Asistent z doktoratom ali docent s področja teoretičnega jezikoslovja ali različnih smeri eksperimentalnega jezikoslovja (m/ž)

Datum objave: 17. 4. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja štiri prosta delovna mesta asistent z doktoratom ali docent s področja teoretičnega jezikoslovja ali različnih smeri eksperimentalnega jezikoslovja.
Rok za prijavo do: 17. 5. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidati bodo sodelovali pri raziskavah na eni iz podmnožice tematik, s katerimi se na centru med drugim trenutno ukvarjamo. V razpisu zajete tematike obsegajo naslednje (našteto v naključnem zaporedju):

 1. Večfunkcijskost v morfologiji, oziroma natančneje, značilnosti (derivacijskih) afiksov, ki se lahko pojavljajo v različnih, na videz nepovezanih okoljih in izkazujejo malo oz. nič nespremenljivega pomena. Cilj raziskav je izdelava splošne teorije večfunkcijskosti, empirično osnovo pa nam predstavljajo predvsem podatki iz slovenščine. Za dodatne informacije glej: https://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/projekti/vecf-v-morf/.
 2. Skladnja slovanskih jezikov s poudarkom na pojavu 'prostega' besednega reda, v okviru projekta, katerega namen je razviti inovativne analitične in eksperimentalne metode opisa in razlage fleksibilnosti besednega reda v južnoslovanskih jezikih ter v jeziku na splošno. Za dodatne informacije glej: https://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/projekti/j6-4615/.
 3. Skladenjske, morfološke in glasoslovne lastnosti naslonk v češčini in v slovenščini, v okviru raziskav, s katerimi bomo obnašanje naslonk v obeh jezikih preučili z nizom eksperimentov in se tako dokopali do robustnih novih podatkov glede osnovnih značilnosti naslonk tako z vidika splošnega jezikoslovja kot tudi slovanskega jezikoslovja. Za dodatne informacije glej: https://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/projekti/n6-0314/.
 4. Učinki večjezičnosti na izgradnjo semantične in pragmatične zmožnosti; čezjezikovni vplivi pri zgodnjem usvajanju jezika in usvajanju drugega jezika na ravni pragmatike; usvajanje manjšinskega jezika, medgeneracijski prenos v dvojezičnem okolju. Za dodatne informacije glej https://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/projekti/j6-2580/ in https://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/projekti/j6-3130/.

Kandidati bodo skupaj z ostalimi sodelavci Centra, ki delujejo na posamezni tematiki, delovali kot del raziskovalne skupine pod vodstvom vodje posamezne tematike. Sodelovali bodo tako pri snovanju in izvajanju raziskovalnih nalog kot tudi pri znanstvenem poročanju raziskovalnih rezultatov. Poleg raziskovalnih nalog zaposlitev vključuje tudi zmerne administrativne zadolžitve ter (odvisno od potreb univerze) zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja še za eno leto (1 + 1) ob izpolnjenem pogoju pozitivne ocene kandidatovega dela v prvem letu in finančne odobritve Univerze. Predvideni nastop dela je konec junija 2023, možen pa je tudi zgodnejši ali kasnejši nastop dela.

Če kandidat izkaže veljaven naziv docenta ali če izkaže izpolnjevanje Univerzinih pogojev za docenta, lahko Univerza ponudi zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat znanosti iz jezikoslovja ali sorodnega področja (npr. psihologije, kognitivne znanosti itd.) (ob sklenitvi pogodbe),
 • dobra podkovanost v teoretičnem jezikoslovju, v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, v psiholingvistiki ali v nevrolingvistiki,
 • sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini,
 • tekoče pisno in ustno znanje angleščine,
 • očitna skladnost, tako z vidika izkušenj kot zanimanj, z eno (ali več) od raziskovalnih tematik opisanih zgoraj.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • izkušnje z eksperimentalnimi in/ali korpusnimi metodami, ki se rabijo v raziskavah na zgoraj opisanih tematikah,
 • izkušnje s sodobnimi statističnimi metodami za obdelavo jezikoslovnih podatkov,
 • tekoče znanje slovanskega jezika.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • seznam objav,
 • motivacijsko pismo z razlago vloge in načina, v kateri oziroma na katerega bi kandidat po svoji presoji lahko prispeval k raziskavam ene (ali več) od zgornjih tematik,
 • navedba datuma, ko kandidat ocenjuje, da lahko nastopi delo,
 • elektronska naslova dveh oseb, ki ju lahko prosimo za priporočilo.

Rok za oddajo prijav je 17. maj 2023.
(Če mesta ne bodo zapolnjena, bomo razpis ponovili.)

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama pdf priponka k e-sporočilu.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: izr. prof. dr. Rok Žaucer prek e-naslova rok.zaucer@ung.si .

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si