2 - Videofilm III

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji so študente seznaniti s principi in načini pripravljanja posameznega projekta v fazi video in filmske predprodukcije, z zaporedjem posameznih postopkov in načeli snovanja produkcije izdelka kot celote. Delo na samostojnem ali skupinskem projektu je podkrepljeno s teorijo, ki jih pripravlja na sledeč korak naprej, in s takojšnjo refleksijo oziroma analizo njihovega dela, ki jim tako omogoča optimalno in poglobljeno napredovanje.
Študente seznaniti z izhodišči, kako idejo, ki se v končni obliki realizira kot izdelek, video produkt, umestiti v posamezno zvrst izražanja, da doseže optimalni učinek pri avdienci in percepciji, bodisi da je to umetniško ali reproduktivno polje izražanja.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * avtonomnost v strokovnem delu, * razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, * etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, * kooperativnost, delo v skupini

Študenta postaviti v središče produkcijskega procesa lastnega projekta, kjer mora uporabiti vse do tedaj pridobljeno znenje in izkušnje za vodenje interdisciplinarne delovne skupine (op.: ne glede na to, koliko sodelavcev potrebuje v svojem delovnem procesu, izdelava praktičnega diplomskega projekta gotovo zahteva sodelovanje z več osebami, pa četudi gre le za organizacijo postavitve razstave – pogosto pa tudi ekipe za snemanje ipd.)

Cilj predmeta je tudi, da se študent vzpostavi kot samostojna ustvarjalna osebnost, sposobna postaviti lastne cilje, poiskati pot in rešitve, razviti lastno idejo in izdelati lasten kompleksen ustvarjalni projekt.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. in 2. letnika predmeta videofilm ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

 1. letnik:
  V tretjem letniku gre za študentovo izbiro ožjega področja delovanja in v duhu le-tega z mentorjem določita okvir diplomske naloge, ki je lahko poetična, žanrska, raziskovalna ali eksperimentalna.

Druge razsežnosti videa kot izraznega medija študent spoznava in razvija v kombinaciji z drugimi moduli in preko izbirnih vsebin. V zadnjem letniku se lahko študent, če svoje interese vidi bolj v polju sodobnih vizualnih in ne filmskih umetnosti, odloči, da bo diplomsko delo razvil pod okriljem ali v kombinaciji z nosilnim delom modula Sodobne umetniške prakse (mSUP-D).

Delo v modulu (4 ECTS): * raziskovanje konkretnih nalog, ki izhajajo iz zastavljenega projekta(po potrebi mentor predpiše tudi posebne vaje, seminarske naloge, mini projekte)

Diplomsko delo (16 ECTS): * Praktični del diplomske naloge: samostojni* ustvarjalni projekt (kratki igrani, dokumentarni, eksperimentalni film) * Teoritični del diplomske naloge: sestavlja ga raziskava ozadja (bodisi teoretskega, zgodovinskega ali tehnično specifičnega) teme, povezane s praktičnim delom naloge; praktični projekt je prav tako obdelan v teoretski nalogi - zavzema večji ali manjši del naloge, odvisno, kako je le ta zastavljena.

 • Zagovor diplomskega dela pred komisijo.

*Včasih je smiselno, da gre za skupinski projekt. V tem primeru mora biti vloga (z vsem, kar spada zraven) posameznega avtorja zelo natančno določena in ocenjena.

Predvideni študijski rezultati

 • sposobnost za načrtovanje in izvedbo večplastnega filmskega ali video izdelka,
 • sposobnost prepoznavanja ter kritičnega vrednotenja filmskih ali tv produktov v sočasni produkciji redne distribucije,
 • artikulacija kritične misli na in o področju svojega delovanja

Temeljna literatura in viri

Pomembno: literatura se določi glede na izbarno temo diplomske naloge.

 • Cook, Pam: Knjiga o filmu, UMCO d.d. 2007.
 • Mckee, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, UMCO d.d. 2008.
 • Jovanović, Jovan: Uvod v filmsko mišljenje, UMCO d.d. 2008.
 • Pelko, Stojan: Podoba misli, Študentska založba 2005.

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 20%, Kompleksna ustvarjalna naloga 40-50%, Teoretska naloga 20-30%, Zagovor diplomskega dela 10%. Razmerje je lahko tudi drugačno, če je naloga opredeljena kot bolj poudarjeno teoretska ali obratno. Predlog po dogovoru s študentom poda mentor, potrdi študijska komisija. Zagovor dipl. dela lahko odločilno pretehta oceno navzgor ali navzdol.

Reference nosilca

BOŠTJAN VRHOVEC je diplomiral iz filmsko-televizijske režije na AGRFT-ju v Ljubljani. Z različnimi produkcijskimi skupinami je režiral vrsto filmov: celovečerne igrane filme, kratke dokumentarne, promocijske in namenske filme. Redno sodeluje z RTV Slovenija, Pop TV in RTL Hrvaška kot režiser pri izvedbi TV-igranega programa in radijskih iger. Režiral je tudi več kot 10 gledaliških predstav v profesionalnih in eksperimentalnih gledališčih v Sloveniji. Kot filmski kritik je pisal za revijo Ekran, časopis Naši razgledi in radijsko oddajo Gremo v kino.