NM Novi mediji 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

V okviru ciljev tega modula študent postopoma osvoji vse ključne tematike, orodja in metodologije, potrebne za avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju Novih medijev v programu Medijske umetnosti in prakse.

Z uspešnim zaključkom tega modula študent potrjuje kompetenco za:
- Dober pregled in obvladovanje vsega ključnega znanja in veščin na specifičnem področju Novih medijev,
- Avtonomno in konsistentno oblikovanje, razvoj in izvedbo koherentnega produkcijskega projekta na specifičnem področju Novih medijev;
- Avtonomno napredovanje kot neodvisen učeč se posameznik, producent oziroma razvijalec, in sicer v aktivni izmenjavi z mentorji in kolegi-študenti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje na področju novomedijskih umetnosti, okolij oziroma interaktivnih tehnologij; izražen interes in osnovne kompetence na specifičnem področju (zaželjeno v obliki prikaza analitičnih in produkcijskih veščin programiranja oziroma sistemske analize na področju novih medijev); uzaveščena sposobnost konceptualnega razvoja umetniškega dela; napredna računalniška pismenost na vsaj nadaljevalni stopnji; izkazano znanje osnovnih sodobnih orodij za snemanje in urejanje videa, zvoka in slike.

Vsebina

Ta učni načrt, vključno s cilji in študijskimi rezultati, predstavlja vertikalno sestavo vseh treh semestrov, ki podpirajo študentovo individualno študijsko pot pri postopni pridobitvi polnih kompetenc na (nosilnem modulu) NOVI MEDIJI v programu Medijske umetnosti in prakse. Po »RAZISKOVANJU« različnih možnosti na tem področju študent »OPREDELI« lastno interesno polje in se na koncu »OSREDOTOČI« na svoj projekt.

Prvi semester, nosilni modul NOVI MEDIJI – »Raziskovanje«

 • primerjalne študije primerov zgodovinskih in sodobnih novomedijskih praks,
 • specifični izraz in komunikacija osnovnih elementov in oblik v novih medijih (študije primerov in praktične vaje),
 • komunikacijski in kolaborativni mediji v konceptualnih in estetskih kontekstih,
 • (osnovna raven) raziskovanja izbranih sodobnih novomedijskih vprašanj družbenega, kulturnega in okoljskega pomena, oziroma vprašanj, pomembnih za posamičnega študenta ali skupino,
 • začetna/raziskovalna zasnova projekta: različni individualni novomedijski koncepti in izrazi (povezani s Studio modulom oziroma končnim magistrskim delom),
 • začetni/raziskovalni načrt projekta: raziskovanje različnih možnosti in pregled razpoložljivih sredstev (lastnih izkušenj, opreme, financ, časa, itd. povezanih z modulom Studio oziroma končnim magistrskim projektom),
 • raziskovanje (lastnih in drugih) projektnih vlog in kompetenc,

Drugi semester, nosilni modul NOVI MEDIJI – »Opredeljevanje«:

 • (napredna raven) opredeljevanja izbranih sodobnih novomedijskih vprašanj družbenega, kulturnega in okoljskega pomena, oziroma vprašanj, pomembnih za posamičnega študenta ali skupino,
 • opredeljena zasnova projekta: avtonomni razvoj novomedijskih konceptov in izraznih oblik (povezanih s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio),
 • opredeljen načrt projekta: upravljanje sredstev (veščin/znanja/kadrov, opreme, financ, časa, itd., povezanih s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio),
 • opredeljene vloge in kompetence v magistrskem projektu oziroma projektu v modulu Studio.

Tretji semester, nosilni modul NOVI MEDIJI – »Osredotočenje«:

 • osredotočenje na zasnovo projekta: razvoj izvirne novomedijske zasnove in izraza, povezanega s končnim magistrskim projektom,
 • osredotočenje na načrt projekta: avtonomno upravljanje z viri (kadri, oprema, finance, čas, itd., povezani s končnim magistrskim projektom).
 • osredotočenje na vloge in kompetence pri magistrskem projektu (lastne in morebitnih sodelujočih),
 • osredotočenje na izvedbo projekta: v skladu z načrtom začeti, izvesti in zaključiti magistrski projekt.

