Podiplomski doktorski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Doktorski študijski program Fizika je namenjen študentom, ki želijo raziskovalno delovati na različnih področjih moderne fizike: od proučevanja vesolja do študija lastnosti sodobnih materialov. Raziskovalno delo na eni strani poteka v okviru najpomembnejših mednarodnih kolaboracij na področju astrofizike in kozmologije ter misij vesoljskih agencij Nasa in ESA, na drugi strani pa v tehnološko vrhunsko opremljenih laboratorijih Fakultete za naravoslovje. Študenti spoznajo najnovejša dognanja na področju astrofizike in kozmologije ter atomske in molekularne fizike, numerično modeliranje procesov na zelo različnih velikostnih skalah, eksperimentalne metode v sodobnih raziskavah vesolja, karakterizacijske metode, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov ter še mnogo drugega.

Študijski program:Podiplomski doktorski študijski program Fizika
Študijsko področje:vede o neživi naravi, naravoslovno-matematične vede
Šifra programa:3FI
Stopnja programa:Tretja stopnja doktorski
Ime listine:doktorska diploma
Strokovni naslov:doktorica/doktor znanosti
Okrajšava naslova:dr.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa:prof. dr. Gabrijela Zaharijas
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Na Univerzi v Novi Gorici študijski program tretje stopnje Fizika zaobjema podiplomske študijske aktivnosti z vseh področij fizike s posebnim poudarkom na astrofiziki in kozmologiji, fiziki materialov (raziskave elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov in karakterizacijskih metod na nivoju atomske in molekularne fizike) in fiziki fluidov (numerično modeliranje faznih prehodov v materialih in aerodinamskih površin). Program je močno raziskovalno naravnan in je namenjen študentom z najvišjimi ambicijami, ki bodo po zaključku študija kot samostojni in samoiniciativni raziskovalci soočeni z najzahtevnejšimi nalogami v tako v akademskem kot v gospodarskem okolju.

Temeljni cilji študijskega programa Fizika so izobraziti vrhunske in vsestranske raziskovalce, ki bodo vešči tako teoretske obravnave in numeričnih pristopov k reševanju fizialnih problemov kot tudi eksperimentalnega dela. Študijski program je podlaga za pripravo individualnega študijskega in raziskovalnega programa vsakega posameznega študenta, ki natančne študijske vsebine, zlasti organiziranih oblik, določi skupaj s svojim mentorjem. Večina predmetov je izbirnih in se izvajajo v manjših skupinah. Horizontalna povezava je omogočena z ECTS kreditnim sistemom, ki predvideva izmenjavo predmetov znotraj programov, ki jih izvaja Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in ustreznih akreditiranih programov na drugih univerzah.

Primeri dosedanjih doktorandov študijskega programa Fizika kažejo, da so dobro usposobljeni za uspešno nadaljevanje akademske ali strokovne kariere tako na raziskovalnih institutih in univerzah kot tudi v industriji, doma in v tujini, kar so le nekatere izmed neposrednih možnosti za njihovo bodočo zaposlitev. V več primerih (na primer Sandoz, Fotona) so naši doktorandi v industrijskih razvojnih oddelkih prevzeli najvišje vodstvene funkcije na področju vsebinskih vprašanj razvoja novih tehnologij in izdelkov ter strateških razvojnih usmeritev.

Opis programa

Program tretje stopnje Fizika je doktorski študijski program.

Senat Univerze v Novi Gorici je na 75. seji dne 18. 1. 2017 potrdil podaljšanje študijskega programa Fizika III. stopnje iz sedanjih treh let (180 ECTS) na štiri leta (240 ECTS).

Štiriletni doktorski program smo začeli izvajati v študijskem letu 2017/2018.

Študentje, ki so trenutno vpisani na dosedanji triletni študijski program, nadaljujejo in zaključijo študij na triletnem programu.

Doktorski študijski program Fizika je namenjen študentom, ki si želijo ustvariti zalogo znanja na področju lastnosti sodobnih materialov in karakterizacijskih metod, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov na nivoju atomske in molekularne fizike in numeričnih metod za modeliranje procesov, ki uravnavajo fazne prehode v materialih in fizike visokih energij, ki se navezuje na sodobno kozmologijo in astrofiziko osnovnih delcev.

Opis programa

Sprememba: Podaljšanje doktorskega študija na 4 leta (januar 2017)

Informacije za študente

Mentorji

Formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije

Vzorec prošnje za odobritev teme disertacije

Kreditni sistem študija

Program Fizika je zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost sistema študija zagotavlja kreditni sistem ECTS, ki omogoča prehodnost študentov med posameznimi fakultetami in univerzami. Zaradi tega so možnosti vključevanja študentov predlaganega programa na tuje fakultete, saj omogočajo študentom študij posameznih predmetov, semestrov ali letnikov v tujini.

