Uspešno vključevanje javnosti za bolj zeleno in odporno mesto

Datum objave: 5. 6. 2024
Novice

Na svetovni dan okolja se Mestna občina Nova Gorica in Univerza v Novi Gorici predstavljata z uspešnim sodelovanjem na dveh evropskih projektih razpisa Obzorje Evropa (angl. Horizon Europe), programu Evropske unije za raziskave in inovacije.

Foto: Ana Rojc
Foto: Ana Rojc

Svoje moči v prostorskem načrtovanju za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam sta uspešno združili že leta 2018 s projektom Urbinat, ki se je letos zaključil, a se uspešno nadaljuje s projektom GreenInCities. Urbanizacija in podnebne spremembe zahtevajo nove pristope za ohranitev in izboljšanje kakovosti življenja v naših mestih. Pomemben del tega so na naravi temelječe rešitve (angl. NBS – Nature Based Solutions), ki prispevajo k izboljšanju okoljskih, družbenih in ekonomskih kazalnikov. Mestna občina in Univerza v Novi Gorici se predstavljata s projektoma Urbinat in GreenInCities, v okviru katerih preizkušata in razvijata inovativne zelene rešitve urbanističnega načrtovanja za prilagajanje podnebnim spremembam in blaženja njihovih posledic.

Oba projekta sta izrazito participativnega značaja in tudi zato pomembna, saj se v okviru projekta testira tudi participativne oblike oblikovanja prostora, ki upoštevajo tako želje prebivalcev, kakor tudi bolj specifične ambicije drugih interesnih skupin.

Ob potoku Koren, na pomembnem varovalnem zelenem pasu med strnjenim delom mesta Nova Gorica in naravnim delom mestnega gozda Panovec, bo novogoriška mestna občina v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici začela urejati prvi pilotni »NBS park« pri nas, vzpostavljati zdrav zeleni koridor in zelene družbene vsebine, ki povezujejo in izboljšujejo zelene površine, izboljšujejo dostopnost in vključujejo nove sklope na naravi temelječih infrastruktur. Zasnova je nastala s pomočjo predlogov javnosti v okviru projekta URBiNAT, inovativnih idej, znanstvenih raziskav in strokovnega znanja konceptov NBS ter upoštevanja programa Evropske prestolnice kulture.

Projekt GreenInCities predstavlja začetno fazo preurejanja prostora in bo omogočil prve posege v prostor kot so amfiteater, terasasta pobočja, urbani sadovnjak, prostori za druženje in socialno integracijo, izboljšanje naravnih habitatov. Izgradnja amfiteatra ob vodi, odra na vodni terasi, terasastega pobočja in vodnih razširitev potoka Koren sledijo pobudam meščanov, da se približajo vodi, obenem pa bodo ustvarili privlačen prostor za kulturne dogodke. Z razširitvami in zalivi ob vodotoku se bodo povečale prelivne površine, s tem pa izboljšala poplavna varnost širšega območja. Veliko pozornosti bo posvečene ohranjanju avtohtonih vrst, naravnih habitatov, lokalno pridelani hrani, prostorom rekreacije, socializacije, medgeneracijskega druženja, kulturnega udejstvovanja in socialne krepitve ter varni, trajnostni dostopnosti za vse. S prostorskim urejanjem, ki temelji na rešitvah s pomočjo narave, bomo prispevali k blaženju temperaturnih ekstremov, zadrževanju padavin, pomanjkanju vode in hrane, ustvarjanju zdravega bivalnega okolja, povečanju biotske pestrosti, krepitvi funkcij narave, večji družbeni enakosti.

Nove vsebine in krajinske zasnove bodo oblikovale prostor, ki bo bolj prijeten za zadrževanje in bo nudil in spodbujal refleksijo o pomenu bolj trajnostnega načina življenja, obenem pa prispeval k večji odpornosti ter prilagoditveni sposobnosti na podnebne spremembe. Mesto s kvalitetnimi zelenimi površinami postane tako boljši kraj za življenje in delo.

Vir: Mestna občina Nova Gorica

Foto: Ana Rojc
Foto: Ana Rojc
Foto: Ana Rojc