Speleogeneza

Cilji in kompetence

Kraškemu površju je enakovredno kraško podzemlje, katerega bistveni del so kraške jame. Za samo poznavanje jam in tudi drugih dogajanj v kraškem podzemlju je bistvenega pomena poznavanje nastanka kraških jam, to je speleogeneze. Študent, ki dobro pozna osnovne zakonitosti speleogeneze, laže predvidi razvoj celotnega kraškega ozemlja in ovrednoti pomen jam v zvezi s temi procesi. Poznavanje speleogeneze je zelo pomembno za to, da dobi študent pravo predstavo o kompleksnosti krasa, dogajanju v njem in o njegovem razvoju, v tem primeru o povezanosti dogajanj na kraškem površju s tistimi v podzemlju. Na podlagi poznavanja speleogeneze je študent usposobljen strokovne presoje o prevotljenosti kraškega sveta, o tipu jam in njihovem poteku za potrebe raznih del na krasu (npr. gradnja komunikacij). Poseben primer so epifreatične in hipogene jame, ki kažejo na posebne razmere v kraškem podzemlju in na posebna dogajanja med njihovim nastankom oziroma razvojem in so zato pomemben pokazatelj podzemeljski posebnosti določenega kraškega ozemlja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Osnovne nastanka in razvoja kraške jame
• Proces nastanka in razvoja epifreatične jame
• Epifreatične jamske oblike (erodiranje in odlaganje)
• Strukturne razmere za nastanek hipogene jame
• Hipogeni speleogenetski procesi (v freatični coni, kondenzna korozija)
• Tloris hipogenih jam
• Tipologija hipogenih jamskih oblik

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada dejavnike razvoja jam v različnih okoljih in je na osnovi jamskih oblik, geometrije jam in sedimentov, za določen primer sposoben določiti okolje in zaporedje speleogenetskih faz.

Temeljna literatura in viri

  • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester. Katalog E-gradivo
  • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, Dayton, Ohio. Katalog
  • Bögli, Alfred, 1980: Karst hydrology and physical speleology.- Springer, Berlin. E-gradivo
  • Choppy, Jacques, 1996: Karst et creusement karstique.- Synthèses spéléologiques et karstiques, Spéléo-Club de Paris, 1.partie, 63 pp, Paris.
  • Gabrovšek, F. (Ed.), 2002: Evolution of Karst: from Prekarst to Cessation. 448 str., Založba ZRC, Ljubljana. Katalog
  • Gillieson, David, 1996: Caves: Processes, Development and Management.- Blackwell Publishers, XI + 324, Oxford.Katalog E-gradivo
  • Klimchouk, A. & D. C. Ford & A. N. Palmer & W. Dreybrodt (Eds.), 2000: Speleogenesis. NSS, Huntsville. E-gradivo
  • Renault, Philippe, 1970: La formation des cavernes.- Que sais-je?, No. 1400, PUF, 126 pp, Paris.
  • Zapiski predavanj in gradiva, ki jih zagotovi predavatelj

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (100%) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja.

Reference nosilca

Redni profesor geografije

Bibliografija:

AUDRA P. & AL KINDI M. 2023 – Fire-set mining in an ancient lead mine: Khaf Al Laasif, Al 'Āmrāt, Oman, Arabian Journal of Geosciences, 16, 454, DOI
AUDRA P., HERESANU V., BARRIQUAND L., EL KADIRI BOUTCHICH M., JAILLET S., PONS-BRANCHU E., BOSÁK P., CHENG H., EDWARDS R.L. & RENDA M. 2021 - Bat guano minerals and mineralization processes in Chameau Cave, Eastern Morocco. International Journal of Speleology, 50, 1, 91-109, DOI
AUDRA P., BIGOT J.Y. & NOBECOURT J.C. 2020 - Hydrologie du karst en bande nummulitique du système de la Lare (Saint-Benoît, Alpes-de-Haute-Provence). Interprétation de traçages et de suivis hydrologiques. Karstologia, 76, 25-32
AUDRA P., DE WAELE J., BENTALEB I., CHRONAKOVA A., KRISTUFEK V., D’ANGELI I.M., CARBONE C., MADONIA G., VATTANO M., SCOPELLITI G., CAILHOL D., VANARA N., TEMOVSKI M., BIGOT J.Y., NOBECOURT J.C., GALLI E., RULL F. & SANZ-ARRANZ A. 2019 - Guano-related phosphates-rich minerals in European caves. International Journal of Speleology, 48, 1, 75-105. DOI
AUDRA P., BOSAK, GAZQUEZ F., CAILHOL D., SKALA R., LENKA L., JONASOVA Š., FRUMKIN A., KNEZ M., SLABE T., ZUPAN-HAJNA N., AL-FARRAJ AL-KITBI A. 2017 - Bat urea minerals in arid environment. New cave mineral (Allantoin) from Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International Journal of Speleology, 46, 1, 81-92. DOI