Leto PLUS

Kaj je Leto PLUS?

Leto plus je pripravljalno leto za tuje študente, ki so prvič vpisani na dodiplomski ali magistrski študijski program na Univerzo v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu »Univerza«) in imajo pomanjkljivo znanje slovenskega jezika.

Kako in kdaj se študent vključi v program Leto PLUS?

Študenti se vključijo v program Leta plus ob prvem vpisu na Univerzo oziroma najkasneje do 1. oktobra študijskega leta, v katerem so prvič vpisani na Univerzo. Prijavnico za vključitev v Leto plus študenti dobijo v študentski pisarni ob vpisu v letnik in jo tja tudi oddajo v roku za oddajo. Naknadnih prijav Univerza ne sprejema.

Študenti, ki so bili v Leto plus na Univerzi že vključeni, se vanj ne morejo ponovno vključiti.

2

Obveznosti študentov, ki so vključeni v program Leto PLUS

  • Udeležba in uspešno opravljen izpit iz predmeta Slovenščina kot tuji jezik I (6 ECTS).
  • Uspešno opravljene izpitne obveznosti svojega vpisanega študijskega programa v obsegu minimalno 24 ECTS.
  • Opravljanje vseh ostalih manjkajočih obveznosti prvega letnika vpisanega študijskega programa v naslednjem študijskem letu, ko imajo podaljšan status študenta.

Pravice študentov, ki so vključeni v program Leto PLUS

  • Brezplačna udeležba in opravljanje izpita iz predmeta Slovenščina kot tuji jezik I (6 ECTS).
  • Ponovni vpis v isti letnik (podaljšanja statusa študenta iz opravičljivih razlogov) v primeru uspešno opravljanih vseh obveznosti, ki jih mora opraviti študent, ki je vključen v program Leto plus. Podaljšanje statusa študenta iz upravičljivih razlogov je omogočen na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), zato študent tekom študija ne more več zaprositi za podaljšanje statusa študenta iz upravičljivih razlogov.
  • Vpis v višji letnik v primeru izpolnjevanja rednih vpisnih pogojev za vpis višji letnik.
  • Tuji študenti, ki za študij plačajo šolnino, jo poravnajo samo ob prvem vpisu v letnik. Za ponovni vpis v isti letnik šolnine ne rabijo ponovno poravnati.