Napotki za pridobitev statusa študenta športnika na Univerzi v Novi Gorici

Koraki:

  1. Pred začetkom študijskega leta sestavite pisno vlogo oz. prošnjo za dodelitev statusa študenta športnika. V vlogi opiši svoje športno udejstvovanje in zaprosite za ustrezne prilagoditve svojih študijskih obveznosti. Vlogi priložite ustrezne listine oz. potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o ustreznem nazivu kategoriziranega športnik ali druga dokazila o doseženih rezultatih ter uvrstitvah s priporočilom matičnega kluba. Med samim študijskim letom je vloga za odobritev statusa študenta športnika odobrena le izjemoma, iz utemeljenih razlogov, zato vlogo oddajte še pred začetkom študijskega leta.
  2. Vlogo oddajte fakulteti oziroma akademiji, na katero ste vpisani. Priporočamo, da pred oddajo vloge na fakulteti/akademiji preverite datume prihajajočih sej Komisije za študijske zadeve in vlogo oddate pravočasno, pred datumom seje.
  3. Dekan tvoje fakultete/akademije in Komisije za študijske zadeve bosta vlogo obravnavala in jo posredovala Senatu UNG, ki bo sprejel končno odločitev.
  4. Počakajte na pisni sklep o dodelitvi statusa študenta športnika, ki vam ga univerza izda na podlagi odobritve Senata UNG. Prilagoditev študijskih obveznosti velja le za študijsko leto, na katero se sklep nanaša.

Natančnejši opis postopka uveljavljanja statusa študenta športnika, prilagoditev, pravic in dolžnosti študenta športnika so opisane v dokumentu Pravila za prilagoditev študijskih obveznosti študentom športnikom na Univerzi v Novi Gorici.