Samostojni projekt I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študenta kako se pristopi k projektnem reševanju zadanega problema, kakšne principe se uporabi pri izvedbi projektne naloge in kako se pravilno interpretira in poda projektne rezultate
Kompetence: usposobljenost za analizo problema, oblikovanje in načrtovanje projektnega dela, izvedbo projektnih nalog in interpretacijo rezultatov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje okoljskih tem.
Ta predmet je podlaga za predmet Samostojni projekt II, ki se izvaja v drugem letniku.

Vsebina

Temo projekta izbere študent v sodelovanju z mentorjem, ki študenta tudi vodi pri delu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Študenti bodo sposobni samostojno pridobiti obstoječa znanja iz raziskovalnih tematik.
• Študenti bodo sposobni sestaviti načrt projektnih del in jih izvesti
• Študenti bodo sposobni kritično ovrednotiti rezultate in predstaviti pridobljene rezultate

Načini ocenjevanja

• Uspešno predstavljen seminar (50 %)
• Pisno poročilo (50 %)

Reference nosilca

Redni profesor s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici

PITCHER, Michael W., EMIN, Saim, VALANT, Matjaž. A simple demonstration of photocatalysis using sunlight. Journal of chemical education, ISSN 0021-9584, 2012, vol. 89, no. 11, str. 1439-1441. [COBISS.SI-ID 2588155]

VALANT, Matjaž, AXELSSON, Anna-Karin, LE GOUPIL, Florian, ALFORD, Neil McN. Electrocaloric temperature change constrained by the dielectric strength. Materials chemistry and physics, ISSN 0254-0584. [Print ed.], 2012, vol. 136, no. 2/3, str. 277-280. [COBISS.SI-ID 2587899]

VALANT, Matjaž, ARČON, Iztok, MIKULSKA, Iuliia, LISJAK, Darja. Cation order-disorder transition in Fe-doped 6H-BaTiO[sub]3 for dilute room-temperature ferromagnetism. Chemistry of materials, ISSN 0897-4756. [Print ed.], 2013, vol. 25, no. 17, str. 3544-3550, doi: 10.1021/cm402353t. [COBISS.SI-ID 26970151]

VALANT, Matjaž. Electrocaloric materials for future solid-state refrigeration technologies. Progress in Materials Science, ISSN 0079-6425. [Print ed.], 2012, vol. 57, no. 6, str. 980-1009. [COBISS.SI-ID 2210043]

AXELSSON, Anna-Karin, VALANT, Matjaž, LE GOUPIL, Florian, BERENOV, Andrey, ALFORD, Neil McN. Lead-free and "exotic" electrocaloric materials. V: CORREIA, Tatiana (ur.).Electrocaloric materials : new generation of coolers, (Engineering materials, ISSN 1612-1317, vol. 34). Heidelberg; Berlin: Springer, cop. 2014, str. 125-146. [COBISS.SI-ID 3245563]