5 - Digitalni praktikum II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji pouka znotraj digitalnega praktikuma so spoznavanje študenta z različnimi tehnikami in usposabljanje študentov za konkretno kreativno delo na tem področju. Modul je neposredno vezan na vsebine znotraj nosilnih modulov (Nm), zatorej je eden od ciljev tudi pripraviti študenta, da praktično zadovoljivo izpelje ustvarjalno nalogo na področju izbranega Nm.
Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev, * sposobnost uporabe znanja v praksi, * sposobnost komunikacije in dela v skupini, * avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je pripravljenost študenta, da se spozna z orodji in veščinami, ki jih bo potreboval za izvajanje svojega kreativnega dela in se jih nauči uporabljati. Za to mora biti pripravljen tudi samostojno raziskovati in opravljati dodatne vaje, še posebej, če nima tehničnih predznanj in izkušenj na avdiovizualnem področju.

Pri vsebinah, ki nosijo v imenu višjo zaporedno število od ena, je za vključitev v delo potrebno predznanje iz vsebin(e), ki nosi(jo) nižja števila.

Vsebina

Modul Digitalni praktikum zajema vsebinske sklope, ki podpirajo potek znotraj nosilnih modulov in preko katerih študent pridobi tehnična znanja, ki so nujno potrebna za njegovo delo na kreativno-umetniškem področju. Posamezne vsebinske enote mDP tako podajajo tehnična znanja in veščine z različnih področij dela v in z digitalnimi mediji. Vsebine znotraj modula so z višjim letnikom bolj izbirne, pa tudi kompleksnejše. Tako lahko študent učenje tehnik in veščin prilagaja specifiki svojega področja.

V drugem letniku študentu pripadejo tri obvezne vsebine izmed osnovnih glede na izbrani nosilni modul, dve pa izbere s seznama razpisanih izbirnih vsebin tekočega leta (če izbrane vsebine ne opravi v tekočem letu, naslednje leto izbira iz seznama vsebin novega tekočega leta) ali izmed osnovnih, ki mu niso obvezne.

Osnovne vsebine: * Video tehnologija II (2 ECTS) - obvezno za mA in mV * * Snemanje in obdelava zvoka (2 ECTS) - obvezno za mA in mV * * Računalniško 3D modeliranje (2 ECTS) - obvezno za mA * Video grafika II (2 ECTS) - obvezno za mV * Reporterska fotografija (2 ECTS) - obvezno za mF * Studijska fotografija (2 ECTS) - obvezno za mF * Spletne interakcije (2 ECTS) - obvezno za mNM * Umetnosti kode I (2 ECTS) - obvezno za mNM
*študentje mF in mNM kot svojo tretjo obvezno vsebino izberejo med Video tehnologijo II ter Snemanjem in obdelavo zvoka.

Izbirne vsebine, ki se razpisujejo izmenično glede na interese letnika in so skupne 2. in 3. letniku so: * Oblikovanje zvoka (2 ECTS) * Animacija za interaktivne medije (2 ECTS) * Analogna fotografija (2 ECTS) * Računalniško 3D modeliranje II (2 ECTS) * Računalniško 3D modeliranje III (2 ECTS) * 2D računalniška animacija (2 ECTS) * Video grafika III (2 ECTS) * Studijska fotografija II (2 ECTS) * Umetnosti kode II (2 ECTS) * Zvok in slika v prostoru (2 ECTS)
Vsebine se izvaja, če je interesentov najmanj 7.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij digitalnih tehnologij,
 • sposobnost komuniciranja in ustvarjanja z večimi digitalnimi tehnologijami (video in avdio zapis, grafični vmesniki, interaktivni in tradicionalni množični mediji), ter v interakciji med njimi,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju digitalnih tehnologij.

Temeljna literatura in viri

 • Ang, Tom (2003): Advanced Digital Photography Techniques. New York: Amphoto.
 • Arijon, Daniel (1991): Grammar of the Film Language, Silman-James Press.
 • Garrett, Jesse James (2002): The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. Indianapolis, IN: New Riders.
 • Goodman, Robert M., Patrick McGrath (2002): Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide. New York: McGraw-Hill/TAB Electronics.
 • Katz, Steven D. (2004): Cinematic Motion, A Michael Weise Productions Book.
 • Millerson, Gerald (1994): Video Camera Techniques, Focal Press.
 • Owsinski, Bobby (1999): The Mixing Engineer\\'s Handbook. Vallejo, CA: MixBooks.
 • Poynton, C. (2003): Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann.
 • Robin, M., Poulin, M. (2000): Digital Television Fundamentals, McGraw-Hill.
 • Symes, P. (2004): Digital Video Compression, McGraw-Hill.
 • Wang Y., Ostermann J., Zhang, Y. (2001): Video Processing and Communications, Prentice Hall.
 • Wilde, Judith, Richard Wilde (2000): Visual Literacy: A Conceptual Approach to Graphic Problem Solving. New York: Watson-Guptill Pubns.
 • Blaž Erzetič, Helena Gabrijelčič (2010): 3D od točke do upodobitve, druga izpopolnjena izdaja. Ljubljana: Založba Pasadena.
 • http://www.adobe.com/

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 70%, Izpit 30%

Reference nosilca

Vizualna umetnica TINA SMREKAR svoja dela predstavlja v različnih medijih, fotografiji, videu, instalaciji, raziskovalnih projektih kot tudi performansu. Njen zadnji kompleks del je iz različnih vidikov tematiziral pogoje dela in preživetja umetnikov v različnih okoljih. Razstavljala je v Sloveniji in različnih delih Evrope, med njimi Nemčija, Avstrija in Litva. Magistrirala je iz fotografije na Academy of fine Arts Leipzig, Nemčija, diplomirala na Akademiji za likovne umetnosti v Ljubljani, smer indutrijsko oblikovanje. Eno leto se je študijsko izpopolnjevala na University of Art and Design Helsinki, Finska. Prejela je različne štipendije in nagrade, med drugim Museumquartier Wien, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), KulturKontakt Austria, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Bauhaus Dessau ter Vermont Studio Center. Živi in dela v Ljubljani.