Speleogeneza

Cilji in kompetence

Kraškemu površju je enakovredno kraško podzemlje, katerega bistveni del so kraške jame. Za samo poznavanje jam in tudi drugih dogajanj v kraškem podzemlju je bistvenega pomena poznavanje nastanka kraških jam, to je speleogeneze. Študent, ki dobro pozna osnovne zakonitosti speleogeneze, laže predvidi razvoj celotnega kraškega ozemlja in ovrednoti pomen jam v zvezi s temi procesi. Poznavanje speleogeneze je zelo pomembno za to, da dobi študent pravo predstavo o kompleksnosti krasa, dogajanju v njem in o njegovem razvoju, v tem primeru o povezanosti dogajanj na kraškem površju s tistimi v podzemlju. Na podlagi poznavanja speleogeneze je študent usposobljen strokovne presoje o prevotljenosti kraškega sveta, o tipu jam in njihovem poteku za potrebe raznih del na krasu (npr. gradnja komunikacij). Poseben primer so epifreatične in hipogene jame, ki kažejo na posebne razmere v kraškem podzemlju in na posebna dogajanja med njihovim nastankom oziroma razvojem in so zato pomemben pokazatelj podzemeljski posebnosti določenega kraškega ozemlja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Osnovne nastanka in razvoja kraške jame
• Proces nastanka in razvoja epifreatične jame
• Epifreatične jamske oblike (erodiranje in odlaganje)
• Strukturne razmere za nastanek hipogene jame
• Hipogeni speleogenetski procesi (v freatični coni, kondenzna korozija)
• Tloris hipogenih jam
• Tipologija hipogenih jamskih oblik

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada dejavnike razvoja jam v različnih okoljih in je na osnovi jamskih oblik, geometrije jam in sedimentov, za določen primer sposoben določiti okolje in zaporedje speleogenetskih faz.

Temeljna literatura in viri

• Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester. Katalog E-gradivo
• Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, Dayton, Ohio.
• Bögli, Alfred, 1980: Karst hydrology and physical speleology.- Springer, Berlin. E-gradivo
• Choppy, Jacques, 1996: Karst et creusement karstique.- Synthèses spéléologiques et karstiques, Spéléo-Club de Paris, 1.partie, 63 pp, Paris.
• Gabrovšek, F. (Ed.), 2002: Evolution of Karst: from Prekarst to Cessation. 448 str., Založba ZRC, Ljubljana. Katalog
• Gillieson, David, 1996: Caves: Processes, Development and Management.- Blackwell Publishers, XI + 324, Oxford.E-gradivo
• Klimchouk, A. & D. C. Ford & A. N. Palmer & W. Dreybrodt (Eds.), 2000: Speleogenesis. NSS, Huntsville. E-gradivo
• Renault, Philippe, 1970: La formation des cavernes.- Que sais-je?, No. 1400, PUF, 126 pp, Paris.
• Zapiski predavanj in gradiva, ki jih zagotovi predavatelj

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (100%) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja.

Reference nosilca

Redni profesor geografije

Bibliografija:

COLUMBU A., AUDRA P., GÁZQUEZ F., D’ANGELI I.M., BIGOT J.Y., KOLTAI G., CHIESA R., YU T.L., HU H.M., SHEN C.C., CARBONE C., HERESANU V., NOBÉCOURT J.C. & DE WAELE J. 2021 - A hypogenic cave system with late-stage condensation-corrosion and epigenic overprinting (Toirano, Liguria, Italy). Geomorphology, 376, 20 p., DOI

AUDRA P. 2017 - Hypogenic caves in France. In: KLIMCHOUK A., PALMER A.N., AUDRA P., DE WAELE J., AULER A. (ED.) - Hypogene Karst Regions and Caves of the Word. Springer, New York, 61-83. DOI

AUDRA P. & PALMER A.N. 2015 - Research frontiers in speleogenesis. Dominant processes, hydrogeologic conditions and resulting cave pattern. Acta Carsologica, 44, 3, 315-348. DOI

DE WAELE, GUTIERREZ F. & AUDRA P. 2015 — Karst geomorphology: from hydrological functioning to palaeoenvironmental reconstructions. Geomorphology, 229, 1-2. DOI

AUDRA P. & PALMER A. N. 2013 — The vertical dimension of karst. Controls of vertical cave pattern. In: Shroder J. (Ed. in chief), Frumkin, A. (Ed.) – Treatise on Geomorphology, vol. 6 (Karst Geomorphology), 186-206. Academic Press, San Diego, CA. DOI