Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike

Iztok Arčon
ISBN: 961-6311-18-2
Cena: 10,50 €
Želim naročiti

Zbirka vprašanj in nalog obravnava snov klasične visokošolske fizike, dopolnjene z osnovami moderne fizike. Namenjena je študentom, ki se pripravljajo na izpit iz fizike na univerzitetnem ali visokem strokovnem programu. Obravnavana snov je razdeljena v dvaintrideset poglavij. Vključena so poglavja iz mehanike, termodinamike, elektrike in magnetizma, optike, osnov kvantne mehanike, atomske in jedrske fizike. Vsako poglavje vsebuje zbirko teoretičnih vprašanj in zbirko nalog za preverjanje znanja.
Teoretična vprašanja so zastavljena tako, da študenta vodijo po korakih skozi celotno gradivo, ki naj bi ga v izbranem poglavju osvojil ter usmerjajo njegovo pozornost na ključne pojme in zakonitosti s tega področja.
Naloge za preverjanje znanja so po obliki naloge izbirnega tipa. K vsakemu vprašanju je danih več odgovorov, od katerih je vsaj eden pravilen, pogosto pa je možnih več pravilnih odgovorov. Po vsebini naj bi te naloge preverjale predvsem razumevanje teoretičnega dela snovi, ki ga obravnava posamezno poglavje, tako da pri reševanju ne zahtevajo večjih računskih spretnosti. Praviloma je mogoče odgovor nanje najti s kratkim razmislekom ali kvečjemu z manjšim pomožnim računom. Vse naloge so opremljene z rešitvami, ki so zbrane na koncu vsakega poglavja.

Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike