2 - Videofilm I

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji so študente seznaniti s principi in načini pripravljanja posameznega projekta v fazi video in filmske predprodukcije, z zaporedjem posameznih postopkov in načeli snovanja produkcije izdelka kot celote. Delo na samostojnem ali skupinskem projektu je podkrepljeno s teorijo, ki jih pripravlja na sledeč korak naprej, in s takojšnjo refleksijo oziroma analizo njihovega dela, ki jim tako omogoča optimalno in poglobljeno napredovanje.
Študente seznaniti z izhodišči, kako idejo, ki se v končni obliki realizira kot izdelek, video produkt, umestiti v posamezno zvrst izražanja, da doseže optimalni učinek pri avdienci in percepciji, bodisi da je to umetniško ali reproduktivno polje izražanja.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * avtonomnost v strokovnem delu, * razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, * etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, * kooperativnost, delo v skupini

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna razgledanost na področju filmske umetnosti.
Osnovna računalniška pismenost.
Pogoj za vključitev v delo je aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Videofilm - skovanka, ki se vse pogosteje uporablja v iskanju novih poimenovanj. Le-ta so potrebna zaradi sprememb, ki jih prinašajo nove tehnologije. 'Video' kot tehnologija je namreč preširok pojem, saj pokriva takorekoč vsak z elektronsko/digitalno tehnologijo posneti material, 'filma' kot tehnologije pa se v našem študijskem programu ne dotaknemo. 'Digitalni film' je prav tako preozek pojem, saj izloča večino razsežnosti, ki jih pokriva 'video' kot izrazni medij.
V kontekstu programa Digitalnih umetnosti in praks obravnavamo 'video' v vseh razsežnostih, saj se kot medij in izrazno sredstvo uporablja tako v svetu filmskih umetnosti kot sodobne vizualne umetnosti ter seveda v množičnih medijih in kreativnih industrijah. Ker pa je v vertikalni liniji tega nosilnega modula poudarek v smeri pripovedne zgradbe, smo modul imenovali Videofilm. Druge razsežnosti videa kot izraznega medija študent spoznava in razvija v kombinaciji z drugimi moduli in preko izbirnih vsebin. V zadnjem letniku se lahko študent, če svoje interese vidi bolj v polju sodobnih vizualnih in ne filmskih umetnosti, odloči, da bo diplomsko delo razvil pod okriljem ali v kombinaciji z nosilnim delom modula Sodobne umetniške prakse (mSUP-D).

  1. letnik:
    Spoznavanje s posameznimi elementi video produkcije in osnovami filmskega jezika: * Kadriranje in pomen montaže. * Snemalna knjiga in priprave na produkcijo. * Analiza različnih faz predprodukcije, produkcije in postprodukcije. * Delo na ustvarjalni nalogi v skupinah.

Predvideni študijski rezultati

  • sposobnost za načrtovanje in izvedbo večplastnega filmskega ali video izdelka,
  • sposobnost prepoznavanja ter kritičnega vrednotenja filmskih ali tv produktov v sočasni produkciji redne distribucije,
  • artikulacija kritične misli na in o področju svojega delovanja

Temeljna literatura in viri

  • Cook, Pam: Knjiga o filmu, UMCO d.d. 2007.
  • Mckee, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, UMCO d.d. 2008.
  • Jovanović, Jovan: Uvod v filmsko mišljenje, UMCO d.d. 2008.
  • Pelko, Stojan: Podoba misli, Študentska založba 2005.

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 30%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 10%

Reference nosilca

BOŠTJAN VRHOVEC je diplomiral iz filmsko-televizijske režije na AGRFT-ju v Ljubljani. Z različnimi produkcijskimi skupinami je režiral vrsto filmov: celovečerne igrane filme, kratke dokumentarne, promocijske in namenske filme. Redno sodeluje z RTV Slovenija, Pop TV in RTL Hrvaška kot režiser pri izvedbi TV-igranega programa in radijskih iger. Režiral je tudi več kot 10 gledaliških predstav v profesionalnih in eksperimentalnih gledališčih v Sloveniji. Kot filmski kritik je pisal za revijo Ekran, časopis Naši razgledi in radijsko oddajo Gremo v kino.