Možnost zaposlovanja

Diplomanti doktorskega študijskega programa Fizika se bodo lahko zaposlili v raziskovalnih institutih in univerzah, kjer bodo sledili akademsko znanstveno kariero na področju fizikalnih znanosti. V industrijskih razvojnih oddelkih bodo prevzemali najvišje vodstvene funkcije na področju vsebinskih vprašanj razvoja novih tehnologij in izdelkov in strateških usmeritev podjetja.

Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom

Študentom se v procesu izobraževanja na tretji stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Fizika.

Znanja pridobljena v okviru vseživljenskega učenja na študijskem programu Fizika se priznajo v celoti brez omejitve skupnega števila ECTS, v kolikor so predmeti v skladu s predmetnikom študija druge stopnje in/ali v skladu z določenimi dodatnimi študijskimi obveznostmi.

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Fizika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje.
  • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Izvajanje predmetov po letnikih

1. letnik
Seminar 6 ECTS
Izbirne vsebine 24 ECTS
Raziskovalno delo I 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
2. letnik
Raziskovalno delo II 30 ECTS
Izbirne vsebine 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
3. letnik

(Za 3. letni študijski program)

Raziskovalno delo III 30 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
3. letnik

(Za 4. letni študijski program)

Raziskovalno delo III 60 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
4. letnik

(Za 4. letni študijski program)

Raziskovalno delo IV 30 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.
V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30ECTS).

Določbe o prehodih med programi

Horizontalni prehodi na študijski program Fizika so možni samo z drugih podiplomskih študijskih programov s področja fizike skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 240 ECTS.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študijskega programa Fizika je izobraziti vrhunske znanstvenike, ki bodo vešči eksperimentalnega dela na različnih področjih fizike. Njihova kariera bo povezana z najzahtevnejšimi nalogami v raziskovalnih institutih in univerzah.

Študij temelji na delu v raziskovalni skupini s poudarkom na določenem raziskovalnem področju, kar zagotavlja napredek znanja na tem področju. Študentu je dodeljen mentor, ki nadzoruje njegov napredek, tako pri opravljanju izpitnih zahtev, kot pri raziskovalnem delu. Glavni cilj predmetov je, da študentom zagotovijo tako teoretično in kot praktično znanje, ki ga potrebujejo pri raziskovalnem delu.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo I 900 30
Seminar 180 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
*Praktikum iz vrstičnega elektronskega mikroskopa 180 6
*Sodobne smeri v kozmologiji 360 12
*Teorija grup 180 6
Astrofizika osnovnih delcev 360 12
Fizika atmosfere 270 9
Izbrana poglavja iz biofizike 180 6
Izbrana poglavja iz molekularnih spektroskopij 180 6
Izbrana poglavja iz nanoznanosti 270 9
Izbrana poglavja iz statistične fizike 180 6
Jedrska magnetna resonanca v trdnem 180 6
Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti 180 6
Kemija trdnega stanja 360 12
Komuniciranje v znanosti 180 6
Kristalografija 180 6
Modifikacija površin z radikali 180 6
Sodobna astrofizika 360 12
Sodobne eksperimentalne metode v astrofiziki osnovnih delcev 360 12
Sodobne smeri v fiziki osnovnih delcev 180 6
Strukturna analiza materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo 270 9
Uvod v diskretizacijske metode 180 6
Znanost o površinah 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo II 900 30
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
*Praktikum iz vrstičnega elektronskega mikroskopa 180 6
*Sodobne smeri v kozmologiji 360 12
*Teorija grup 180 6
Astrofizika osnovnih delcev 360 12
Fizika atmosfere 270 9
Izbrana poglavja iz biofizike 180 6
Izbrana poglavja iz molekularnih spektroskopij 180 6
Izbrana poglavja iz nanoznanosti 270 9
Izbrana poglavja iz statistične fizike 180 6
Jedrska magnetna resonanca v trdnem 180 6
Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti 180 6
Komuniciranje v znanosti 180 6
Kristalografija 180 6
Modifikacija površin z radikali 180 6
Sodobna astrofizika 360 12
Sodobne eksperimentalne metode v astrofiziki osnovnih delcev 360 12
Sodobne smeri v fiziki osnovnih delcev 180 6
Strukturna analiza materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo 270 9
Uvod v diskretizacijske metode 180 6
Znanost o površinah 180 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo III 1800 60

4. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Disertacija. 900 30
Raziskovalno delo IV. 900 30