Podiplomski doktorski študijski program Materiali

Interdisciplinarni podiplomski doktorski študijski program Materiali povezuje ekspertna znanja iz fizike, kemije, kemijskega inženirstva in teoretične kemije. Namenjen je študentom, ki želijo pridobiti vrhunske raziskovalne kompetence in znanja na področjih razvoja različnih novih vrst funkcionalnih materialov. Študij je zasnovan celostno, od sinteze in karakterizacije materialov, razumevanje odnosa med strukturo, lastnostmi materiala in njegovim delovanjem, do razvoja materiala na industrijsko skalo. Posebna pozornost je pri študiju namenjena razvoju novih materialov za uporabno v energijskih in okoljskih tehnologijah za potrebe industrijskega razvoja. Študenti so vključeni v raziskovalno delo laboratorijev in centrov iz področja materialov na UNG in v partnerskih raziskovalnih inštitucijah, kot je Kemijski inštitut v Ljubljani, s katerim tesno sodelujemo pri izvedbi programa.

Študijski program:Podiplomski doktorski študijski program Materiali
Študijsko področje:Naravoslovno-matematične vede
Šifra programa:3MAT
Stopnja programa:Tretja stopnja doktorski
Ime listine:doktorska diploma
Strokovni naslov:doktorica/doktor znanosti
Okrajšava naslova:dr.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa:prof. dr. Nataša Novak Tušar
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Podiplomski doktorski študijski program Materiali je usmerjen interdisciplinarno, raziskovalno in k potrebam industrijskega razvoja. Omogoča pridobitev znanj in veščin za oblikovanje različnih osnovnih tipov materialov od njihove sinteze do karakterizacije in razumevanja odnosa med strukturo, lastnostmi materiala ter njegovim delovanjem. Program traja štiri leta (240 ECTS) in omogoča tudi pridobitev znanj in veščin za razvoj materialov, uporabnih v energijskih in okoljskih tehnologijah.

Temeljni cilj podiplomskega doktorskega študijskega programa Materiali je izobraziti vrhunske in vsestranske raziskovalce, ki bodo vešči tako teoretske obravnave ter numeričnih pristopov k razumevanju odnosa med strukturo in lastnostmi materiala kot tudi eksperimentalnega dela, karakterizacije in načrtovanja oblikovanja ter razvoja materialov za ciljno uporabo. Organizirane oblike študija na študijskem programu so podlaga za pripravo individualnega študijskega in raziskovalnega programa za vsakega posameznega študenta, ki natančne študijske in raziskovalne vsebine določi skupaj s svojim mentorjem. Horizontalna povezava je omogočena s kreditnim sistemom ECTS, ki doktorskim študentom dovoljuje izbiro predmetov tudi iz drugih doktorskih programov Fakultete za podiplomski študij (FPŠ) Univerze v Novi Gorici (UNG) in ustreznih akreditiranih doktorskih programov na drugih univerzah, skladno s pravili FPŠ.

Študenti bodo vpeti v raziskovalno delo laboratorijev in centrov Univerze v Novi Gorici ter raziskovalnih laboratorijev partnerskih raziskovalnih ustanov, kot je Kemijski inštitut in Inštitut Jožef Stefan v Ljubljani. Izvajalci programa Materiali iz UNG in omenjenih partnerskih ustanov so s svojim raziskovalnim delom na področju oblikovanja in razvoja različnih tipov materialov ter na področju uporabe in razvoje karakterizacijskih metod prepoznavni v svetovnem merilu.
Diplomanti doktorskega študija Materiali bodo po končanem študiju sposobni samostojno izvajati načrtovanje in razvoj različnih tipov materialov za ciljno uporabo. Ustrezna znanja in kompetence bodo med drugim pridobili tudi z raziskovalnim delom v raziskovalnih laboratorijih s sodobno eksperimentalno opremo in tehnologijami ter prek sodelovanja z mednarodno uveljavljenimi raziskovalci, kar je zagotovilo za konkurenčnost diplomantov na svetovnem trgu znanja. S pridobljenimi teoretičnimi in praktičnimi znanji ter kompetencami bodo lahko uspešno nadaljevali raziskovalno delo na univerzah, inštitutih in razvojnih oddelkih v industriji tako v Sloveniji kot v tujini.

