NM Sodobne umetniške prakse 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

 • spodbujanje uporabe meddisciplinarnih metod produkcije sodobne umetnosti z dodajanjem različnih medijev, vključno z vizualnim izrazom, fizičnim izrazom in računalniško pismenostjo, ter s široko zastavljenim pregledom tradicionalnih domen umetnosti,

 • spodbujanje razvoja študentov v profesionalne umetnike, ki se ukvarjajo z različnim tematikam in raziskujejo prepričljive vsebin, ki uspešno vključujejo kombinirane medije (tako tradicionalne oblike kot netradicionalne estetske in konceptualne inovacije),

 • študentom posredovati zavedanje o različnih oblikah medijske in umetniške produkcije ter relevantnih produkcijskih veščin (od individualno proizvedenih medijskih oblik do predstavitve in distribucije umetniških del),

 • ustvariti interdisciplinarni forum, kjer študentje razvijajo raziskovalne veščine, se naučijo, kako najbolje artikulirati svojo umetniško produkcijo, in kritizirajo delo svojih kolegov-študentov,

 • študente nenehno spodbujati k diskusiji in interpretaciji svojega dela, tako govorno kot v pisni obliki in tudi z uporabo drugih, nestandardnih medijev komunikacije in prezentacije,

 • študentom pomagati oblikovati formalni, analitični in kritični besednjak za razumevanje in razpravljanje o kreativnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno družboslovno in humanistično znanje, splošno znanje na področju sodobnih in intermedijskih umetnosti in izražen interes za raziskovanje različnih medijev ter posamičnim medijem specifičnih metodologij za produkcijo sodobnih intermedijskih umetniških del.
Izrazita sposobnost vizualnega/zvočnega/prostorskega izražanja in pripovedovanja (v enem ali več medijih), sposobnost interdisciplinarnega in intermedijskega sodelovanja; dokazano obvladovanje relevantnih orodij in tehnik – nekatere imajo prednost (fotografija, video, zvok, interaktivno računalništvo, risanje, kiparstvo, upodobitvene umetnosti), vendar niso izključujoče oziroma ozko opredeljene.

Opomba 1:
Študent, ki izbere nosilni modul Sodobne umetniške prakse, ponavadi spada med tiste, ki niso vezani na en medij, čeprav pogosto začnejo z enim ampak potem v ospredje postavijo kontekst. In prav to študentom omogoča izbrano področje: gre za eksperimentalno gnezdo v širšem polju sodobnih/intermedijskih umetnosti, ki sega od eksperimentalne uporabe digitalnih tehnologij do prostorskih, družbenih, aktivističnih in drugih vrst projektov, kjer digitalna tehnologija ni v ospredju (ampak je prej kot slej sredstvo umetniške komunikacije, četudi samo v dokumentarnem smislu).

Vsebina

Nosilni modul SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE vključuje širok razpon tehničnih, konceptualnih in estetskih sodobnih umetniških praks. Gre za pristop k netradicionalni medijsko usmerjeni umetnosti (ki lahko vključuje tudi tradicionalne prakse), ki zagovarja prestopanje meja, mešanje okvirov disciplin in razvoj skupnih vizualnih ali medmedijskih izrazov. Nosilni modul SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE raziskuje možnosti odstopanja of konvencionalne uporabe tako tehnik kot praks v korist kolaborativnega oziroma interdisciplinarnega okolja, v katerem morajo študentje razširiti in ponovno utrditi povezave med mediji, studijsko umetnostjo, tehnologijo in kritično analizo.

Ta učni načrt, vključno s cilji in študijskimi rezultati, predstavlja vertikalno sestavo treh semestrov in podpira študentovo individualno študijsko pot pri postopni pridobitvi polnih kompetenc na nosilnem modulu Sodobne umetniške prakse v programu Medijske umetnosti in prakse. Po »RAZISKOVANJU« različnih možnosti na tem področju študent »OPREDELI« lastno interesno polje in se na koncu »OSREDOTOČI« na svoj projekt.

Prvi semester, nosilni modul Sodobne umetniške prakse – »Raziskovanje«:

Raziskovanje različnih praks v sodobni in intermedijski umetnosti.
Raziskovanje različnih vizualnih/prostorskih/zvočnih idr. jezikov in izraznih sredstev z analizo primerov in praktičnim delom.
Raziskovanje raznolikosti študentovih individualnih jezikov.
Raziskovanje uporabe osnovnih elementov intermedijskega izražanja oziroma raziskovanje medijev v spremenjenih kontekstih.
Preizkušanje sodobnih umetniških praks kot sredstev za sporočanje širših družbenih, okoljskih in drugih kontekstov ter kot sredstev iskanja osebne identitete in izraza; iskanje identitete prostora, preizpraševanje zgodovine, kulture, geopolitičnih kontekstov, pojavov v sodobni družbi...
Raziskovanje začetne/raziskovalne zasnove projekta: različni individualni intermedijski koncepti in izrazi (povezani s projektom v modulu Studio oziroma končnim magistrskim projektom),
Raziskovanje začetnega/raziskovalnega načrta projekta: raziskovanje različnih možnosti in pregled sredstev (lastnih izkušenj, opreme, financ, časa, itd., povezanih z modulom Studio oziroma končnim magistrskim projektom).
Raziskovanje lastnih (in drugih) projektnih vlog in kompetenc.

