NM Fotografija 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

V okviru ciljev nosilnega modula FOTOGRAFIJA študent postopoma predela vse ključne teme, orodja in metodologije, pomembne za avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju fotografije v okviru programa Medijskih umetnosti in praks.

-spodbujanje reflektirane uporabe prve množične slikovne komunikacije, ki je omogočila razvoj drugih vizualnih medijev – filma, videa in televizije,
-pri študentu razviti zavedanje o raznolikih oblikah fotografije in njene teorije, zgodovine, tehnologije, estetike in uporabe v znanosti, umetnosti, uporabni umetnosti in oblikovanju.
- podpora razvoju profesionalnih fotografov, ki uporabljajo tradicionalne (analogne) fotografske, filmske/video in digitalne produkcijske postopke v kreativnih industrijah in sodobni umetnosti,
- razvoj študentovega zavedanja o vplivu digitalnih podob na tradicionalno fotografijo,
- raziskovanje raznolikosti fotografskih pristopov k multimediji in množičnim medijem,
- študentom pomagati oblikovati formalni, analitični in kritični besednjak za razumevanje in razpravljanje o kreativnem delu,
- študente nenehno spodbujati k diskusiji in interpretaciji svojega dela, tako govorno kot v pisni obliki in tudi z uporabo drugih, nestandardnih medijev komunikacije in prezentacije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje na področju fotografije in izražen interes za specifična področja le-te, visoka sposobnost vizualnega izražanja in pripovedovanja (raznolika ampak osredotočena na fotografijo), dokazana sposobnost uporabe osnovnih orodij fotografije in računalniška pismenost.

Vsebina

Učni načrt, vključno s cilji in pričakovanimi študijskimi rezultati, sestavlja navpično sestavo vseh treh semestrov, ki podpira študentovo individualno študijsko pot pri postopni pridobitvi polnih kompetenc na (nosilnem modulu) FOTOGRAFIJA v Medijskih umetnostih in praksah. Po »RAZISKOVANJU« raznih možnosti na tem področju študent »OPREDELI« lastno interesno polje in se na koncu »OSREDOTOČI« na svoj projekt.

Prvi semester, nosilni modul FOTOGRAFIJA – »Raziskovanje«:

Raziskovanje različnih vizualnih/fotografskih izrazov, estetskih okvirjev in fotografskih tehnik.
Raziskovanje zgodovine fotografske umetnosti in problematike, povezane s sodobno fotografsko prakso.
Raziskovanje sloga in konteksta za umestitev fotografije v novejšo umetnostno zgodovino in vrednotenje njenega položaja kot medija.
Raziskovanje možnosti (veščin, opreme, financ, časa, itd.) za doseganje individualnih ciljev na poti do magistrskega projekta.
Razvijanje in uporaba osnovnih elementov fotografije v praksi v obliki kratkih projektov.
Raziskovanje vlog v Studio projektih.

Drugi semester, nosilni modul FOTOGRAFIJA – »Opredeljevanje«:

Študentje opredelijo lastne projekte in izbrana sredstva izražanja, tehnike in orodja ter individualni vizualni/fotografski jezik.
Opredelitev študentove lastne vloge v Studio projektih.
Opredelitev individualnih projektov s kompleksno idejo.
Razvoj projektov in njihovih faz, časovnic in produkcijskega načrta (priprava na tretji semester).
Razvijanje študentove lastne vizualne izraznosti in individualnih pristopov k različnim fotografskim temam, določitev orodij za analizo študentove lastne fotografske produkcije.
Nadaljnji razvoj in uporaba elementov fotografije kot priprava na študentov magistrski projekt.

Tretji semester, nosilni modul FOTOGRAFIJA – »Osredotočenje«:

Osredotočenje na produkcijski proces študentovega lastnega projekta. Končne fotografske študije, praksa s fotoaparatom, lokacije... Priprave za končno fotografiranje.

Osredotočenje na produkcijski proces študentovega lastnega projekta:
- organizacija in koordinacija časovnice projekta,
- načrtovanje »resničnih« dimenzij projekta (ureditev dovoljenj za projekte na konkretnih lokacijah, končni dogovori za časovno specifične končne faze projekta, intenzivno iskanje potencialnih distributerjev, poslovnih in kulturnih institucij na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni),
- oblikovanje končnih, podrobnih zasnov oziroma modelov projekta,
- koordiniranje vseh projektnih načrtov in zasnov s potencialnimi sodelujočimi (nastopajočimi, tehničnimi strokovnjaki, dobavitelji opreme...).

V četrtem semestru študent v okviru modula Magistrsko delo izvede oziroma zaključi magistrski projekt.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Na koncu tega modula študent glede na raven »raziskovanje«, »opredelitev« ali »osredotočenje«...)
- razume fotografske umetniške prakse in njihove povezave z drugimi vidiki vizualne kulture in sodobnega življenja,
- razvije globlje razumevanje sodobnih aktualnih problematik in formalnih strategij v izbranem razponu fotografskih produkcijskih praks, in se specializira znotraj enega področja,
- nauči avtonomno kritično in argumentirano razpravljati o svojem delu in o delu drugih.

Veščine: (Študent glede na raven »raziskovanje«, »opredelitev« ali »osredotočenje«...)
- zmore izvesti formalno in vsebinsko analizo fotografskega umetniškega dela,
- tehnično, formalno in konceptualno razširi svoj kreativni repertoar,
- identificira, načrtuje, organizira in izvaja projektno delo, pri čemer izkazuje sposobnost avtonomnega odločanja in spremljanja procesa,
- učinkovito deluje kot avtonomni fotograf, ki uporablja opremo profesionalnega standarda

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

  • Focal Encyclopedia of Photography, 4th Edition, Focal Press, London, 2007 Katalog E-gradivo
  • Michael, Langford, 7th Edition, Advanced Photography, Focal Press, London, 2008. Katalog E-gradivo
  • Tanhofer, Nikola, Filmska fotografija, Filmoteka 16, Zagreb,1981.
  • The Digital Photography Workflow Handbook, Steinmueller Photo, Heidelberg, 2010. E-gradivo
  • Blain, Brown, Motion Pictures and Video Lighting, 2th Edition, Focal Press, London, 2008 Katalog

Priporočena:

  • McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, MIT Press, 1994 E-gradivo
  • Freund, Gisele, Photography and Society, David R Godine Pub,1980. E-gradivo
  • Barthes, Roland, Camera Lucida, Hill and Wang, 2010. Katalog E-gradivo
  • Flusser, Vilem, Towards a Philosophy of Photography, Reaktion Books, 2000. E-gradivo
  • Sontag, Susan, On Photography, Picador, 2001. Katalog

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - redne naloge v skladu z učnim načrtom - končna dokumentacija s predstavitvijo - ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

ANA SLUGA je diplmirala in magistrirala na slikarskem oddelku na ALUO v Ljubljani. Del magisterija iz fotografije je študirala na Kunstiakadeemiji v Tallinnu v Estoniji. Med drugim je leta 2007 prejela tudi nagrado Essl. Na samostojnih in skupinskih razstavah razstavlja doma in v tujini. Živi in dela v Ljubljani.