Vpisni pogoji

Na podiplomski doktorski študijski program Materiali se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 1. študijski program druge stopnje;
 2. dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 3. enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 4. dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 5. izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Za vpis na doktorski študijski program Materiali predvidevamo 15 vpisnih mest.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom

Študentom se v procesu izobraževanja na tretji stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Materiali.

Znanja pridobljena v okviru vseživljenskega učenja na študijskem programu Materiali se priznajo v celoti brez omejitve skupnega števila ECTS, v kolikor so predmeti v skladu s predmetnikom študija druge stopnje in/ali v skladu z določenimi dodatnimi študijskimi obveznostmi.

Priznavanja kreditnih točk ECTS na doktorskem programu Materiali pridobljenih izven programa

Študent, vpisan na katerikoli doktorski program tretje stopnje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, lahko med študijem opravi izbirni del organiziranih oblik študijskih obveznosti tudi izven študijskega programa:

 1. Študent lahko izbere izbirne predmete na drugih študijskih programih v okviru FPŠ v
  skupnem obsegu do 30 kreditnih točk ECTS.
 2. V okviru te izbirnosti (do 30 ECTS) lahko študent izbere tudi predmete v okviru drugih akreditiranih doktorskih programov na drugih univerzah v Sloveniji ali v tujini, vendar največ v obsegu 24 ECTS, kar je 40% od 60 ECTS, predvidenih za organizirane oblike študija. Od teh 24 ECTS lahko študent v okviru izbirnih vsebin pridobi nekatera znanja tudi na poletnih šolah ali na drugih programih, ki nimajo učnih enot ovrednotenih po sistemu ECTS, vendar največ v obsegu 10 ECTS, kar je obseg proste izbirnosti, zakonsko predvidene za organizirane oblike študija.

Pogoji za napredovanje po programu

Študij je organiziran v štirih letnikih, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, skupno torej 240 ECTS.

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 48 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije. Prošnjo obravnava in odobri Senat UNG ter imenuje tričlansko komisijo in enega ali dva mentorja. Postopki so določeni v enotnih pravilih FPŠ, ki veljajo za vse doktorske programe na FPŠ UNG (Formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije).

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz drugega letnika in imeti opravljene vse obveznosti (60 ECTS) za prvi letnik. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

Za napredovanje v četrti letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz tretjega letnika. Pogoj za vpis v četrti letnik je torej zbranih 180 ECTS.

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).
V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima za rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Senat Univerze v Novi Gorici je na svoji 47. redni seji dne 7. novembra 2012 sklenil, da se dopolnijo Pogoji za pristop k zagovoru disertacije na doktorskih študijskih programih Fakultete za podiplomski študij, kot sledi:

 1. Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjeni z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico. Navedeni pogoji za pristop k zagovoru disertacije se upoštevajo tudi v postopku priznavanja kreditnih točk ECTS za študijske vsebine, ki jih je študent opravil pred vpisom na doktorski program na FPŠ. Priznavajo se torej lahko le tisti predmeti, pri katerih je študent dosegel vsaj 70% maksimalne ocene, to je vsaj oceno 8 po v Sloveniji veljavni ocenjevalni lestvici 1 do 10.
 2. Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu predložiti en znanstveni članek s področja svojih raziskav, ki jih je opravil v okviru doktorskega študijskega programa.

Določbe o prehodih med programi

Horizontalni prehodi na doktorski študijski program Materiali so mogoči samo z drugih (podiplomskih) doktorskih študijskih programov s področja materialov, kemije, fizike, inženirstva in sorodnih področji, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti se lahko v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk, če so kompetence, pridobljene na takem programu, ustrezne za doktorski študijski program Materiali. O priznanju predhodno pridobljenih kompetenc odloča senat UNG na podlagi strokovnega predloga, ki ga podata znanstveni svet doktorskega programa in direktor doktorskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 240 ECTS.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj podiplomskega doktorskega študijskega programa Materiali je izobraziti vrhunske in vsestranske raziskovalce, ki bodo vešči tako teoretske obravnave ter numeričnih pristopov k razumevanju odnosa med strukturo in lastnostmi materiala kot tudi eksperimentalnega dela, karakterizacije in načrtovanja oblikovanja ter razvoja materialov za ciljno uporabo.

