002);
− Član Odbora za teorijo ICOMOS-a.
Izobrazba:
− Zaključen dodiplomski študij arhitekture in urbanega načrtovanja na Helsinški Politehniki (1966).
− ICCROM International Architectural Conservation Course (1971)
− Naziv doktorja znanosti na področju filozofije na Univerzi v Yorku, Združeno kraljestvo (1986).
Delovne izkušnje:
− Deloval je kot arhitekt in načrtovalec mest city na Finskem do leta 1970.
− Vodil je Arhitekturno sekcijo za konservatorstvo na ICCROM-u od leta 1972 do svoje upokojitve z delovnega mesta poddirektorja (1998).
− Svetovalec na področju svetovne dediščine pri ICOMOS-u med 2000 in 2006.
− Svetovalec pri pripravi konservatorskih načrtov in načrtov upravljanja območij svetovne dediščine;
Izbor referenc:
− A History of Architectural Conservation (Butterworth-Heinemann, 1999, reprinted; translated in several languages),
− ICCROM and the Conservation of Cultural Heritage: A History of the Organization’s First 50 Years, 1959-2009 (ICCROM, Rome, 2010)
− Jointly with Sir Bernard M. Feilden, Management Guidelines for World Heritage Sites, (ICCROM, 1993, new edition in 1998; translated in several languages)
− ICOMOS Monuments & Sites XVI, The World Heritage List: What is OUV? (ICOMOS, Berlin, 2008)