Pot razvoja 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

  • Vsakemu študentu ponuditi sistematsko in metodološko podporo v obliki tesnega individualnega mentorstva ter kolektivnega ocenjevanja za zagotavljanje uspešnega razvoja študentovega magistrskega projekta, ki predstavlja navpični nosilec njegovega študijskega programa,

  • izluščiti študentove akademske potrebe, motivacije in pričakovanja ter mu posredovati povratne informacije na akademski ravni,

  • študenta podpirati in usmerjati pri razvoju koherentnega osebnega projektnega portfelja,

  • študenta podpirati pri postopnem razvoju in konsolidaciji njegovih zamisli za končni magistrski projekt,

  • študentu s področno specifičnim (»strokovnim«) mentorstvom zagotavljati strokovno usmerjanje in znanje, osredotočeno na produkcijo magistrskega projekta,

  • skozi pedagoško (»razvojno«) mentorstvo spodbujati študentovo sposobnost uspešnega napredovanja po njegovi akademski poti (izbira Studijev, podpornih predmetov v modulih Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi itd.), reflektiranja učnih izkušenj in ustreznega razvoja končnega magistrskega projekta,

  • kolektivno (v okviru partnerstva dvojne diplome oziroma magisterija) definirati vstopni profil vsakoletne skupine letnika študija (vpisanih na partnerski instituciji APU in UNG), spodbujati njen razvoj v smeri akademske skupnosti, in koordinirati dodeljevanje strokovnih mentorjev, tako znotraj modula kot tudi v gradnikih podpornih modulov in tamkajšnjih izbirah, vključno z izbirami tem v modulu Studio.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pot razvoja je obvezen modul, sestavljen iz obveznih predmetov (oziroma izvedb stopenj modula), ki trajajo po en semester (v kronološkem vrstnem redu): Začetna pot razvoja, Vmesna pot razvoja, Končna pot razvoja. Za Začetno pot razvoja ni pogojev, za preostale je pogoj zaključek predhodnjega predmeta oziroma predhodnje izvedene stopnje.

Vsebina

Mentorstvo »razvoja«, ki ga nudi modul Pot razvoja, vsakemu študentu zagotavlja kontinuirano pedagoško svetovanje: mentor razvoja posamičnega študenta usmerja pri oblikovanju lastne usmeritve študija in izbire najbolj relevantnih delov obveznosti v okviru podpornih modulov Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi ter modula Studio, v katerih študent kot dopolnitev izbranih nosilnih modulov pridobiva specifične veščine, kompetence in znanje.

»Strokovno« mentorstvo, ki ga opravljajo vodje nosilnih modulov oziroma drugi predavatelji (strokovnjaki z ustreznimi referencami) in ki ga posamičnemu študentu dodeli Študijska komisija, vsakemu študentu zagotavlja kontinuirano strokovno svetovanje, vodenje in usvajanje znanja: strokovni mentor glede na izbran nosilni modul študentu pomaga pri razvoju njegovega magistrskega projekta.

Ocene razvoja (ob zaključku vsakega predmeta oziroma predhodnje izvedene stopnje v modulu Poti razvoja, t.j. ob zaključku semestra) v obliki samostojnih predstavitev pred Ocenjevalno komisijo in vsemi kolegi-študenti potrjujejo in odobrijo napredek vsakega študenta pri razvoju njegovega magistrskega projekta in potrjujejo tako izbiro obveznosti v podpornih modulih Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi ter modula Studio, kot tudi študentovo izbiro mentorja oziroma mentorjev za magistrsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
(Študent...)
- Razvije pregled in razumevanje kompetenčnih standardov na izbranem področju,
- razume namen paradigme projekta v okviru razvoja in realizacije lastne kreativne ideje v magistrskem projektu,
- skozi arhiviranje, organizacijo in reflektiranje lastnega dela razvije razumevanje pomena in metod postopne konstrukcije lastne avtorske/umetniške osebnosti,
- razume strukturo, namen in pomen celotnega akademskega dela na programski ravni, in sicer v širšem kontekstu drugih formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih izkušenj,
- razvije razumevanje sistematičnega (projektnega) pisanja poročil ter javne predstavitve sebe in projektov v skladu s strokovnimi merili in akademskimi pravili.

