Podiplomski doktorski študijski program Znanosti o okolju

Študijski program:Podiplomski doktorski študijski program Znanosti o okolju
Študijsko področje:Znanosti o okolju
Šifra programa:3OK
Stopnja programa:Tretja stopnja doktorski
Ime listine:doktorska diploma
Strokovni naslov:doktor znanosti / doktorica znanosti
Okrajšava naslova:dr.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa:prof. dr. Sonja Lojen
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja neustrezno sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno in tehniško usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, ekonimisti, pravniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Zato je temeljni namen študija po predlaganem programu izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem. V svetu je tovrsten študij uveljavljen tako na univerzitetni kot tudi na podiplomski ravni.

Pri raziskovalnem delu med študijem se študenti lahko usmerijo v proučevanje temeljnih pojavov in kemijskih procesov v okolju, razvoju in izboljševanju tehnologij za zmanjševanje obremenjevanja okolja, kot tudi izkoriščanju obnovljivih virov enegrije ter razvoju in uvajanju novih tehnik zaznavanja onesnaževal v okolju. Poleg tega, se študenti lahko posvetijo tudi raziskavam vpliva človekovih dejavnosti na naravno okolje in kvaliteto bivanja človeka v njem, preučujejo zdravstvene, socialne in ekonomske posledice sprememb v okolju itd.

Študijski program sestavljajo: obvezni predmet (seminar s področja znanosti o okolju), prosti izbirni predmeti (s področja raziskovanja atmosfere, hidrosfere ali tal ter varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti), obvezno raziskovalno delo in izdelava doktorske disertacije.

Doktorski študijski program Znanosti o okolju je namenjen predvsem kandidatom, ki so zaključili: študijski program druge stopnje s področja naravoslovja, biotehnologije, tehnike ali medicine; študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (če je ovrednoten z 240 KT s področja naravoslovja, biotehnologije, tehnike ali medicine); ali izobraževanje v tujini, enakovredno zgoraj navedenim programom.

Opis programa

Znanosti o okolju je podiplomski doktorski študijski program.
Študij poteka v angleškem jeziku.

Senat Univerze v Novi Gorici na 75. seji dne 18. 1. 2017 potrdil podaljšanje študijskega programa Znanosti o okolju III. stopnje iz sedanjih treh let (180 ECTS) na štiri leta (240 ECTS).

Štiriletni doktorski program smo začeli izvajati v študijskem letu 2017/2018.

Študentje, ki so trenutno vpisani na dosedanji triletni študijski program, nadaljujejo in zaključijo študij na triletnem programu.

Pri raziskovalnem delu med študijem se študenti lahko usmerijo v proučevanje temeljnih pojavov v okolju. kot tudi izboljševanju tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja, ter razvoju in uvajanju novih tehnik zaznavanja onesnaževal v okolju. Poleg naravoslovno-tehničnih vsebin pa se študenti lahko posvetijo raziskavam vpliva človekovih aktivnosti na naravno okolje in kvaliteto bivanja človeka v njem, preučujejo posledice sprememb v okolju v prihodnosti itd.

Opis programa

Znanstveni svet - študijski program Znanosti o okolju

Mentorji

Sprememba: Podaljšanje doktorskega študija na 4 leta (januar 2017)

Vpisni pogoji

Na podiplomski doktorski študijski program Znanosti o okolju se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje;
 • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega doktorskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Pogoji za napredovanje

 • V prvem letniku mora študent opraviti: Sodobne smeri v znanosti o okolju (30 ECTS) in Raziskovalno delo I (30 ECTS). / (Za 3 in 4 letni študijski program)
  V prvem letniku študent vloži prošnjo za odobritev argumentacije.

Pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih 60 ECTS.

 • V drugem letniku mora študent opraviti: Raziskovalno delo II (30 ECTS) in Izbirne predmete (30 ECTS). / (Za 3 in 4 letni študijski program)
  V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih 120 ECTS.

 • V tretjem letniku se študent v celoti posveti Raziskovalnem delu III (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS). / (Za 3 letni študijski program)
 • V tretjem letniku se študent v celoti posveti Raziskovalnem delu 3 (60 ECTS). / (Za 4 letni študijski program)

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS). / (Za 4 letni študijski program)

 • V četrtem letniku se študent v celoti posveti Raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Skupno mora študent zbrati 240 ECTS. / (Za 4 letni študijski program)

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljšanje roka za zaključek študija

Ponavljanje letnika ni možno. Študentom, ki ne uspejo zaključiti študija v treh letih lahko Znanstveni svet Podiplomskega doktorskega študijskega programa Znanosti o okolju odobri zaključek študija tudi po treh letih, pri tem pa preveri aktualnost vsebin predmetov, ki jih je študent poslušal med študijem.

Določbe o prehodih med programi

Horizontalni prehodi na Podiplomski doktorski študijski program Znanosti o okolju so možni z drugih doktorskih programov s področja naravoslovja, tehnike, biotehnologije in medicine, skladno z zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študiju programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Študent lahko dvigne temo doktorske disertacije, ko ima opravljen obvezni seminar. Temo študentu na osnovi vloge odobri senat, ki tudi določi komisijo za zagovor. S pozitivno oceno disertacije in njenega zagovora študent zaključi študij.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu predložiti en znanstveni članek s področja svojih raziskav, ki jih je opravil v okviru doktorskega študijskega programa. Članek mora biti pripravljen v enem izmed razširjenih tujih jezikov in poslan ali sprejet v objavo v mednarodni znanstveni reviji s faktorjem vpliva.

Študentom, ki opravijo vse obveznosti po tem programu podeli Univerza v Novi Gorici doktorat znanosti, ki je javna listina.

Temeljni cilji študija

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, odvetniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Zato je v svetu tovrsten študij uveljavljen tako na podiplomski kot tudi na univerzitetni ravni. Temeljni namen študija po predlaganem programu je izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem.