Izbrana poglavja v konservatorski in restavratorski praksi

Cilji in kompetence

V okviru predmeta bodo študenti razvili sposobnost raziskovanja ter razumevanja stavbne dediščine, s poudarkom na oceni stanja procesa konserviranja in oceni nastale škode.
Študenti bodo razvili sposobnost razvijanja konservatorskih in restavratorskih projektov na področju stavbne dediščine, pri čemer bodo upoštevali načrte za valorizacijo in vzdrževanje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje teorije struktur, glavnih pojavov degradacije materialov pri zgodovinskih in modernih stavbnih objektih.
Osnovno poznavanje zgodovine arhitekture s poudarkom na razvoju in spremembah v arhitekturi, povezanih z napredkom na področju tehnologij.
Sposobnost grafičnega oblikovanja za potrebe raprezentacije arhitekture.

Vsebina

Predavanja se bodo prek karakterizacije materialov in struktur osredotočila na analizo stavbne dediščine, s posebnim poudarkom na pojavih, povezanih s propadanjem in nestabilnostjo. S pomočjo geometrijske in materialne karakterizacije objekta bo izdelana ocena ohranjanja materialnih in konstrukcijskih značilnosti objekta.
V ospredju preučevanja bosta analiza in interpretacija stavbne dediščine – zgodovinske, sodobne ali stavbne dediščine, ki je mešanica različnih obdobij in stilov.

 1. Osnove konservatorskih in restavratorskih projektov
  - predstavitev učnega načrta (cilji, metode, orodja);
  - koncept nedokončanosti in heterogenosti predmeta preučevanja;
  - stavbna dediščina kot kompleksen kulturološki pojav;
  - pomanjkljivosti in različni pogledi interdisciplinarnega pristopa;
  - predstavitev sodobnih raziskovalnih pogledov;

 2. Obstoječega stanje
  - zgodovinsko raziskovanje in primerjalne metode preučevanja (arhivske, zgodovinske, kritične metode ter metode opazovanja za potrebe analize stavbne dediščine)
  - postopki in tehnike izvajanja raziskav;
  - analiza in diagnostika materialov in struktur (analiza škode, ki so jih povzročile glavne tehnike gradnje zgodovinskih objektov, vključno z uporabo armiranega in nearmiranega betona)
  - interpretacija ocene podatkov s pomočjo primerjave med zgodovinskimi tehnikami gradnje in materiali;
  - prepoznavanje interupcij, tj. prelomnih točk v zivljenju zgodovinske stavbe;

 3. Ocena konservatorskega stanja
  - ocene konservatorskega stanja, v perspektivi ponovne uporabe in vzdrževanja;
  - pregled in primerjava različnih tehnik konsolidacije in materialov;

Predvideni študijski rezultati

Glavni cilj predmeta je, da študenti pridobijo trdno znanstveno podlago in spoznajo kulturološko ozadje razvoja konservatorskih in restavratorskih projektov na področju stavbne dediščine.

