Pogoji za vpis v višje letnike - Fakulteta za podiplomski študij

Senat Univerze v Novi Gorici je na svoji 47. redni seji dne 7. novembra 2012 sklenil, da se dopolnijo Pogoji za pristop k zagovoru disertacije na doktorskih študijskih programih Fakultete za podiplomski študij, kot sledi:

1) Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjeni z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico. Navedeni pogoji za pristop k zagovoru disertacije se upoštevajo tudi v postopku priznavanja kreditnih točk ECTS za študijske vsebine, ki jih je študent opravil pred vpisom na doktorski program na FPŠ. Priznavajo se torej lahko le tisti predmeti, pri katerih je študent dosegel vsaj 70% maksimalne ocene, to je vsaj oceno 8 po v Sloveniji veljavni ocenjevalni lestvici 1 do 10.

2) Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu predložiti en znanstveni članek s področja svojih raziskav, ki jih je opravil v okviru doktorskega študijskega programa. Članek mora biti pripravljen v enem izmed razširjenih tujih jezikov in poslan ali sprejet v objavo v mednarodni znastveni reviji s faktorjem vpliva.

Doktorski študijski program Znanosti o okolju

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

V prvem letniku mora študent opraviti: Sodobne smeri v znanosti o okolju (30 ECTS) in Raziskovalno delo I (30 ECTS). V prvem letniku študent vloži prošnjo za odobritev argumentacije.

Pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih 60 ECTS.

V drugem letniku mora študent opraviti: Raziskovalno delo II (30 ECTS) in Izbirne predmete (30 ECTS). V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Pogoj za vpis v tretji letnik je skupno zbranih 120 ECTS.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti Raziskovalnem delu 3 (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (skupno 180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti Raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktor programa: prof. dr. Anton Brancelj
T: (05) 331 5 329
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
T: (05) 331 5 329
E: nadja.lovec@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Vipavska cesta 13, Nova Gorica, pisarna 75.

Doktorski študijski program Humanistika

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Pred vpisom v drugi letnik mora študent opraviti izpit iz obveznega predmeta, obveznosti na raziskovalnem seminarju (uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga in najmanj 75%-na aktivna udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 48 ECTS od skupno 60 ECTS.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izbirne izpite iz prvega in drugega letnika, obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75%-na udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS. V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti prvih treh letnikov (180 ECTS). V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktorica programa: prof. dr. Ana Toroš

Tajništvo: Brigita Badalič
T: (05) 331 5 237
E: brigita.badalic@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Vipavska cesta 13, Nova Gorica.

Doktorski študijski program Krasoslovje

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Ob vpisu si študent izbere mentorja na posameznem znanstvenem področju. Študent vpiše predmete v obsegu 60 ECTS, od tega je 42 ECTS iz obveznih predmetov, 18 ECTS pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi mentor. Študent lahko opravi 2/3 (12 ECTS) teh obveznosti na tujih institucijah.

V prvem letniku študent v dogovoru z mentorjem pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki zajema pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo pridobi študent 6 ECTS, 24 ECTS pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v drugi letnik mora študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

  • izpita iz obveznih predmetov (12 ECTS)
  • obveznosti na raziskovalnem seminarju (uspešno pripravljena seminarska naloga) (6 ECTS)
  • samostojno raziskovalno delo (24 ECTS)

Pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 42 ECTS od skupno 60 ECTS.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

  • vsi izbirni izpiti iz prvega (18 ECTS) in drugega letnika (18 ECTS),
  • obveznosti na raziskovalnem seminarju (6 ECTS),
  • samostojno raziskovalno delo (36 ECTS).

Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS. V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS). V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktor programa: prof. dr. Martin Knez
T: 05 700 19 00
F: 05 700 19 99
E: izrk@zrc-sazu.si
Tajništvo: Helena Škrl
T: (05) 620 5 830
E: helena.skrl@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00

Doktorski študijski program Fizika

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz drugega letnika. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS. V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS). V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 240 ECTS.

Kontakt

Direktorica programa: prof. dr. Gabrijela Zaharijas
Tajništvo: Vesna Mržek
T: 05 36 53 500
E: vesna.mrzek@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Vipavska 11c, Ajdovščina.

Doktorski študijski program Materiali

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 48 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije. Prošnjo obravnava in odobri Senat UNG ter imenuje tričlansko komisijo in enega ali dva mentorja. Postopki so določeni v enotnih pravilih FPŠ, ki veljajo za vse doktorske programe na FPŠ UNG (Formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije).

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz drugega letnika in imeti opravljene vse obveznosti (60 ECTS) za prvi letnik. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

Za napredovanje v četrti letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz tretjega letnika. Pogoj za vpis v četrti letnik je torej zbranih 180 ECTS. Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS). V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima za rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 240 ECTS.

Kontakt

Direktorica programa: prof. dr. Nataša Novak Tušar
Tajništvo: Saša Badalič
T: 05 36 53 521
F: 05 36 53 527
E: sasa.badalic@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Vipavska 11c, Ajdovščina.

Doktorski študijski program Študiji kulturne dediščine

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Ob vpisu si študent izbere mentorja in z njegovo pomočjo izbere potreben nabor izbirnih predmetov. Pogoj za vpis v drugi letnik doktorskega študija je zbranih najmanj 70 odstotkov študijskih obveznosti iz prvega letnika.
Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati 60 ECTS iz drugega letnika, skupaj 120 ECTS.

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
E: dobricic@iuav.it, sasa.dobricic@ung.si

T: +390415299662, +390415299663
F: +390415299664
E: secretariat@ung.si
Tajništvo: Marina Artico
T: (05) 90 99 700
E: marina.artico@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00.

Doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija,

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 50 ECTS od skupno 60 ECTS. V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati najmanj 50 ECTS iz drugega letnika. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 110 ECTS od skupno 120 ECTS.

Pred vpisom v četrti letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega, drugega in tretjega letnika in zbrati najmanj 180 ECTS.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktorica programa: doc. dr. Martina Bergant Marušič
E: martina.bergant@ung.si
T: (05) 331 5 388

Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
T: (05) 331 5 329
E: nadja.lovec@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, pisarna 75.

Doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS.

Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.

Pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih 110 ECTS. V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS). V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Kontakt

Direktor programa: prof. dr. Artur Stepanov
Informacije:
E: arthur.stepanov@ung.si
T: (05) 331 52 70

Tajništvo: Brigita Badalič
T: (05) 331 5 237
E: brigita.badalic@ung.si

Uradne ure: Od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00, Vipavska cesta 13, Nova Gorica.