Veščine:
(Študent...)
- kritično analizira lastne kompetence v primerjavi s standardi na izbranem področju in v širšem kontekstu programa,
- kritično reflektira pridobivanje lastnih kompetenc, avtonomno načrtuje strategijo pridobivanja kompetenc in izvaja morebitne spremembe v okviru celotne akademske (tudi neformalne in priložnostne) učne izkušnje,
- avtonomno usmerja pridobivanje kompetenc v okviru svojega končnega projekta (v okviru magistrskega dela), tudi v povezavi z izbirnimi vsebinami v podpornih modulih in tematikami v modulu Studio,
- razvije individualno strategijo in pridobi veščine za trajnostno naravnano upravljanje svoje karierne poti,
- razvije veščine pisanja poročil, sestavljanja dokumentacije ter prezentacije in argumentacije v skladu s strokovnimi standardi in akademskimi pravili, še posebej v kontekstih kolegialne kritike.

Temeljna literatura in viri

Odvisna je od nosilnega modula posamičnega študenta ter specifičnih priporočil mentorjev in Ocenjevalne komisije.

Načini ocenjevanja

Poti razvoja se ocenjujejo z uspešno/neuspešno s plenarnim ocenjevanjem (pred vsemi študenti in Ocenjevalno komisijo). Če je študent neuspešen pri prvem in drugem rednem ocenjevalnem roku ob koncu posamične stopnje Poti razvoja, naslednjo Pot razvoja (drugi ali tretji semester) ali magistrsko delo (četrti semester) vpiše pogojno. Če je študent neuspešen v tretjem rednem ocenjevalnem roku »pogojno« nadaljevane Poti razvoja, ne more vpisati višje stopnje (oziroma pristopiti k dokončanju magistrskega dela) in mora ponovno opravljati pogojno vpisani predmet modula Pot razvoja.

Reference nosilca

RENE RUSJAN, programska vodja Akademije uetnosti Univerze v Novi Gorici, vodja modula Sodobne umetniške prakse na programu 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse.
V svoji dolgoletni, več kot dvajsetletni pedagoški praksi je pridobila široko paleto pedagoških kompetenc. Preizkusila se je tako v neposredni pedagoški dejavnosti (od otroških delavnic za vrtce in osnovne šole, do srednješolskega pouka, šole Famul Stuart in umetniške akademije ALUO, univerze za tretje življenjsko obdobje in izobraževanja odraslih) kot v snovanju akreditiranih in neakreditiranih programov za različne stopnje izobraževanja.
Diplomirala 1987 na oddelku za kiparstvo ALU; samostojna umetnica od leta 1988; soustanoviteljica KD Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Deluje v polju sodobnih umetnosti, kot avtorica samostojnih projektov ter kot soavtorica v različnih umetniških sodelovanjih. Področje delovanja: vizualna, intermedijska in uprizoritvena umetnost; scenografija, oblikovanje; koncipiranje in kuriranje razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah; pedagoška dejavnost na področju sodobne umetnosti; soavtorica programa Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) (v postopku pridobivanja akreditacije).

IZBRANE RAZSTAVE IN PROJEKTI / SELECTED PROJECTS AND EXHIBITIONS 2012 – 2007

2012 - Faraway, So Close! (Distance Conversations_012) – intermedia work in progress
- The Same Wind, The Same Rain, Chiang Mai Art Centre, Thailand (residency and exhibition)
2011 - Videovečer / Videovečerja, Videosupper, Galerija Photon, Ljubljana
- Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), theater set design (with Bostjan Potokar), author and director: Neda R. Bric, production SNG Nova Gorica theatre
2010 - Communication project at Postaja Topolove / Stazione di Topolo, Topolo, Italija
- VideoSupper with Rene Rusjan, Kulturni inkubator, Maribor
2009 - TheOneMinutes Trains, svetovni izbor, Rietvelt Arsenale Venice (v izbor prišla z video deloma Train Taveling – Egypt in Train Taveling – Tokyo), Arsenali Novissimi, spremna lokacija ob bienalu v Benetkah
2008 - WorldOneMinutes Video & Literature, svetovni izbor, Beijing Today Art Museum (v izbor prišla z video delom Wake Me Up if I Fall Asleep), premierna razstava v Pekingu, Kitajska, nato Šanghaj, Lisbona, Zagreb, Paramaribo, Bruselj, Sao Paulo, Istanbul, Amsterdam in Groningen
- Mother:Earth – mednarodna delavnica žensk iz arabskih in evropskih dežel, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija