Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Datum objave: 23. 4. 2021
Novice

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala 23. aprila 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo.

Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. aprila 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

RKRS je ponovno pozvala MIZŠ, da naj umesti študentsko problematiko v interventno zakonodajo – podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov in to v čim krajšem času, da so študentje seznanjeni z vsemi možnostmi.

Na seji RKRS so sodelovali tudi predstavniki Centra vojaških šol, ki so predstavili izbirni vojaški modul, ki bi se izvajal na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študija na posameznih članicah univerz, prav tako so se rektorji seznanili z možnostjo projekta H2STUDENT&COP26.

Člani RKRS so se seznanili s položajem študentov v času omejenega dostopa do univerz v preteklem času in s problemi, ki jih bodo imeli študentje z vračanjem v prostore univerz. Problematiko so predstavili predsedniki študentskih svetov univerz, ki si prizadevajo za odreagiranje na vsa podana vprašanja s strani študentov ter reševanje stisk posameznih študentov. RKRS je tudi podprla prizadevanja predstavnikov študentov za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, ki bodo študentom omogočile, da pravočasno zaključijo svoje študijske obveznosti.

RKRS se je seznanila z izsledki projekta INOVUP glede oblik poučevanja in njihovega vrednotenja ter soglašala s pripravo predlogov prihodnje ureditve vrednotenja učenja in poučevanja, ki bo v večji meri upošteval asinhrono opravljeno pedagoško delo ter delo, ki je povezano z izvedbo pedagoškega procesa s pomočjo IKT. RKRS je soglašala s pristopom k pripravi pravne študije glede pristojnosti Sveta NAKVIS glede opredeljevanja ustreznosti študijskih programov ter pedagoško-andragoško študijo o najprimernejših načinih določanja ustreznosti izobraževalnih programov za potrebe vpisa v univerzitetne študijske programe.

Rektorska konferenca RS je sklenila, da se bo dne 22. oktobra 2021 organizirala 5. nacionalno konferenca RKRS s področja kakovosti v visokem šolstvu z naslovom Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili. RKRS se je prav tako seznanila s poročilom delovne skupine za spremljanje zaposljivosti in soglašala, da se aktivnosti RKRS v sodelovanju z MIZŠ nadaljujejo. RKRS je prav tako pozvala MIZŠ, da vključi RKRS v razpravo in pripravo dokumenta Načrt za okrevanje in krepitev odpornosti, saj do sedaj RKRS ni bila vključena.

Vir: Univerza v Mariboru