Po tretjem semestru študent izvede oziroma zaključi magistrski projekt v okviru modula Magistrska naloga v četrtem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Na koncu tega modula študent glede na raven »raziskovanje«, »opredeljevanje« in »osredotočenje«...)
- poseduje kritično znanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov in diskurzov, pomembnih za komunikacijo in sodelovanje na specifičnem področju Novih medijev,
- razume pomen in specifične zahteve avtonomne zasnove, razvoja in realizacije projekta na področju Novih medijev,
- ima pregled nad specializiranimi teoretskimi perspektivami, ki opredeljujejo izbrano področje Novih medijev, in nad tematiko oziroma metodološko podlago izbranega projekta.

Veščine:
(Študent glede na raven »raziskovanje«, »opredeljevanje« ali »osredotočenje«...)
- kritično in korektno uporablja orodja in metodologije, ki so pomembne in sodobne na izbranem področju Novih medijev,
- opredeli, načrtuje, organizira in izvaja projektno delo, pri tem pa izkazuje sposobnost avtonomnega odločanja in spremljanja procesa,
- učinkovito deluje kot avtonomen produkcijski koordinator in avtor, in sicer v kolaborativnem okolju med mentorji, strokovnjaki in akademskimi kolegi.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

 • Purg, Peter: The New Media Reader. Materials Compendium, UNG (to be published) 2012/13.
 • Tribe, Mark, Reena Jana: New Media Art, Introduction. Taschen. 2006. E-gradivo
  E-gradivo
 • Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press. 2002. Katalog E-gradivo
 • Bush, Vannevar: As We May Think. In: Atlantic Monthly; July 1945: Volume 176, Number 1. Katalog E-gradivo

Priporočena:

 • Chapman, Jenny, Nigel Chapman. Digital Multimedia. Wiley & Sons. 2009. Katalog E-gradivo
 • De Kerckhove, Derrick: The Skin of Culture. Kogan Page. 1998. Katalog E-gradivo
 • Fleischmann, Monika in Reinhard, Ulrike (Ur). Digital Transformations - Media Art as at the Interface between Art, Science, Economy and Society (2002) E-gradivo
 • Glazier, Loss Pequeno: Digital Poetics. The Making of E-Poetries. University Alabama Press. 2008. Katalog E-gradivo
 • Marshall, P. David. New Media Cultures. Oxford University Press. 2004. E-gradivo
 • Packer, Randall in Jordan, Ken (Ed.). Multimedia. From Wagner to Virtual Reality. W. W. Norton & Company. 2001. Katalog E-gradivo
 • Thissen, Frank in J. G. Rager. Screen Design Manual: Communicating Effectively Through Multimedia. Springer. 2004 (2012). Katalog E-gradivo
 • Wand, Bruce: Art of the Digital Age. Thames & Hudson. 2007. E-gradivo

 • (Additional, non-English) Purg, Peter:

 • (GER) “Hypertext as Form and Place of Collective Creativity” 2010, PFAU, Kunst und Technik in medialen Räumen.
 • (GER) ”Bodies in Interactive Space” (scientific monograph) 2007, VDM.
 • (SLO) ”The Art of Mixed Reality” 2010, Amfiteater.

Izbrabe spletne baze podatkov:

Festivalni arhivi:

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - redne naloge v skladu z učnim načrtom - končna dokumentacija s predstavitvijo - ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija 30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

pETER Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici kot izredni profesor vodi modul "Novi mediji" v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse. Od decembra 2021 je dekan Fakultete za humanistiko. Po doktoratu iz medijske umetnosti ter komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in umetnosti, interdisciplinarne ustvarjalnosti ter inoviranja. Njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. Aktivno deluje na področju kulturnih ter visokošolskih politik in zagotavljanja kakovosti. Več na
http://www.pleter.net/