4 - Novi mediji II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj modula Novi mediji je postopoma nadgraditi študentovo ustvarjalnost in umetniški izraz skozi tehnike in tehnologije računalnika, mobilnih tehnologij, spleta, raznolikih načinov digitalnega procesiranja besede, slike, zvoka in gibanja, ali ustvarjati v digitalno podprtih prostorskih instalacijskih (galerija, razstave) oziroma performativnih okoljih (scena, dogodki). Poleg tega naj bi študente ob različnih možnostih inter- oziroma novo-medijskih kreativno-umetnostnih praks podprl tudi z znanji in veščinami za uspešno delo v kreativnih industrijah.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic (skozi študije primerov in praktične naloge), * sposobnost uporabe pridobljenega znanja in razvitih veščin v praksi (skozi tesno navezavo predavanj s seminarji in delavnic), * komunikacijske spretnosti v online in mešanih (kombiniranih) ter prezenčnih komunikacijskih situacijah, * sodelovalnost in sposobnost skupinskega dela v online in mešanih (kombiniranih) ter prezenčnih komunikacijskih situacijah, * sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih oziroma produkcijskih kolegov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. letnika predmeta novi mediji ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: * individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in * kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Vsaka sodobna umetniška praksa sooblikuje in se hkrati odziva na čas in okolje, kjer umetniški izdelki, dogodki in procesi praviloma nastopajo kot »novi«, so inovativni in inventivni, (so)kreativni in sveže kritični. T. i. »nove medije« je mogoče uporabljati oziroma ustvarjati (njihove vsebine) le s pomočjo sodobnih računalniških tehnologij – in vendar je človek, hiperpovezan v mnogoterih skupnostih, še zmeraj (ali še toliko bolj) ključno vozlišče novotehnoloških interakcij. Cikli (re)invencije in (re)kreacije človekove rabe informacijsko-komunikacijskih naprav in protokolov odpirajo aktualno najplodnejša polja tako intimno osebnih kot masovno družbenih umetnosti in produkcij.
Modul Novi mediji je namenjem študentom, ki želijo postopoma izgraditi oziroma nadgraditi ustvarjalnost in umetniški izraz skozi tehnike in tehnologije računalnika, mobilnih tehnologij, spleta, raznolikih načinov digitalnega procesiranja besede, slike, zvoka in gibanja, ali ustvarjati v digitalno podprtih prostorskih instalacijskih (galerija, razstave) oziroma performativnih okoljih (scena, dogodki). Ob različnih možnostih inter- oziroma novo-medijskih umetnostnih praks, ki jih odpira stapljanje na digitalnih platformah, modul nudi tudi znanja in veščine za uspešno delo v kreativnih industrijah ter drugih inovativnih vejah medijske produkcije, tako v institucionalnih kot v javnih prostorih – in nenazadnje tudi v zasebnih, korporativnih, poslovnih kontekstih.
V kombinaciji z drugimi moduli programa Digitalne umetnosti in prakse študent skozi troletno sosledje predavanj, seminarjev in vaj razvije individualni celostni način (so)ustvarjanja umetniškega dela. Kolegialno reflektirani in večplastno mentorirani projektni proces pripelje do medijskega produkta ali storitve z dodano vrednostjo inovativnosti, lastne prav estetsko-konceptualnim avtorskim pristopom. Vsebinski poudarki se v troletnem sosledju razpirajo in obenem stopnjujejo od zamisli do izvedbe.

 1. letnik:
  V drugem letu se študent podrobneje seznani s specifikami umetnostne rabe novomedijskih tehnologij, še posebej njihovih intermedijskih kombinacij. Na podlagi vse obsežnejšega teoretsko-metodskega aparata ter pregleda nad aktualnimi, pa tudi zgodovinskimi praksami študent v interakciji z mentorji in vrstniki izvede samostojno ustvarjalno nalogo kot praktičen projekt na področju novih medijev.

