Vodja Centra za raziskave vina (m/ž)

Datum objave: 25. 2. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za raziskave vina.
Rok za prijavo do: 31. 3. 2022

Kandidati za vodjo Centra za raziskave vina morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto vodje centra ponovno imenovana.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja centra.

Prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si