3 - Fotografija II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe fotografskih tehnologij. Obvladovanje in analiza fotografskega medija in sposobnost prenosa osvojenih analitičnih znanj in prijemov tudi v druga področja vizualnega koda. Opremiti tudi z drugimi znanji in veščinami, potrebnimi za uspešno delo v različnih strokovnih delovnih okoljih.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost sprejemanja, analize in uporabe novih tehnologij, * sposobnost uporabe znanja v praksi, * avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. letnika ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Spoznavanje različnih estetskih okvirov, razvijanje lastnega vizualnega izraza. Spoznavanje individualnih pristopov k različnim fotografskim temam, razumevanje principov uporabe umetne osvetlitve in poustvarjanja realnosti, spoznavanje orodij za analizo fotografskega ustvarjanja.

Obravnavane teme in vaje:
FOTO VIZUALIZACIJA NA DOLOČENO TEMO * fotozgodba (vezana v knjigi, zloženka, koledar,….)
KOMERCIALNA FOTOGRAFIJA -predstavljalna – pomen za širšo publiko * abstraktna * uporabna
AKT * kopiranje iz kiparstva, slikarstva * individualno
PORTRET * vpliv luči * reportažni portret * psihološki portret * uradni portret
OSEBNO-IZRAZNA FOTOGRAFIJA

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje fotografske umetnosti,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst umetniške fotografije,
 • obvladanje veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju fotografije.

Temeljna literatura in viri

 • Barthes, Roland: Camera Lucida, Studia Humanitates, 1992.
 • Batchen, Geoffrey: Goreč od želje, Zasnovanje fotografije, Studia Humanitatis, 2010.
 • Belting, Hans: Antropologija podobe, Studia Humanitatis, 2004.
 • Berger, John: Načini gledanja, Zavod Emanat, 2008.
 • Butina, Milan: Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana, 2000.
 • Butina, Milan: Prvine likovne prakse, Debora, 1997.
 • Bright, Susan: Art Photography Now, Edition Braus, 2005.
 • Intihar, Matjaž; e-Fotografija, Image & Co. inženiring, 2003.
 • Lampič, Primož: Fotografija in stil, Znanstveni inštitiut Filozofske fakultete, Ljubljana 2000.
 • Koetzle, Hans-Michael: Photo Icons, Taschen, Koeln 2005.
 • Kante, Božidar; Filozofija umetnosti, Založba Jutro 2001.
 • NAVEDTRA 14209 - Photography (Basic) – Nonresident training course, October 1993.
 • Newhall, B. The History of Photography. New York : The Museum of Modern Art, 1994.
 • Sontag, Susan: Eseji o fotografiji, Študentska založba, Ljubljana 2001.
 • The Photo Book, Phaidon, 1997.
 • Wolfflin, Heinrich: Temeljni pojavi umetnostne zgodovine, Problem razvoja sloga v novejši umetnosti, 2009.

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 50%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 30%, Izpit 10%

Reference nosilca

ANA SLUGA je diplmirala in magistrirala na slikarskem oddelku na ALUO v Ljubljani. Del magisterija iz fotografije je študirala na Kunstiakadeemiji v Tallinnu v Estoniji. Med drugim je leta 2007 prejela tudi nagrado Essl. Na samostojnih in skupinskih razstavah razstavlja doma in v tujini. Živi in dela v Ljubljani.