Drugi semester, nosilni modul Sodobne umetniške prakse – »Opredeljevanje«:

Opredelitev izbranih sodobnih vprašanj na področju praks v sodobni in intermedijski umetnosti, ki so pomembna iz družbenega, kulturnega, okoljskega ali individualnega vidika študenta oziroma skupine.
Opredelitev zasnove projekta: avtonomni razvoj konceptov in izraznih oblik intermedijskih in sodobnih umetniških praks (povezanih s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio).
Opredelitev projektnega načrta: upravljanje s sredstvi (veščine/znanje/kadri, opreme, finance, čas, itd., povezanimi s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio),
Opredelitev vlog in kompetenc v magistrskem projektu oziroma projektu v modulu Studio.

Tretji semester, nosilni modul Sodobne umetniške prakse – »Osredotočenje«:

Osredotočenje na zasnovo projekta: razvoj originalne zasnove in izraza v intermedijski/sodobni umetnosti, povezanega s končnim magistrskim projektom.
Osredotočenje na načrt projekta: avtonomno upravljanje z viri (človeški viri, oprema, finance, čas, itd., povezanimi s končnim magistrskim projektom).
Osredotočenje na vloge in kompetence pri magistrskem projektu (lastne in morebitnih sodelujočih).
Osredotočenje na izvedbo projekta: v skladu z načrtom začeti in zaključiti koncept magistrskega projekta.

Po tretjem semestru študent izvede oziroma zaključi magistrski projekt v okviru modula Magistrska naloga v četrtem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
(Študent na koncu tega modula glede na raven »raziskovanje«, »opredeljevanje« ali »osredotočenje«...)
- razume zgodovinski in konceptualni razvoj intermedijskih umetniških del, kritike in drugih povezanih diskurzov,
- razvije globje razumevanje sodobnih aktualnih vprašanj in formalnih strategij v različnih sodobnih umetniških praksah,
- se nauči avtonomno kritično in argumentirano razpravljati o svojem delu in o delu drugih.

Veščine:
(Študent glede na raven »raziskovanje«, »definiranje« ali »osredotočenje«...)
- je sposoben izvesti formalno in vsebinsko analizo kompleksnega intermedijskega dela,
- tehnično, formalno in konceptualno razširi svoj kreativni repertoar,
- opredeli, načrtuje, organizira in izvaja projektno delo, pri tem pa izkazuje sposobnost avtonomnega odločanja in spremljanja procesa,
- učinkovito deluje kot avtonomen produkcijski koordinator in avtor, in sicer v kolaborativnem okolju med mentorji, strokovnjaki in akademskimi kolegi.

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura se določi za vsak posamičen pojekt.

Priporočena:

 • Svet umetnosti Zborniki, SCCA, Ljubljana Katalog Katalog Katalog Katalog E-gradivo
 • Eseji o video produkciji v različnih kontekstih ali v razmerju do družbenih in umetniških praks, SCCA-Ljubljana. E-gradivo
 • Goldberg, Roselee: Performance Art: From Futurism to the Present, Thames & Hudson, 2001 Katalog Katalog E-gradivo
 • Heathfield, Adrian: Live Art and Performance, Routledge, New York, 2004 Katalog E-gradivo
 • Jones, Amelia: Body Art uprizarjanje subjekta, Maska, Ljubljana, 2003
 • Svet umetnosti – zborniki: SCCA – Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, 1997 – 2008 (Strategije predstavljanja 2 in 3, Geopolitika in umetnost, Teorije razstavljanja) Katalog Katalog Katalog E-gradivo
 • Urbanaria, Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1994, Uredila: Lilijana Stepančič. Katalog E-gradivo
 • Videodokument, Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998, Izdal OSI-Slovenia, (SCCA-Ljubljana), 1999-2000. Katalog Katalog E-gradivo
 • Tanya Leighton, edit., Art and the Moving Image: A Critical Reader (Tate publishing, 2008) E-gradivo
 • Nicholas Bourriaud, Relational Aesthetics, (Les presses du reel, 2002) E-gradivo
 • John Berger, Ways of Seeing, (Penguin Books, 2003) Katalog E-gradivo
 • Michael Kimmenman, The Accidental Masterpiece: On the Art of Life and Vice Versa, (Penguin Books, 2006) E-gradivo
 • Linda Frye Burnham and Steven Durland, edit., The Citizen Artist, (Critical Press 1998)
 • Martha Buskirk, The Contingent Object of Contemporary Art, (The MIT Press, 2003)
 • Claire Bishop, edit., Participation, (The MIT Press, 2006) E-gradivo
 • Suzi Gablik ,The Reenchantment of Art, (Thames and Hudson, 2002) E-gradivo
 • Nicholas Mirzoeff, edit.,Visual Culture Reader, (Routledge, New York, 1998) E-gradivo
 • Jacques Ranciere, The Future of Image (Verso, 2003)
 • Gilles Deleuze, Cinema. Vol. 1, The movement-image; Vol. 2: The time-image Katalog-slov E-gradivo
 • Grant Kester,The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Duke University Press, 2011 Katalog E-gradivo

