Postopek priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Novi Gorici.

Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba na univerzi in se prične z oddajo prijave za vpis preko spletnega portala eVS.

Obrazec prijave na študij je v tem primeru tudi vloga za začetek postopka priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Obrazec se odda na spletnem portalu eVŠ. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni o zahtevi in roku za dopolnitev vloge preko spletnega portala eVŠ.

K vlogi za priznavanje izobraževanja kandidati priložijo:

  • neoverjeno kopijo listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
  • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje v slovenski ali angleški jezik,
  • neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja (obrazec),
  • kopijo osebnega dokumenta (stran z osebnimi podatki) – s privoljenjem kandidata.

K vlogi za priznavanje izobraževanja se lahko priloži tudi izvirnik listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.

Kadar organ priznavanja izobraževanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, o njegovem izobraževanju pa je vseeno mogoče presojati, lahko odloči tudi brez prevoda.

Organ priznavanja izobraževanja preveri verodostojnost neoverjene kopije listine o izobraževanju pri izdajatelju izvirne listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. Če zaradi pravočasne izvedbe postopka vpisa v nadaljnje izobraževanje preveritev verodostojnosti listine pri izdajatelju izvirne listine oziroma pristojnem organu države izvora iz prejšnjega stavka ni bila mogoča, organ priznavanja izobraževanja od vlagatelja zahteva predložitev legaliziranega izvirnika listine o izobraževanju.

Izvirnike listin o izobraževanju organ priznavanja izobraževanja vrne vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov pa le, če je v postopku predložena tudi kopija prevodov.

Organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.

Na izdano odločbo se lahko kandidat pritoži na Senat Univerze v osmih dneh od vročitve odločbe.
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur.l. RS, št. 87/2011-ZVPI (97/2011 popr.)) je dva meseca od prejema popolne vloge.

Več informacij

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava (Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8)
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30