Asistent mladi raziskovalec (m/ž)

Datum objave: 8. 8. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta mladega raziskovalca.

Rok za prijavo do: 31. 8. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidat se bo v okviru štiriletnega usposabljanja vpisal na ustrezni podiplomski študijski program na Fakulteti za podiplomski študij.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske ter katerekoli spolne in druge identitetne opredelitve.

Mentor za razpisano mesto je: prof. dr. Barbara Ressel: 1 delovno mesto

Področje raziskav: Fizika

"Študij elektronskih lastnosti organskih perovskitov brez svinca"

Zaradi stroge potrebe po zmanjšanju obsežnih emisij ogljikovega dioksida za upočasnitev globalnega segrevanja je raziskovanje novih materialov in tehnologij za oskrbo naše družbe s čisto energijo eno najpomembnejših in najzahtevnejših področij v današnji znanosti o materialih. Pretvorba sončne energije ima ogromen potencial, da postane vodilna tehnologija v svetovni proizvodnji energije v prihodnosti, saj je sonce neomejen vir energije v časovnem obzorju milijonov let in v eni uri zagotovi dovolj energije za zadovoljitev globalnih potreb po energiji za eno leto.
Materiali na osnovi perovskita so najnovejši razvoj fotonapetostnih materialov in imajo kristalno strukturo ABX3 (A: monovalentni (ne)organski kation, B: dvovalentni kovinski kation, X: halogenidni anion). Dokazano je, da zagotavljajo impresivno učinkovitost pretvorbe energije do 25,7 % in jih je mogoče pripraviti na osnovi topil z zelo nizko količino porabljene energije.
Predlagamo raziskovalni projekt za raziskovanje nove družine kositrovih halogenidov perovskitov (in sicer PEA0.15FA0.85SnI2.85Br0.15), kjer bi temeljito preučili elektronsko strukturo in elektronsko dinamiko (tj. poti rekombinacij na specifičnih mestih) s konvencionalno in časovno odvisno fotoemisijo spektroskopijo (TR-PES).

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v skladu s Pravili o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Novi Gorici.

Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. V primeru odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki nastane po zaključku študijskega programa, s katerim se je/se bo vpisal na doktorski študij, se to obdobje podaljša za čas trajanja upravičene odsotnosti. V primeru upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa se to obdobje podaljša le v primeru, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev (odsotnost daljša od šest mesecev pomeni najmanj šest mesecev in en dan), in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

V skladu z 11. členom Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev mora mladi raziskovalec za začetek financiranja usposabljanja pridobiti habilitacijski naziv asistent. Za pridobitev naziva asistent mora izpolnjevati pogoje v skladu s 4. členom Pravil o pogojih in postopku za pridobitev naziviv znanstvenih sodelavecvv, visokošolskih učiteljev in sodelavecv na Univerzi v Novi Gorici.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • ocena razgovora s kandidatom (do 5 točk);
 • objavljeni članki (do 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja (do 1 točke);
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).

Izbrani mladi raziskovalec, ki ob prijavi na razpis še ne bo imel zaključenega študijskega programa druge stopnje, mora študij zaključiti najkasneje do 15. septembra.

Univerza v Novi Gorici bo z izbranim kandidatom za mladega raziskovalca sklenila pogodbo o zaposlitvi.

Usposabljanje mladega raziskovalca se financira do pridobitve doktorata znanosti, vendar največ za čas 4 let.

Za postopek izbora mladih raziskovalcev se smiselno uporabljajo določila Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL. RS., 186/2021), Zakon od delovnih razmerjih ZDR-1, Pravila o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev in Pravila o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi v Novi Gorici.

Obvezne priloge k prijavi:

 • kratko motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 31. 8. 2023, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
phone: + 365 5 6205 822
e-mail: careers@ung.si

Nina Cotič
phone: +365 5 6205 817
e-mail : careers@ung.si