Temeljna literatura in viri

AA.VV., Curare il moderno. I modi della tecnologia, Atti del 1° Convegno Nazionale DO.CO.MO.MO. Sezione Piemonte, Venezia 2002
AA.VV., Architettura moderna in Italia. Documentazione e conservazione, Atti del 1° Convegno
Nazionale DO.CO.MO.MO. Italia, Roma 1999
Brandi C., Teoria del restauro, Torino 1977
Brandi C., Basile G. (edited by), Theory of restoration, Nardini, Firenze, 2005.
Boriani M. (a cura di), La sfida del moderno. L'architettura del XX secolo tra conservazione e innovazione, Unicopli, Milano 2003
Brogiolo G.P., Faccio P., Stratigrafia e prevenzione. Archeologia dell'architettura, vol.XV/2010, p. 55-63, 2011, ISSN: 1126-6236
Bruschi G., Faccio P., Pratali Maffei S., Scaramuzza P., Il calcestruzzo nelle Architetture di Carlo Scarpa. Forme, alterazioni, interventi., vol. 1, p. 1-263, BOLOGNA:Editrice Compositori, 2005. ISBN: 8877944315
Bruschi G., Faccio P., Scaramuzza P., Vanin A., Brevetti per edifici asismici: tra teoria e pratica. In: Valtieri S. A cura di. 28 dicembre 1908. La Grande Ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell’area dello Stretto. p. 1044-1067, ROMA:CLEAR, 2008, ISBN: 9788838501050
Campanini G., Faccio P., Fain E., Bruschi G., Saramuzza P., Il restauro del contemporaneo. Esperienze e prospettive. p. 1-160, Bologna:Editrice Compositori, 2012, ISBN:9788877947932
Carbonara G., Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori, Napoli, 1997
Carbonara G. (edited by), Il restauro del moderno, fascicolo monografico della rivista “Parametro”, XXXVI, 2006, n°266.
Crippa M.A., Per il restauro del moderno. Qualche riflessione sul riconoscimento e il progetto di
restauro di architetture del Novecento, in “Territorio, n°23, 2003
Crippa M. A., Il restauro del grattacielo Pirelli, Milano 2007
Dal Co F., Il vecchio e il nuovo. L’infondatezza del vecchio, l’aleatorietà del nuovo, in “Casabella”
n°754, aprile 2007, p.3.
Dezzi Bardeschi M., Conservare non restaurare, in "ANANKE", n.35-36, 2002
De Seta C., Le architetture della modernità tra crisi e rinascite, Torino 2002
Dorfles G., Il restauro del Moderno rispetto all’Antico, in “Arte/Architettura/Ambiente”, settembre 2004, pp.9-10
Faccio P., Conoscenza e prevenzione, In: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale (a cura di Laura Moro e Antonella Neri). Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale – allineamento alle nuove norme
tecniche per le costruzioni. p. 192-200, ROMA:Gangemi, 2010, ISBN: 9788849220292
Faccio P., Alcune considerazioni sul comportamento strutturale del Tempietto di Villa Barbaro a Maser. In: Piana Mario, Soragni Ugo . PALLADIO. MATERIALI TECNICHE RESTAURI IN ONORE DI RENATO CEVESE. Venezia: Marsilio, 2011, ISBN: 97888317107561)
Frampton K., The Evolution of 20th Century Architecture: A Synoptic Account, China Architecture & Building Press, 2007.
Frampton K ., Modern Architecture: A Critical History, 4th ed. Thames & Hudson, New York, 2007
Galliani P., Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto, in “Territorio”, n°40, 2007
Hofstadter D.R., Gödel, Escher, Bach: An eternal Golden Braid, Basic Books, 1979
La Regina F., Il restauro dell’architettura. L’architettura del restauro, Liguri, Napoli 2004
Macdonald, S., Ostergren G., Conserving Twentieth-Century Built Heritage: A Bibliography, 2nd ed. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute, 2013; http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/twentieth_centruy_built_heritage
Poretti S., L’opera invisibile, DOCOMOMO Italia - giornale 10-11/2002
Torsello B. P., Che cos’è il restauro, Marsilio, Venezia 2005
Varagnoli C., L’architettura italiana del periodo fascista: dalla conoscenza al restauro, in C. Robotti (a cura di) “Lo spazio mostre in biblioteca”, San Salvo 1994, pp. 117-122
Vassallo E., Tempo e memoria, in “d’Architettura”, n°2, 2003

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje temelji na testu in javni predstavitvi raziskovalnega dela. 50/50

Reference nosilca

Paolo Faccio je pridruženi profesor na Univerzi IUAV of Venice, kjer na dodiplomski in podiplomski stopnji predava "Restavriranje v arhitekturi" in “Teorijo in tehnike gradnje zgodovinskih objektov”. Vodja eksperimentacije na področju "Seizmičnih tveganj kulturne dediščine v povezavi s standardi tehnik v gradbeništvu" (DPCM 12. 10. 2007). Raziskovalna področja: raziskave in analiza škode, ocenaa seizmične ranljivosti zgodovinskih objektov, interpretacija strukturnega obnasanja; eksperimerntalna analiza in konservarorske tehnike pri sodobni stavbni dediščini;