Študij temelji na delu v raziskovalni skupini s poudarkom na določenem raziskovalnem področju, kar zagotavlja napredek znanja na tem področju. Študentu je dodeljen mentor, ki nadzoruje njegov napredek, tako pri opravljanju izpitnih zahtev, kot pri raziskovalnem delu. Glavni cilj predmetov je, da študentom zagotovijo tako teoretično in kot praktično znanje, ki ga potrebujejo pri raziskovalnem delu.

Kreditni sistem študija

Program podiplomskega doktorskega študijskega programa Materiali je zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost sistema študija zagotavlja kreditni sistem ECTS, ki omogoča prehodnost študentov med posameznimi fakultetami in univerzami. Zaradi tega so možnosti vključevanja študentov predlaganega programa na tuje fakultete, saj omogočajo študentom študij posameznih predmetov, semestrov ali letnikov v tujini.

Možnost zaposlovanja

Diplomanti doktorskega študijskega programa Materiali bodo po končanem študiju sposobni samostojno izvajati načrtovanje in razvoj različnih tipov materialov za ciljno uporabo. S pridobljenimi teoretičnimi in praktičnimi znanji ter kompetencami bodo lahko uspešno nadaljevali raziskovalno delo na univerzah, inštitutih in razvojnih oddelkih v industriji tako v Sloveniji kot v tujini.

Izvajanje predmetov po letnikih

1. letnik
Seminar 6 ECTS
Izbirne vsebine 24 ECTS
Raziskovalno delo I 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
2. letnik
Raziskovalno delo II 30 ECTS
Izbirne vsebine 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
3. letnik
Raziskovalno delo III 60 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
4. letnik
Raziskovalno delo IV 30 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

Predmetnik refresh

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo I 900 30
Seminar 180 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
*Praktikum iz vrstičnega elektronskega mikroskopa 180 6
*Večnivojsko modeliranje materialov in inženirstvo 270 9
Biokataliza: kemijska fizika encimskih reakcij 270 9
Izbrana poglavja iz molekularnih spektroskopij 180 6
Izbrana poglavja iz nanomaterialov 270 9
Izbrana poglavja iz nanoznanosti 270 9
Jedrska magnetna resonanca v trdnem 180 6
Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti 180 6
Kemija trdnega stanja 360 12
Komuniciranje v znanosti 180 6
Kovinsko-organski porozni materiali 270 9
Kristalografija 180 6
Kvantna kemija: teorija gostotnega funkcionala 180 6
Materiali kot katalizatorji za pretvorbe ogljikovodikov 270 9
Materiali kot katalizatorji za čiščenje vode in zraka 270 9
Materiali za elektrokemijske naprave 270 9
Materiali za prevleke 270 9
Napredni funkcionalni materiali 270 9
Nizkodimenzionalni materiali 270 9
Presevna elektronska mikroskopija 270 9
Sodobne smeri v polimerni znanosti 270 9
Strukturna analiza materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo 270 9
Znanost o površinah 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo II 900 30
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
*Praktikum iz vrstičnega elektronskega mikroskopa 180 6
*Večnivojsko modeliranje materialov in inženirstvo 270 9
Biokataliza: kemijska fizika encimskih reakcij 270 9
Izbrana poglavja iz molekularnih spektroskopij 180 6
Izbrana poglavja iz nanomaterialov 270 9
Izbrana poglavja iz nanoznanosti 270 9
Jedrska magnetna resonanca v trdnem 180 6
Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti 180 6
Kemija trdnega stanja 360 12
Komuniciranje v znanosti 180 6
Kovinsko-organski porozni materiali 270 9
Kristalografija 180 6
Kvantna kemija: teorija gostotnega funkcionala 180 6
Materiali kot katalizatorji za pretvorbe ogljikovodikov 270 9
Materiali kot katalizatorji za čiščenje vode in zraka 270 9
Materiali za elektrokemijske naprave 270 9
Materiali za prevleke 270 9
Napredni funkcionalni materiali 270 9
Nizkodimenzionalni materiali 270 9
Presevna elektronska mikroskopija 270 9
Sodobne smeri v polimerni znanosti 270 9
Strukturna analiza materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo 270 9
Znanost o površinah 180 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo III 1800 60

4. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Disertacija 900 30
Raziskovalno delo IV 900 30