Dovoljenje za prebivanje za tujce

Državljani članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) se morajo za bivanje v Republiki Sloveniji, krajše od treh mesecev, le prijaviti na najbližji policijski postaji. Če je bivanje v Republiki Sloveniji daljše od treh mesecev, morajo državljani države članice EGP prijaviti prebivanje na upravni enoti, kjer prebivajo.

Naslov:
Nova Gorica: Upravna enota – Referat za javni red in mir, potne listine in tujce
Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica
T: (05) 330 6100
E: ue.novagorica@gov.si

Ajdovščina: Upravna enota – Oddelek za upravne notranje zadeve
Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina
T: (05) 364 3200
E: ue.ajdovscina@gov.si

Ljubljana: Upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
E: ue.lj-sunz@gov.si

Dovoljenje za prebivanje se izda v skladu s pogoji, ki jih določajo direktive Evropske unije.

Državljani članice EGP

Državljani članice EGP pridobijo potrdilo o prijavi prebivanja zaradi študija na podlagi:

  1. veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista,
  2. dokazila o vpisu na izobraževalno ustanovo,
  3. zdravstvenega zavarovanja,
  4. zadostnih sredstev za preživljanje, ki morajo biti višja od ravni, pod katero država gostiteljica odobri socialno pomoč svojim državljanom. Glede na prakso Sodišča evropskih skupnosti za študente zadošča že njihova izjava, da imajo zadostna sredstva za preživljanje.

Tuji državljani iz države nečlanice Evropske unije

Tujim državljanom iz države nečlanice Evropske unije, ki prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja, se izda dovoljenje za začasno prebivanje za čas, dokler traja študij, izobraževanje, specializacija, strokovno izpopolnjevanje ali praktično usposabljanje, vendar pa se mora dovoljenje vsako leto podaljšati.

Več informacij