Predvideni študijski rezultati

 • pregledno poznavanje sodobnih novomedijskih tehnologij in aplikacij ter njihovih rab v umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih okoljih;
 • razumevanje digitalnega sovpada tehnologij in rab ter poznavanje njihovih možnosti z vidika umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih praks;
 • prepoznavanje in kritično razumevanje posameznih značilnih pojavov v medijsko tehnizirani komunikaciji oziroma umetnostni in siceršnji kreativni produkciji;
 • poznavanje komunikacijskih, tehničnih in kreativnih posebnosti v medijsko-produkcijskih okoljih, vezanih na nove medije, predvsem v polju umetnosti;
 • poznavanje in sposobnost primerjalne presoje produkcijskih orodij s področja novih medijev v polju umetnosti, ter sposobnost izbora ustrezne kombinacije novomedijskih tehnologij in konceptov za določen umetniški oziroma ustvarjalni namen;
 • sposobnost za reševanje konkretnih medijsko-produkcijskih in vsebinsko-konceptualnih problemov na področju novih medijev;
 • sposobnost komuniciranja in ustvarjanja z večimi medijskimi tehnologijami (slika, zvok, beseda, telo in prostor, interaktivni in tradicionalni množični mediji), ter v interakciji med njimi;
 • sposobnost organiziranja ustvarjalnega dela v projektnem načinu in obvladovanje etike projektnega dela;
 • proaktivnost pri avtonomnem razvoju veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju novih medijev.

Temeljna literatura in viri

KNJIŽNI VIRI:
- Gržinić, Marina: Realni in virtualni prostor. V: Gržinić, Marina: Rekonstruirana fIkcija. Ljubljana: Študentska založba, 1997.
- Kunst, Bojana: Nemogoče telo. Ljubljana: Maska, 1999.
- Lievrouw, Leah in Sonia Livingstone. The Handbook of New Media. London: Sage, 2002.
- Munster, Anna: Materializing New Media: Embodiment in Information Aesthetics. Dartmouth, 2006.
- Marshall, P. David. New Media Cultures. New York: Oxford University Press, 2004.
- Tribe, Mark, Reena Jana, Uta Grosenick (Ur.). New Media Art. Taschen, 2006.

SPLETNO DOSTOPNI VIRI:
- Peter Purg: Umetnost mešane resničnosti
http://issuu.com/ul_agrft/docs/amfiteater3_v4
- Janez Strehovec: Dotik kot čut teoretik
http://issuu.com/ul_agrft/docs/amfiteater3_v4
- Lev Manovich: The Language of New Media
http://andreknoerig.de/portfolio/03/bin/resources/manovich-langofnewmedia.pdf
- Vannevar Bush: As We May Think http:
//www.ps.uni-saarland.de/~duchier/pub/vbush/vbush.txt
- Janez Strehovec: o mkdonaldizaciji sveta and whatnot (in kaj ne)! Intervju na Radiu Študent. Sreda, 10. 3. 2010
http://www.radiostudent.si/article.php?sid=22739 (Kultura> RKHV Intervju)
- Rama Hoetzlein: The Limits and Freedoms of Artistic Practice
http://www.rchoetzlein.com/theory/?p=101

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 50%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 30%, Izpit 10%

Reference nosilca

PETER PURG je doktoriral na Univerzi Erfurt v Nemčiji med področji novih medijev, komunikologije in medijske umetnosti. Izobražuje na več višjih in visokih šolah v Sloveniji in tujini: na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici vodi modul Novi mediji in projekt ePlatforma; je predavatelj na Inštitutu in akademiji za multimedije (IAM) v Ljubljani, kjer za Middlesex University (London) tudi vodi visokošolski program Media Production Management. Neodvisno raziskuje, svetuje, producira in razvija na področjih e-izobraževanja, multimedije, novih medijev, medijske umetnosti. Član kulturno-umetniških kolektivov Bobnars United, Podgana in Priden Možic.