Izbrane podatkovne baze:

http://www.artservis.org/
http://www.culture.si/
http://www.scca-ljubljana.si/
http://www.bunker.si/slo/

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - redne naloge v skladu z učnim načrtom - končna dokumentacija s predstavitvijo - ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija 30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

RENE RUSJAN, programska vodja Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, vodja modula Sodobne umetniške prakse na programu 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse.
V svoji dolgoletni, več kot dvajsetletni pedagoški praksi je pridobila široko paleto pedagoških kompetenc. Preizkusila se je tako v neposredni pedagoški dejavnosti (od otroških delavnic za vrtce in osnovne šole, do srednješolskega pouka, šole Famul Stuart in umetniške akademije ALUO, univerze za tretje življenjsko obdobje in izobraževanja odraslih) kot v snovanju akreditiranih in neakreditiranih programov za različne stopnje izobraževanja.
Diplomirala 1987 na oddelku za kiparstvo ALU; samostojna umetnica od leta 1988; soustanoviteljica KD Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Deluje v polju sodobnih umetnosti, kot avtorica samostojnih projektov ter kot soavtorica v različnih umetniških sodelovanjih. Področje delovanja: vizualna, intermedijska in uprizoritvena umetnost; scenografija, oblikovanje; koncipiranje in kuriranje razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah; pedagoška dejavnost na področju sodobne umetnosti; soavtorica programa Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) (v postopku pridobivanja akreditacije).

IZBRANE RAZSTAVE IN PROJEKTI 2012 – 2007

2012 - Faraway, So Close! (Distance Conversations_012) – intermedia work in progress
- The Same Wind, The Same Rain, Chiang Mai Art Centre, Thailand (residency and exhibition)
2011 - Videovečer / Videovečerja, Videosupper, Galerija Photon, Ljubljana
- Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), theater set design (with Bostjan Potokar), author and director: Neda R. Bric, production SNG Nova Gorica theatre
2010 - Communication project at Postaja Topolove / Stazione di Topolo, Topolo, Italija
- VideoSupper with Rene Rusjan, Kulturni inkubator, Maribor
2009 - TheOneMinutes Trains, svetovni izbor, Rietvelt Arsenale Venice (v izbor prišla z video deloma Train Taveling – Egypt in Train Taveling – Tokyo), Arsenali Novissimi, spremna lokacija ob bienalu v Benetkah
2008 - WorldOneMinutes Video & Literature, svetovni izbor, Beijing Today Art Museum (v izbor prišla z video delom Wake Me Up if I Fall Asleep), premierna razstava v Pekingu, Kitajska, nato Šanghaj, Lisbona, Zagreb, Paramaribo, Bruselj, Sao Paulo, Istanbul, Amsterdam in Groningen
- Mother:Earth – mednarodna delavnica žensk iz arabskih in evropskih dežel, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija
2007 - Zbudi me, če zaspim, video, One Minute_São Paolo, SCCA, Videospotting
- Connected, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija (projekt: spletna umetnica Cym)
- Čitalnica SCCA 2007/ Reading Room SCCA 2007, SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, Projektna soba
- Danes nimam časa za politiko. Danes nimam časa za umetnost . Danes.., Fotografski projekt; Politično (razstava po izboru članov Društva slovenskih kritikov), Velenje
- Pri meni na vrtu – Cikel Štirje letni časi, Vrt na Komenskega 8, DLUL, Ljubljana (samostojen projekt, vanj sem k sodelovanju povabila kolegice umetnice: Natašo Skušek, Aleksandro Gruden, Eleno Fajt, Cym, karierno sodobno umetnico Mileno Kosec, ter svoje študentke, Evo Nino Cajnko, Martino Černetić, Urško Debevc, Saro Lovrec, Matejo Abram in Bojano Križanec)
- Pogledi / Looks - Home '07, Ljubljana work-in-progress, ulična intervencija (skupaj z Boštjanom Potokarjem)
- North-South Postcard diary, Station Nord, Honefoss, Norveška
- U3 trienale slovenske umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana (zbornik, z Boštjanom Potokarjem)