4 - Novi mediji III

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj modula Novi mediji je postopoma nadgraditi študentovo ustvarjalnost in umetniški izraz skozi tehnike in tehnologije računalnika, mobilnih tehnologij, spleta, raznolikih načinov digitalnega procesiranja besede, slike, zvoka in gibanja, ali ustvarjati v digitalno podprtih prostorskih instalacijskih (galerija, razstave) oziroma performativnih okoljih (scena, dogodki). Poleg tega naj bi študente ob različnih možnostih inter- oziroma novo-medijskih kreativno-umetnostnih praks podprl tudi z znanji in veščinami za uspešno delo v kreativnih industrijah.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic (skozi študije primerov in praktične naloge), * sposobnost uporabe pridobljenega znanja in razvitih veščin v praksi (skozi tesno navezavo predavanj s seminarji in delavnic), * komunikacijske spretnosti v online in mešanih (kombiniranih) ter prezenčnih komunikacijskih situacijah, * sodelovalnost in sposobnost skupinskega dela v online in mešanih (kombiniranih) ter prezenčnih komunikacijskih situacijah, * sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih oziroma produkcijskih kolegov.

Študenta postaviti v središče produkcijskega procesa lastnega projekta, kjer mora uporabiti vse do tedaj pridobljeno znanje in izkušnje za vodenje interdisciplinarne delovne skupine (op.: ne glede na to, koliko sodelavcev potrebuje v svojem delovnem procesu, izdelava praktičnega diplomskega projekta gotovo zahteva sodelovanje z več osebami, pa četudi gre le za organizacijo postavitve razstave – pogosto pa tudi ekipe za snemanje ipd.)

Cilj predmeta je tudi, da se študent vzpostavi kot samostojna ustvarjalna osebnost, sposobna postaviti lastne cilje, poiskati pot in rešitve, razviti lastno idejo in izdelati lasten kompleksen ustvarjalni projekt.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. in 2. letnika predmeta novi mediji ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: * individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.
Namen izdelave diplomskega dela v okviru modula Novi mediji;

Vsebina

 1. letnik:
  Zaključno leto je v največji meri posvečeno praktičnemu delu na diplomskem projektu, ki praviloma, ob intenzivni mentorski koordinaciji, vključuje tudi vrstnike-soustvarjalce. Produkcijski proces spremlja intenzivna (mentorsko vodena) kolegialna refleksija, javno prezentacijo izdelka pa pospremi končna kolektivna evalvacija.

Delo v modulu (4 ECTS): * raziskovanje konkretnih nalog, ki izhajajo iz zastavljenega projekta(po potrebi mentor predpiše tudi posebne vaje, seminarske naloge, mini projekte)

Diplomsko delo (16 ECTS): * Praktični del diplomske naloge: samostojni* ustvarjalni novomedijski projekt * Teoritični del diplomske naloge: sestavlja ga raziskava ozadja (bodisi teoretskega, zgodovinskega ali tehnično specifičnega) teme, povezane s praktičnim delom naloge; praktični projekt je prav tako obdelan v teoretski nalogi - zavzema večji ali manjši del naloge, odvisno, kako je le ta zastavljena.

 • Zagovor diplomskega dela pred komisijo.

*Včasih je smiselno, da gre za skupinski projekt. V tem primeru mora biti vloga (z vsem, kar spada zraven) posameznega avtorja zelo natančno določena in ocenjena.

