Postopki optimizacije v varstvu okolja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti trajnostne industrijske sisteme in njihovo umeščenost v družbeni sistem. Prikazani so problemi in potencialne rešitve onesnaževanja okolja na splošno in na primerih specifičnih industrijskih procesov. S poudarkom na tehnologiji kot viru problemov, kot tudi možnih rešitev, podaja predmet pregled širokega spektra industrijskih dejavnosti.
Pri predmetu študenti razvijejo sposobnost celovitega in trajnostnega pristopa k problematiki zmanjšanja negativnih vplivov sodobnih tehnologij na okolje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje slovenskega ali angleškega jezika.

Vsebina

Predmet obravnava povezavo družbenih in tehnoloških sistemov v biosferi, trajnostne industrijske sisteme, pretok snovi in energije v industrijskih sistemih, ekonomske načine za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zmanjšanje onesnaževanja pri izvoru, zmanjšanje porabe energije, koncepte in principe čistih tehnologij, nekatere primere čistejših tehnologij, oblikovanje okolju prijaznih izdelkov, trajnostni razvoj.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo znali sistematično oceniti in celovito razumeti kompleksnost povezave industrijskih in družbenih sistemov v enovito biosfero. Razumeli bodo pomen harmonizacije okoljskega, ekonomskega in socialnega vidika razvoja industrijskih procesov. Na osnovi sistemskega pristopa in predstavljenih primerov dobre prakse bodo znali oceniti šibke točke in pristopiti k optimiranju proizvodnih procesov in izdelkov v celotnem življenjskem ciklu.

Temeljna literatura in viri

  • T. E. Graedel in B. R. Allenby: Industrial Ecology, Prentice Hall, 1995. Katalog
  • T. T. Shen: Industrial Pollution Prevention, Springer – Verlag, 1995.
  • William McDonough and Michael Braungart (2013). The Upcycle: Beyond Sustainability - Designing for Abundance. North Point Press. Katalog
  • Dora Lee (2011). Biomimicry: Inventions Inspired by Nature. Kids Can Press.
  • Brian Walker and David Salt (2006). Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Island Press. E-gradivo
  • The International Society for Industrial Ecology, 2014. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Skupinski projekt z ustno predstavitvijo in diskusijo (30 %), poročilo z znanstvenega večera (10 %), analiza člankov (10 %), pisni izpit (50 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje strojništva na Univerzi v Novi Gorici.

GJERKEŠ, Henrik, MALENŠEK, Jože, SITAR, Anže, GOLOBIČ, Iztok. Product identification in industrial batch fermentation using a variable forgetting factor. Control engineering practice, ISSN 0967-0661. [Print ed.], Oct. 2011, vol. 19, iss. 10, str. 1208-1215, doi:10.1016/j.conengprac.2011.06.011. [COBISS.SI-ID 11995931]

GOLOBIČ, Iztok, PETKOVŠEK, Jure, GJERKEŠ, Henrik, KENNING, D.B.R. Horizontal chain coalescence of bubbles in saturated pool boiling on a thin foil. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 54, iss. 25/26, str. 5517-5526, doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.07.039. [COBISS.SI-ID 11996187]

GJERKEŠ, Henrik. Harmonizacija ekologije, ekonomije in sociale na energetski način. Didakta, ISSN 0354-0421, feb. 2013, letn. 22[!], št. 160, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 2677755]

GJERKEŠ, Henrik, PAPLER, Drago, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana. Sustainable development of power generation in Slovenia. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES, 2011, str. 51-58. [COBISS.SI-ID 2052603]

ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, GJERKEŠ, Henrik. Sustainable energy networks : a hub for nearly zero energy buildings : presented at 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-3), 07-09 July, 2013, Nisyros, Greece. Nisyros: ELCAS-3, 9. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 2911483]