Raziskovalno delo I

Cilji in kompetence

Študent / študentka opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta / študentke pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:

• Pregled izbranega raziskovalnega področja.
• Umestitev študentovih raziskav v širši kontekst in določitev raziskovalnih ciljev.
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za prvi letnik.
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času prvega leta študija.
• Kritični pregled planiranih raziskav za drugo študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem letu.

Študent pripravi 20-30 strani dolgo poročilo o delu in preliminarnih rezultatih mednarodni komisiji za oceno doktorske naloge, kar nato pred isto komisijo tudi ustno zagovarja.

Predvideni študijski rezultati

Študent / študentka pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Izbira literature je vezana na ožje področje študentovega dela, katere izbiro potrdi mentor.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: •pregled izbranega raziskovalnega področja, •cilje raziskovalnega dela •plan raziskovalnega dela za drugi in tretji letnik in predvideni rezultati.

Reference nosilca

Habilitacija za ustrezno področje na Univerzi v Novi Gorici