Predvideni študijski rezultati

 • pregledno poznavanje sodobnih novomedijskih tehnologij in aplikacij ter njihovih rab v umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih okoljih;
 • razumevanje digitalnega sovpada tehnologij in rab ter poznavanje njihovih možnosti z vidika umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih praks;
 • prepoznavanje in kritično razumevanje posameznih značilnih pojavov v medijsko tehnizirani komunikaciji oziroma umetnostni in siceršnji kreativni produkciji;
 • poznavanje komunikacijskih, tehničnih in kreativnih posebnosti v medijsko-produkcijskih okoljih, vezanih na nove medije, predvsem v polju umetnosti;
 • poznavanje in sposobnost primerjalne presoje produkcijskih orodij s področja novih medijev v polju umetnosti, ter sposobnost izbora ustrezne kombinacije novomedijskih tehnologij in konceptov za določen umetniški oziroma ustvarjalni namen;
 • sposobnost za reševanje konkretnih medijsko-produkcijskih in vsebinsko-konceptualnih problemov na področju novih medijev;
 • sposobnost komuniciranja in ustvarjanja z večimi medijskimi tehnologijami (slika, zvok, beseda, telo in prostor, interaktivni in tradicionalni množični mediji), ter v interakciji med njimi;
 • sposobnost organiziranja ustvarjalnega dela v projektnem načinu in obvladovanje etike projektnega dela;
 • proaktivnost pri avtonomnem razvoju veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju novih medijev.

Temeljna literatura in viri

Pomembno: literatura se določi glede na izbarno temo diplomske naloge.

KNJIŽNI VIRI:
- Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008.
- Strehovec, Janez: Tehnokultura – kultura tehna. Ljubljana: Koda, 1998.
- De Kerckhove, Derrick: The Skin of Culture. New York: Somerville House, 1995.
- Strehovec, Janez. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: Literatura, 2007.
- Packer, Randall in Jordan, Ken (Ur.): Multimedia. From Wagner to Virtual Reality. New York: Norton, 2001.
- Gržinić-Mauhler, Marina (Ur.): Stelarc. Ljubljana: Maska/MKC. 2002.
- Glazier, Loss Pequeno: Digital Poetics. The Making of E-Poetries. London: The University of Alabama Press, 2002.

SPLETNO DOSTOPNI VIRI:
- Fleischmann, Monika in Reinhard, Ulrike (Ur). Digital Transformations - Media Art as at the Interface between Art, Science, Economy and Society
http://netzspannung.org/media-art/publications/digital-transformations/?lang=en
- STREHOVEC, Janez. Writing electronic poetry. Dichtung-digital newsletter.
http://www.dichtung-digital.org/2003/issue/1/strehovec/
- STREHOVEC, Janez. Text as virtual reality: techno-aesthetics and Web-literatures.
http://cmc.uib.no/dac98/papers/strehovec.html
- STREHOVEC, Janez. Text as a loop/ on the digital poetry. Melbourne DAC proceedings.
http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Strehovec.pdf
- STREHOVEC, Janez. Textscape as virtual reality. Drunken boat.
http://www.drunkenboat.com/db3/strehovec/textscape.html .
- Železnikar, Jaka (v pogovoru s) Purg, Peter: Digitalno literarno?
http://www.ljudmila.org/chrt/pp/digi-lit.htm

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 20%, Kompleksna ustvarjalna naloga 40-50%, Teoretska naloga 20-30%, Zagovor diplomskega dela 10%. Razmerje je lahko tudi drugačno, če je naloga opredeljena kot bolj poudarjeno teoretska ali obratno. Predlog po dogovoru s študentom poda mentor, potrdi študijska komisija. Zagovor dipl. dela lahko odločilno pretehta oceno navzgor ali navzdol.

Reference nosilca

Dr. Peter Purg je doktoriral na Univerzi Erfurt v Nemčiji med področji novih medijev, komunikologije in medijske umetnosti. Izobražuje na več višjih in visokih šolah v Sloveniji in tujini: na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici vodi modul Novi mediji in projekt ePlatforma; je predavatelj na Inštitutu in akademiji za multimedije (IAM) v Ljubljani, kjer za Middlesex University (London) tudi vodi visokošolski program Media Production Management. Neodvisno raziskuje, svetuje, producira in razvija na področjih e-izobraževanja, multimedije, novih medijev, medijske umetnosti. Član kulturno-umetniških kolektivov Bobnars United, Podgana in Priden Možic.