Mentorji

Znanosti o okolju (III. stopnja)

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Prof. dr. Anton Brancelj

Raziskovalna področja: ekologija podzemnih vod, limnologija nižinskih in visokogorskih jezer, zooplankton, biodiverziteta, jamska biologija

E: anton.brancelj@nib.si
W: Osebna stran

Prof. dr. Mladen Franko

Raziskovalna področja: razvoj in uporaba novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije za detekcijo težkih kovin in njihovih zvrsti ter organskih spojin po kromatografski ločbi in v kombinaciji s pretočno injekcijsko analizo in mikrofluidnimi tehnikami; uporaba bioanalitskih metod in laserske detekcije za ugotavljanje prisotnosti toksičnih in bioaktivnih snovi v okolju, bioloških vzorcih in nekaterih živilih; raziskave fotokemijske razgradnje organskih polutantov v okolju in s tem povezane oksičnosti

E: mladen.franko@ung.si
W: Osebna stran

Izr. prof. dr. Dorota Korte

Raziskovalna področja: karakterizacija materialov, fototermični učinek, fototermične meritve in metodologija, opto-termične lasnosti, geometrična optika, propagacija žarkov v nehomogenih medijah

E: dorota.korte@ung.si
W: Osebna stran

Prof. dr. Ario de Marco

E: ario.demarco@ung.si
W: Osebna stran

Doc. dr. Martina Bergant Marušič

Raziskovalno področje: Raziskave humanih virusov papiloma; tehnologija priprave p
sevdovirusnih delcev in raziskave poteka virusnih infekcij; Celični imunski odziv na inficirane in maligne celice; biologija dendritičnih celic; imunoterapija rakavih obolenj; ugotavljanje antibakterijskih lastnosti fotokatalitskih tankih prevlek na osnovi TiO2; genotoksičnost in citotoksičnost nanodelcev in drugih onesnažil iz okolj

E: martina.bergant@ung.si
W: Osebna stran

Prof. dr. Valentina Turk

Raziskovalno področje: Vloga mikrobov v biogeokemičnih ciklih obalnih voda; interakcije med mikrobi in drugimi mokrskimi organizmi; odzivi mikrobov na onesnaženje

E: Valentina.Turk@nib.si
W: Osebna stran

Prof. dr. Andrej Kržan

Raziskovalno področje: Trajnostni vidiki polimerov in plastike; uporaba mikrovalov v kemiji; protonsko prevodne membrane; molekularno modeliranje

E: andrej.krzan@ki.si
W: Osebna stran