Studio 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

 • omogočiti doseganje ene izmed treh ravni rezultatov (»Raziskovanje«, »Opredeljevanje« in »Osredotočenje«), ki jih ponuja vsaka raven izvedbe oziroma izvedba predmeta (v modulu Studio) in ki odražajo različne kompetence študentov od prvega do tretjega semestra; študentje celotnega programa (ne glede na letnik študija) se tako lahko srečajo v kateremkoli predmetu v modulu Studio,

 • študentom ponuditi širok kontekst oziroma raziskovalne teme, ki lahko zaokrožajo njihov specifičen končni magistrski projekt in njihove interese ter odražajo sodobne teme in metodologije na področju medijskih umetnosti,

 • razviti interdisciplinarne in med-poklicne kompetence ter študente iz različnih nosilnih modulov vključiti v interaktivni učni in produkcijski proces,

 • študentom ponuditi testni in vadbeni poligon za njihove ideje (za magistrski projekt); v laboratorijsko usmerjenem raziskovanju študentje opravijo intenzivne in zaokrožene produkcijske procese na ravni manjših individualnih ali skupinskih projektov v obsegu enega semestra, kar jim daje možnost, da svoje ideje (povezane z magistrskim projektom) preverijo do točke izvedbe in razvijejo relevantne veščine,

 • ponuditi možnost izvedbe večjih na praksi temelječih izvedb mobilnosti, kjer se produkcija v modulu Studio (pogosto z osredotočenjem na specifične prostore) kombinira s področjem nosilnega modula; pri tem so faze raziskovanja, predprodukcije (raziskovanje in načrtovanje) in postprodukcije (izvedba in evalvacija) izdatno podprte s spletnim delom študenta in mentorja s pomočjo orodij in okolij za e-izobraževanje, kar študente pripravi na intenzivno krajšo fazo v produkcijo usmerjene mobilnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za modul Studio na prvi ravni oziroma v prvem semestru (»Raziskovanje«) ni pogojev za vključitev v delo. Na drugi (»Opredeljevanje«) in tretji (»Osredotočenje«) ravni oziroma semestru je nujen predpogoj zaključek nižje ravni modula.

Za študijski program Medijske umetnosti in prakse mora študent uspešno opraviti vsaj tri predmete iz modula Studio, po enega na vsaki ravni.

Vsebina

Modul Studio področja in študente iz več nosilnih modulov povezuje v kohezivno produkcijo, ki temelji na specifičnih temah in je osredotočena na raziskovanje.

Vsak predmet v modulu Studio se ukvarja s specifično nosilno temo, ki je sodobna in relevantna za posamičen semester ter jasno povezana z vsaj dvema področjema programa, kot ga opredeljujejo nosilni moduli.
Glede na to, da temeljijo na nosilnih temah in so naravnani projektno , so predmeti v modulu Studio zasnovani kot "stičišča" dveh ali več nosilnih modulov. To študentom omogoča, da interdisciplinarno razvijejo in izvedejo medijsko usmerjene projekte. Vsak študent lahko svoje znanje kombinira z znanjem kolegov-študentov in tako postane del kontekstualno širšega produkcijskega procesa.

V smislu tem in tematik je vsebina modula Studio odprta in povsem odvisna od specifičnih potreb posamične generacije študentov in njihovih individualnih magistrskih projektov. Glede metodologije je modul Studio najbolj interdisciplinarna kurikularna enota študijskega programa. Gre za kolektiven, zgoščen proces študijske izkušnje, ki je tesno povezan z izvedbo študentovega individualnega nosilnega modula. Študent »raziskuje« širše oziroma povezane kontekste, »opredeljuje« lastne interese na specifičnem področju oziroma področjih, ali pa se »osredotoči« na svoje (magistrsko) projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

 1. »Raziskovanje« (raven rezultatov)
  Prvi semester (4 ECTS)
 • študent raziskuje področje obstoječega oziroma potencialno novega interesa in sodeluje v svoji vlogi,
 • študent razvija vnaprej opredeljene raziskovalne veščine in poglobljeno raziskuje obseg ponujene teme ter se sooča z manjšimi praktičnim nalogami,
 • študentje sodelujejo s kolegi-študenti in mentorji ter združujejo svoje individualne in disciplinarne interese in veščine,
 • ob koncu študent uspešno opravi svojo vlogo pri sodelovanju v primeru/projektu modula Studio.
 1. »Opredeljevanje« (raven rezultatov)
  Drugi semester (4 ECTS)
 • študent izbere na praksi in teoriji temelječ primer/projekt, na voljo v modulu Studio, in s tem opredeli svoje interesno področje ter sodeluje v samostojno opredeljeni vlogi,
 • študent kot odgovor na izbrane teme in metodologije opredeli svoje koncepte in estetike,
 • študent v sodelovanju s kolegi-študenti in mentorji avtonomno kombinira svoje individualne in disciplinarne interese z interesi drugih, in ta proces reflektira,
 • ob koncu študent uspešno zaključi svojo samostojno opredeljeno vlogo pri sodelovanju v primeru/projektu modula Studio.
 1. »Osredotočenje« (raven rezultatov)
  Tretji semester (4 ECTS)
 • študent izbere na praksi in teoriji temelječ primer/projekt, na voljo v modulu Studio; s tem se osredotoči znotraj svojega interesnega področje ter v avtonomno zasnovanem in zaključenem projektu sodeluje v samostojno opredeljeni vlogi,
 • študent se kot odgovor na ponujeno temo ali metodologijo osredotoči na bolj kompleksen samostojno zasnovan projekt in njegovo produkcijo,
 • v kontekstu produkcijskega procesa v modulu Studio študent aktivno usmerja in na koncu reflektira pomen opravljene (samostojno opredeljene) vloge in njenih kompetenc za svoj končni magistrski projekt.

Temeljna literatura in viri

Literatura in viri bodo določeni na podlagi ponujenih tematik v modulu Studio, ki so vsak semester različne.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - redne naloge v skladu z učnim načrtom - končna dokumentacija s predstavitvijo - ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija 30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

(NOTE: Module coordinator acts as a teacher and the “producer” in the students’ production process. According to the chosen topic and its semester long students’ development he/she may invite different experts to collaborate with students, as guest lecturers/artists)